Κεντρικό Μενού

Αθήνα 18/02/2016
Αρ. πρωτ.: 1025997


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2015 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου της 21ης Σεπτεμβρίου 2015 για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου 4 της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας.

 

ΣΧΕΤ: 1. Η αριθ. πρωτ.Δ621/417ΕΞ2007/03.04.2007 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου). 2. Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5039656 ΕΞ2013/11.11.2013 ΔΥΟ (Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της περιφερειακής σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ της ΕΕ, της Αλβανίας, της Αλγερίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Αιγύπτου, των Νήσων Φερόε, της Ισλανδίας, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Κοσσυφοπεδίου, του Λιβάνου, της ΠΓΔΜ, του Μαυροβουνίου, του Μαρόκου, της Νορβηγίας, της Σερβίας, της Ελβετίας (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν), της Συρίας, της Τυνησίας, της Τουρκίας και της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας). 3. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΒ 5010779 ΕΞ2015/15.05.2015 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2014 του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου 3 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας -Συνοπτική παρουσίαση της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής- σημεία Β και Δ). 4. Η αριθ. πρωτ. Δ. 941/559/30.05.2006 ΔΥΟΟ (Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων
Συναλλαγών).

Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την Απόφαση αριθ. 1/2015 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου 4 της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αιγύπτου αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. Η εν λόγω Απόφαση (2015/2435) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L334/22.12.2015).
Β. Σχετικά με την Περιφερειακή Σύμβαση (Regional Convention) για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, η οποία αναφέρεται στην κοινοποιούμενη Απόφαση, υπενθυμίζεται ότι ισχύουν τα αναφερόμενα στις υπ΄αριθ. (2) και (3, σημείο Β) σχετικές ΔΥΟ.
Η κοινοποιούμενη με το παρόν έγγραφο Απόφαση 1/2015 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου αφορά ουσιαστικά στην πράξη με την οποία η ισχύουσα προτιμησιακή συμφωνία ΕΕ-Αιγύπτου παραπέμπει στην Περιφερειακή Σύμβαση. Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία εφαρμογής της Περιφερειακής Σύμβασης εξαρτάται από την ημερομηνία εφαρμογής της εν λόγω πράξης.
Ειδικότερα, στο άρθρο 1 αυτής ορίζεται ότι το Πρωτόκολλο 4 της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας αντικαθίσταται από το κείμενο του Παραρτήματος της κοινοποιούμενης Απόφασης.
Επί του Παραρτήματος της κοινοποιούμενης Απόφασης επισημαίνονται τα κάτωθι: Με το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 4 (Πρωτόκολλο Καταγωγής) ορίζεται ότι για την εφαρμογή της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, εφαρμόζονται το Προσάρτημα Ι και οι σχετικές διατάξεις του Προσαρτήματος ΙΙ της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής και κάθε αναφορά στα Προσαρτήματα αυτά της Περιφερειακής Σύμβασης στον όρο «συναφή συμφωνία» νοείται ως αναφορά στην Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου.
Η κοινοποιούμενη Απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της και εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2016.
Γ. Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.