Open menu
27 | 02 | 2024

Αθήνα 23/05/2014
Αρ. πρωτ.:
5012421


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν.4174/2013.

 

ΣΧΕΤ.: Η από 19-04- 2013 αίτησή σας.
Με αφορμή ερώτημα αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994), όπως ίσχυαν, ορίζεται ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα οι αποσβέσεις για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή φθαρτών υλικών συναφών με τη λειτουργία της επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον έγιναν με οριστικές εγγραφές, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ορίζονται για κάθε επιχείρηση.
Ειδικότερα, μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού), μέσα μεταφοράς ατόμων, άυλα στοιχεία, δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης και λοιπά πάγια στοιχεία αποσβένονται με συντελεστή 10%.
2. Επίσης, με την υποπερ. εε΄ της ίδιας περίπτωσης, πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.
3. Οι ανωτέρω διατάξεις της παρ. 1 και 2 της παρούσας, ισχύουν για αποσβέσεις που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2013 έως και 31.12.2013 (περ. ζ΄. της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 4110/2013 και παρ. 25 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 , όπως ισχύουν).
4. Με αίτησή της, επιχείρηση μας γνωρίζει ότι δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκό πάρκο) και παράλληλα ασκεί δραστηριότητα καλλιέργειας πορτοκαλιών (φύτευση 2011).
Σχετικά με τις δαπάνες που έχουν γίνει για τη δραστηριότητα καλλιέργειας πορτοκαλιών (χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση αγροτεμαχίου, κατασκευή αρδευτικού συστήματος, εργαλεία, τρακτέρ) ζητείται να της γνωρίσουμε αν εκπίπτουν οι δαπάνες αυτές από τα ακαθάριστα έσοδα αποκλειστικά από το φωτοβολταϊκό πάρκο, δεδομένου ότι το εισόδημα από την καλλιέργεια πορτοκαλιών θα προκύψει μετά από το 6ο έτος.
5. Μετά τα παραπάνω, όσον αφορά στην απόσβεση της ίδιας της καλλιέργειας ( η αξία της φυτείας και όχι της καλλιεργούμενης έκτασης), επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1060/Α0012/28.3.2013 υπουργική απόφαση προκύπτει εισόδημα από το 6ο έτος και μετά, οι αποσβέσεις θα διενεργηθούν από το έτος αυτό και μετά με το συντελεστή απόσβεσης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ΄ της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. (Λοιπά πάγια στοιχεία 10%) (σχετ. το αριθ. πρωτ. 1033836/15031/Γ0012/15.11.07) έγγραφό μας.

Όσον αφορά στην έκπτωση των δαπανών που αποτελούν έξοδα πρώτης εγκατάστασης (αποκλειστικά της δραστηριότητας καλλιέργειας πορτοκαλιών, χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση αγροτεμαχίου), θα αποσβεσθούν από το έτος πραγματοποίησής τους και τέλος, όσον αφορά στα πάγια στοιχεία (μηχ/τα και εγκαταστάσεις) της δραστηριότητας αυτής, θα αποσβεσθούν από το έτος εκείνο που αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm