Open menu
22 | 05 | 2022

Αθήνα 31/12/2013
Αρ. πρωτ.: 5043812

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση (α) της υπ΄ αρ. ΔΕΦΚ Δ 5043420 ΕΞ 2013/20-12-2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων» (ΦΕΚ 3340/Β/30-12-2013)- ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-ΤΦ6 και (β) της υπ΄ αρ. ΔΕΦΚ Δ 5043421 ΕΞ 2013/20-12-2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5032319/5080/12-08-2009 (ΦΕΚ 1763/Β΄/25-08-09) ΑΥΟ «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων»» (ΦΕΚ 3340/Β/30-12-2013) ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-Φ06.

ΣΧΕΤ.: Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5041917 ΕΞ 2013/4-12-13 ΕΔΥΟ

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, με την οποία κοινοποιήθηκε ο Ν. 4211/13 (ΦΕΚ 256/A΄), με το πέμπτο άρθρο του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 126 του Ν.2960/01 , κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις εν θέματι Α.Υ.Ο., αναφορικά με τον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

Α. Ποσοστά Απομείωσης - Κατηγορία Αμαξώματος
Με την κοινοποιούμενη (α) σχετική ΑΥΟ καθορίζονται τα ποσοστά απομείωσης της τιμής χονδρικής πώλησης για τη διαμόρφωση της αξίας των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων ανά εξάμηνο και έτος ηλικίας των αυτοκινήτων, καθώς και ανά κατηγορία αμαξώματος, τα οποία ισχύουν από 28/12/2013. Ο καθορισμός τους έγινε βάσει των κριτηρίων και της μεθοδολογίας της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της υπ΄ αρ. 5032319/5080/2009 ΑΥΟ, όπως τροποποιήθηκε με την ως άνω (β) κοινοποιούμενη ΑΥΟ. Επίσης, για διευκόλυνση, επισυνάπτεται στην παρούσα πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνει τα ποσοστά και των ενδιάμεσων μηνών.
Η διαπίστωση της κατηγορίας αμαξώματος γίνεται είτε από την έγκριση τύπου του οχήματος, είτε από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Εναλλακτικά, η κατηγορία αμαξώματος μπορεί να διαπιστώνεται από τη σχετική κατηγορία (segment) του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων.
Οι κατηγορίες (segments) του ΣΕΑΑ είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.seaa.gr/Στοιχεία Αγοράς/ Στατιστικά Στοιχεία/Segments Επιβατικών. Αναλυτικότερα κατά μάρκα, μοντέλο και έκδοση η κατηγορία αναφέρεται επίσης στον «Οδηγό Κατανάλωσης Καυσίμου και Εκπομπών C02, Έτους ...». Οι εν λόγω Οδηγοί είναι διαθέσιμοι στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη της Τελωνειακής Υπηρεσίας (www.icisnet.gr).

Έγκριση τύπου / πιστοποιητικό συμμόρφωσης - Ένδειξη τύπου αμαξώματος

Κατηγορία αμαξώματος

Αναλυτική Περιγραφή

Κατηγορία ΣΕΑΑ*

Παρατηρήσεις

ΑΑ AC

Σεντάν

Επιβατικό αυτοκίνητο τριών όγκων, με κλειστό αμάξωμα, 4 ή παραπάνω θέσεις, 2 ή 4 πόρτες.

D, Ε, F, G

Στην κατηγορία κατατάσσονται οι λιμουζίνες και τα στέισον βάγκον.

ΑΒ

Χάτσμπακ

Επιβατικό αυτοκίνητο δύο όγκων: ο χώρος επιβατών/αποσκευών είναι προσβάσιμος με 3Π ή 5Π πόρτα.

Α, Β, C

 

AD

Κουπέ/ρόουντοτερ

Επιβατικό αυτοκίνητο με 2 πόρτες συνήθως. Το ύψος του αυτοκινήτου είναι χαμηλό. Περιορισμένος χώρος αποσκευών και πίσω θέσεων.

SP COUPE SP ROADSTER

 

ΑΕ

Κάμπριο

Επιβατικό αυτοκίνητο με αναδιπλούμενη -πτυσσόμενη ή αφαιρούμενη οροφή, με 2 πόρτες συνήθως.

SP CABRIO

Στην κατηγορία κατατάσσονται τα αυτοκίνητα τύπου τάργκα

AF

Πολλαπλής χρήσης όχημα

Επιβατικό αυτοκίνητο μεγάλων χώρων και μεγάλου ύψους. Οικογενειακό αυτοκίνητο.

MPV

Στην κατηγορία κατατάσσονται τα οχήματα τύπου βαν, τα διπλοκάμπινα επιβατικά, τα ειδικά οχήματα μεταφοράς (ασθενοφόρα, νεκροφόρες, κλούβες κ.α) και τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.

 

4X4 (ATV-SUV)

Παντός εδάφους οχήματα. Υπερυψωμένα από το έδαφος.

4X4 SUV-ATV

Σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν.2960/01 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η βαρύτητα του κριτηρίου των διανυθέντων χιλιομέτρων αυξάνεται σημαντικά. Πλέον, η φορολογητέα αξία, μετά την απομείωση ανάλογα με την ηλικία και το αμάξωμα, μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με χρήση συντελεστή 0,30 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο των 15.000 χλμ. Επισημαίνεται ότι, η μείωση λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων δεν δύναται να υπερβαίνει το 30% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την απομείωση λόγω ηλικίας και αμαξώματος.
Η συνολική δε απομείωση, λόγω ηλικίας, αμαξώματος και διανυθέντων χιλιομέτρων, πλέον του μέσου όρου, δεν δύναται να υπερβαίνει το 95%.

Παραδείγματα υπολογισμού απoμείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων άνω του μέσου όρου.
α.
Έστω μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο διετίας με 36.000 διανυθέντα χιλιόμετρα. Μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων για τη διετία: 15.000*2= 30.000. Επιπλέον διανυθέντα χιλιόμετρα: 36.000-30.000 = 6.000.
Επομένως, η φορολογητέα αξία θα μειωθεί περαιτέρω κατά 6.000/500*0,30 = 3,6%

β. Έστω μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο 18 μηνών με 36.000 διανυθέντα χιλιόμετρα. Μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων για τους 18 μήνες: (18*15.000)/12= 22.500. Επιπλέον διανυθέντα χιλιόμετρα: 36.000-22.500 = 13.500.
Επομένως, η φορολογητέα αξία θα μειωθεί περαιτέρω κατά 13.500/500*0,30 = 8,1%.

Για σκοπούς επαλήθευσης και ορθής διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας, τα διανυθέντα χιλιόμετρα συμπληρώνονται στο πεδίο «αριθμός» της θέσης 44.2 «επισυναπτόμενα έγγραφα» της Ειδικής Δήλωσης και στη θέση 44.1 της διασάφησης (ΕΔΕ) με κωδικό 1Ε13. Στο ίδιο πεδίο, συμπληρώνεται επίσης και η κατηγορία αμαξώματος με κωδικό 1Ε14».

Β. Κατάργηση σύγκρισης με «πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία»
Όπως επισημάνθηκε με την ως άνω σχετική ΕΔΥΟ, το δεύτερο εδάφιο, της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του Ν.2960/01 απαλείφθηκε με το πέμπτο άρθρο του Ν.4211/13, που τέθηκε σε ισχύ από 28/12/2013 και καταλαμβάνει παραστατικά που κατατέθηκαν από την ημερομηνία αυτή, ώστε να μην λαμβάνεται πλέον υπόψη «η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία», για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκίνητων, με σκοπό την αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά, ειδικά των μεταχειρισμένων ΙΧΕ.

Γ. Πρόσθετος Εξοπλισμός
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της ΑΥΟ 5032319/5080/2009, όπως τροποποιήθηκε με την ανωτέρω (β) σχετική, οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας (Τμήμα Δασμοφορολογητέας αξίας στις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης), δεδομένου ότι οι τιμοκατάλογοι χονδρικής και λιανικής πώλησης δεν ταυτίζονται πάντοτε, ως προς τι θεωρείται βασικός και τι πρόσθετος εξοπλισμός, θα πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα, όσον αφορά στον υπολογισμό της αξίας του εξοπλισμού. Ειδικότερα, η αξία του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού των αυτοκινήτων που δεν περιλαμβάνεται στην τιμή χονδρικής πώλησης θα εξακολουθήσει να προστίθεται στην τιμή χονδρικής πώλησης για τη διαμόρφωση της τελικής φορολογητέας αξίας, λαμβάνοντας ωστόσο, υπόψη και τα ακόλουθα:

α) Αν οι τιμοκατάλογοι τιμών χονδρικής πώλησης, ταυτίζονται με τους καταλόγους λιανικής πώλησης ως προς τον οτάνταρντ και προαιρετικό εξοπλισμό, ο ήδη ενσωματωμένος εξοπλισμός σε ένα μοντέλο ή σε μια παραλλαγή οχήματος, σύμφωνα με τους καταλόγους της λιανικής, δεν θα προστίθεται στην τιμή χονδρικής πώλησης για τη διαμόρφωση της τελικής φορολογητέας αξίας.
β) Αν οι τιμοκατάλογοι τιμών χονδρικής πώλησης, περιλαμβάνουν ως προαιρετικό εξοπλισμό, εξοπλισμό που στους τιμοκαταλόγους λιανικής θεωρείται στάνταρντ, τότε για λόγους ορθού υπολογισμού της συνολικής αξίας, η αξία του εν λόγω προαιρετικού εξοπλισμού, προστίθεται στην τιμή χονδρικής, κατ΄ αναλογία με τους τιμοκαταλόγους λιανικής, όπου συμπεριλαμβάνεται ήδη στην τιμή, για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας.

Δ. Φόρμα Πληροφόρησης
Με σκοπό την ακριβέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων ως προς τη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, με την ως άνω (β) κοινοποιούμενη ΑΥΟ, καθιερώνεται σχετικό έντυπο φόρμας πληροφόρησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς και οδηγίες συμπλήρωσής της, τόσο από τους ενδιαφερόμενους, όσο και από τις αρμόδιες αρχές. Διευκρινίζεται ότι το έντυπο της φόρμας είναι ανηρτημένο στη διαδικτυακή πύλη της τελωνειακής υπηρεσίας (www.icisnet.gr) στη διαδρομή υπηρεσίες προς πολίτες/ αυτοκίνητα οχήματα - φορολογία/έντυπα πίνακες. Το έντυπο επίσης θα διατίθεται από τα Τελωνεία. Η φόρμα υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες αρχές (Τμήμα Δασμοφορολογητέας αξίας εμπορευμάτων της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής: Πλ. Αγ. Νικολάου, Πειραιάς, fax: 210 4285927, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / Τμήμα Δασμοφορολογητέας αξίας Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Στρ. Μπραντούνα 3, fax: 2310 546485, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και επιστρέφεται συμπληρωμένη ως προς τη βασική φορολογητέα αξία (τιμή χονδρικής πώλησης, χωρίς τις απομειώσεις). Νοείται ότι, όταν η βασική αξία αναφέρεται σε ξένο νόμισμα θα λαμβάνεται υπόψη η τρέχουσα ισοτιμία με το ευρώ.
Παραδείγματα για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, περιλαμβάνονται στις οδηγίες συμπλήρωσής της. Τέλος, επισημαίνεται ότι το ακριβές ποσό του τέλους ταξινόμησης που θα πρέπει να καταβληθεί για συγκεκριμένο όχημα, προσδιορίζεται επακριβώς από την αρμόδια τελωνειακή αρχή (τελωνείο) κατά τον τελωνισμό, καθόσον αυτό εξαρτάται από όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα για τον προσδιορισμό της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, της φορολογητέας αξίας κ.α., τα οποία υποβάλλονται μαζί με το τελωνειακό παραστατικό, καθώς και από τον έλεγχο του αυτοκινήτου για επαλήθευση τυχόν extra εξοπλισμού, των διανυθέντων χιλιομέτρων κ.α..
Κάθε προηγούμενη εγκύκλιος διαταγή, κατά το μέρος που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα, παύει να έχει εφαρμογή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΜΗΝΩΝ

ΜΗΝΕΣ

ΕΤΗ

4X4 (SUV - ATV)

ΧΑΤΣΜΠΑΚ

ΣΕΝΤΑΝ

ΚΑΜΠΡΙΟ

ΚΟΥΠΕ -ΡΟΟΥΝΤΣΤΕΡ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (MPV)

1

 

2%

1%

2%

2%

2%

1%

2

 

3%

3%

4%

4%

3%

3%

3

 

5%

4%

6%

6%

5%

4%

4

 

7%

5%

8%

7%

6%

5%

5

 

8%

7%

10%

9%

8%

7%

6

0,5

10%

8%

12%

11%

9%

8%

7

 

12%

10%

15%

13%

11%

9%

8

 

13%

11%

17%

15%

12%

11%

9

 

15%

13%

19%

17%

14%

12%

10

 

17%

14%

21%

19%

15%

13%

11

 

18%

16%

23%

21%

17%

15%

12

1

20%

17%

25%

23%

18%

16%

13

 

22%

18%

27%

25%

20%

18%

14

 

23%

19%

29%

26%

21%

19%

15

 

25%

21%

31%

28%

23%

21%

16

 

27%

22%

33%

30%

24%

22%

17

 

28%

24%

35%

32%

26%

24%

18

1,5

30%

25%

37%

34%

27%

25%

19

 

30%

25%

37%

34%

27%

25%

20

 

30%

25%

37%

34%

27%

25%

21

 

30%

25%

37%

34%

27%

25%

22

 

31%

27%

37%

34%

28%

26%

23

 

33%

28%

38%

35%

30%

27%

24

2

34%

29%

40%

37%

31%

28%

25

 

34%

29%

40%

37%

31%

28%

26

 

34%

29%

40%

37%

31%

28%

27

 

34%

29%

40%

37%

31%

29%

28

 

35%

30%

41%

37%

32%

30%

29

 

36%

31%

43%

39%

33%

31%

30

2,5

37%

32%

44%

40%

34%

32%

31

 

37%

32%

44%

40%

34%

32%

32

 

38%

33%

44%

40%

34%

32%

33

 

39%

34%

45%

40%

34%

33%

34

 

41%

35%

46%

41%

35%

34%

35

 

42%

36%

48%

42%

36%

35%

36

3

43%

37%

49%

43%

37%

36%

37

 

43%

37%

49%

43%

37%

36%

38

 

44%

38%

49%

43%

37%

36%

39

 

46%

39%

49%

43%

37%

36%

40

 

47%

40%

50%

43%

37%

37%

41

 

48%

41%

52%

44%

38%

38%

42

3,5

49%

42%

53%

45%

39%

39%

43

 

49%

43%

53%

47%

39%

39%

44

 

50%

44%

53%

48%

40%

40%

45

 

51%

45%

54%

49%

41%

41%

46

 

52%

46%

56%

50%

42%

42%

47

 

53%

47%

57%

51%

43%

43%

48

4

54%

48%

58%

52%

44%

44%

49

 

54%

48%

58%

53%

44%

44%

50

 

54%

49%

58%

54%

45%

45%

51

 

55%

50%

60%

55%

46%

46%

52

 

56%

51%

61%

56%

47%

47%

53

 

57%

52%

62%

57%

48%

48%

54

4,5

58%

53%

63%

58%

49%

49%

55

 

58%

53%

63%

58%

49%

50%

56

 

58%

53%

63%

59%

49%

50%

57

 

58%

54%

65%

60%

50%

51%

58

 

58%

55%

66%

61%

51%

52%

59

 

59%

56%

67%

62%

52%

53%

60

5

60%

57%

68%

63%

53%

54%

61

 

60%

57%

68%

63%

53%

54%

62

 

60%

57%

68%

63%

54%

54%

63

 

60%

58%

68%

63%

54%

55%

64

 

61%

59%

69%

64%

55%

56%

65

 

62%

60%

70%

65%

56%

57%

66

5,5

63%

61%

71%

66%

57%

58%

67

 

63%

61%

71%

66%

57%

58%

68

 

63%

61%

71%

66%

58%

58%

69

 

63%

61%

71%

66%

58%

58%

70

 

64%

62%

71%

67%

59%

59%

71

 

65%

63%

72%

68%

60%

60%

72

6

66%

64%

73%

69%

61%

61%

73

 

66%

64%

73%

69%

61%

61%

74

 

66%

64%

73%

69%

61%

61%

75

 

66%

64%

73%

69%

62%

62%

76

 

67%

65%

73%

69%

62%

62%

77

 

68%

66%

74%

70%

63%

63%

78

6,5

69%

67%

75%

71%

64%

64%

79

 

69%

67%

75%

71%

64%

64%

80

 

69%

67%

75%

71%

64%

64%

81

 

69%

67%

75%

71%

65%

65%

82

 

69%

67%

75%

71%

65%

65%

83

 

70%

68%

76%

72%

66%

66%

84

7

71%

69%

77%

73%

67%

67%

85

 

71%

69%

77%

73%

67%

67%

86

 

71%

69%

77%

73%

67%

67%

87

 

72%

70%

77%

73%

67%

68%

88

 

72%

70%

77%

74%

67%

68%

89

 

73%

71%

78%

75%

68%

69%

90

7,5

74%

72%

79%

76%

69%

70%

91

 

74%

72%

79%

76%

69%

70%

92

 

74%

72%

79%

76%

69%

70%

93

 

74%

72%

79%

76%

70%

70%

94

 

74%

72%

79%

76%

71%

71%

95

 

75%

73%

80%

76%

71%

71%

96

8

76%

74%

81%

77%

72%

72%

97

 

76%

74%

81%

77%

72%

72%

98

 

76%

74%

81%

77%

72%

72%

99

 

76%

74%

81%

77%

72%

72%

100

 

76%

75%

81%

77%

73%

73%

101

 

76%

75%

81%

78%

73%

73%

102

8,5

77%

76%

82%

79%

74%

74%

103

 

77%

76%

82%

79%

74%

74%

104

 

77%

76%

82%

79%

74%

74%

105

 

77%

76%

82%

79%

74%

74%

106

 

78%

77%

82%

80%

75%

75%

107

 

78%

77%

82%

80%

75%

75%

108

9

79%

78%

83%

81%

76%

76%

109

 

79%

78%

83%

81%

76%

76%

110

 

79%

78%

83%

81%

76%

76%

111

 

79%

78%

83%

81%

76%

76%

112

 

80%

78%

84%

81%

76%

77%

113

 

80%

78%

84%

81%

76%

77%

114

9,5

81%

79%

85%

82%

77%

78%

115

 

81%

79%

85%

82%

77%

78%

116

 

81%

79%

85%

82%

77%

78%

117

 

81%

79%

85%

82%

77%

78%

118

 

81%

79%

85%

82%

77%

78%

119

 

81%

80%

85%

82%

78%

78%

120

10

82%

81%

86%

83%

79%

79%

121

 

82%

81%

86%

83%

79%

79%

122

 

82%

81%

86%

83%

79%

79%

123

 

82%

81%

86%

83%

79%

79%

124

 

82%

81%

86%

83%

79%

80%

125

 

82%

81%

86%

83%

79%

80%

126

10,5

83%

82%

87%

84%

80%

81%

127

 

83%

82%

87%

84%

80%

81%

128

 

83%

82%

87%

84%

80%

81%

129

 

83%

82%

87%

84%

80%

81%

130

 

83%

82%

87%

84%

81%

81%

131

 

83%

82%

87%

84%

81%

81%

132

11

84%

83%

87%

85%

82%

82%

133

 

84%

83%

87%

85%

82%

82%

134

 

84%

83%

87%

85%

82%

82%

135

 

84%

83%

87%

85%

82%

82%

136

 

84%

83%

87%

85%

82%

82%

137

 

84%

83%

87%

85%

82%

82%

138

11,5

85%

84%

88%

86%

83%

83%

139

 

85%

84%

88%

86%

83%

83%

140

 

85%

84%

88%

86%

83%

83%

141

 

85%

84%

88%

86%

83%

83%

142

 

85%

84%

88%

86%

83%

83%

143

 

85%

84%

88%

86%

83%

83%

144

12

86%

85%

89%

87%

84%

84%

145

 

86%

85%

89%

87%

84%

84%

146

 

86%

85%

89%

87%

84%

84%

147

 

86%

85%

89%

87%

84%

84%

148

 

86%

85%

89%

87%

84%

84%

149

 

86%

85%

89%

87%

84%

84%

150

12,5

87%

86%

90%

88%

85%

85%

151

 

87%

86%

90%

88%

85%

85%

152

 

87%

86%

90%

88%

85%

85%

153

 

87%

86%

90%

88%

85%

85%

154

 

87%

86%

90%

88%

85%

85%

155

 

87%

86%

90%

88%

85%

85%

156

13

88%

87%

90%

88%

86%

86%

157

 

88%

87%

90%

88%

86%

86%

158

 

88%

87%

90%

88%

86%

86%

159

 

88%

87%

90%

88%

86%

86%

160

 

88%

87%

90%

88%

86%

86%

161

 

88%

87%

90%

88%

86%

86%

162

13,5

88%

87%

90%

89%

86%

87%

163

 

88%

87%

90%

89%

86%

87%

164

 

88%

87%

90%

89%

86%

87%

165

 

88%

87%

90%

89%

86%

87%

166

 

88%

87%

90%

89%

86%

87%

167

 

88%

87%

90%

89%

86%

87%

168

14

89%

88%

90%

89%

87%

87%

169

 

89%

88%

90%

89%

87%

87%

170

 

89%

88%

90%

89%

87%

87%

171

 

89%

88%

90%

89%

87%

87%

172

 

89%

88%

90%

89%

87%

87%

173

 

89%

88%

90%

89%

87%

87%

174

14,5

89%

88%

91%

90%

88%

88%

175

 

89%

88%

91%

90%

88%

88%

176

 

89%

88%

91%

90%

88%

88%

177

 

89%

88%

91%

90%

88%

88%

178

 

89%

88%

91%

90%

88%

88%

179

 

90%

89%

91%

90%

88%

88%

180

15

90%

89%

91%

90%

88%

88%

181

 

90%

89%

91%

90%

88%

88%

182

 

90%

89%

91%

90%

88%

88%

183

 

90%

89%

91%

90%

88%

88%

184

 

90%

89%

91%

90%

88%

88%

185

 

90%

90%

91%

90%

89%

89%

186

15,5

90%

90%

91%

90%

89%

89%

187

 

93%

93%

93%

93%

93%

93%

188

 

93%

93%

93%

93%

93%

93%

189

 

94%

94%

94%

94%

94%

94%

190

 

94%

94%

94%

94%

94%

94%

191

 

95%

95%

95%

95%

95%

95%

192

16

95%

95%

95%

95%

95%

95%

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm