Open menu
14 | 06 | 2021

Αθήνα 14/09/2015
Αρ. πρωτ.: Α20/251/43

ΙΚΑ 42

ΘΕΜΑ:Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ : α) Των συμμετεχόντων σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) που απασχολούνται για το σκοπό αυτό σε παραγωγικές μονάδες του και β) Των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κατ΄ εφαρμογή του Ν.4331/2015.

Σχετ.: Οι υπ΄ αριθμ. 61/2013 και 6/2014 εγκύκλιοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 25 και 46 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69 τ.Α΄/2-7-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις » καθώς και την υπ΄ αριθμ. Φ.80000/οικ. 31071/1024/17-7-2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕ.Θ.Ε.Α.
Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4331/2015 προβλέπεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των συμμετεχόντων σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), που απασχολούνται για το σκοπό αυτό σε παραγωγικές μονάδες του.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι, οι συμμετέχοντες σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), που απασχολούνται για το σκοπό αυτό σε παραγωγικές μονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σύμφωνα με το άρθρο 45 του Π.Δ. 148/2007 , υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.:

1) Για τον κίνδυνο του ατυχήματος και
2) Για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά δεν καλύπτονται, άμεσα ή έμμεσα, από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό.

Για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές ως ακολούθως:

1) Για τον κίνδυνο του ατυχήματος καταβάλλεται εισφορά ποσοστού 1%, υπολογιζόμενη επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, και βαρύνει το ΚΕ.Θ.Ε.Α.
2) Για παροχές ασθένειας σε είδος καταβάλλεται εισφορά συνολικού ποσοστού 6,45% (αναλυόμενη σε 2,15% ποσοστό ασφαλισμένου και 4,30% ποσοστό εργοδότη) που υπολογίζεται επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, βαρύνει δε εξολοκλήρου το ΚΕ.Θ.Ε.Α.

Προκειμένου να γίνει η ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των συμμετεχόντων στα ανωτέρω προγράμματα του ΚΕ.Θ.Ε.Α. ,θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο Κ.Α.Δ.: 8049 «Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση μ.σ.κ » με κωδικό ειδικότητας: 332080 «Εκπαιδευόμενοι για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και Κ.Π.Κ.: 225 (ασφάλιση για ασθένεια και επαγγελματικό κίνδυνο με ασφάλιστρο 7,45%) ή με κωδικό ειδικότητας: 332020 «Φοιτητές ΑΕΙ» και Κ.Π.Κ. 210 (ασφάλιση για επαγγελματικό κίνδυνο με ασφάλιστρο 1%).
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4331/2015 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013), το οποίο αφορά στην ασφάλιση των προσώπων που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια.
Ειδικότερα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι, οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του άρθρου 5 του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/23-9-1997) υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν.1846/1951 .
Επισημαίνεται ότι, το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 31 του Ν.4186/2013 εξακολουθεί να ισχύει.
Για ειδικότερα θέματα που αφορούν στην απεικόνιση της ασφάλισή τους και καταβολή εισφορών εξακολουθούν να ισχύουν οι διευκρινιστικές οδηγίες που έχουν δοθεί με τις υπ΄ αριθ. 61/2013 και 6/2014 εγκυκλίους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm