Open menu
19 | 05 | 2022

Αθήνα 17/07/2015
Αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.32385/1077

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 7, 9, 23, 26 και 44 του Ν.4331/2015 (Α, 69).

Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.30630/996/6-7-2015, με το οποίο σας ανακοινώθηκε η δημοσίευση του Ν.4331/2015 (Α, 69) και όσον αφορά τα άρθρα 7, 9, 23, 26 και 44 αυτού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Άρθρο 7

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4331/2015 καταργείται η Υπουργική Απόφαση Φ11321/1119/79/27-3-2013 (ΦΕΚ Β΄ 909) η οποία τροποποίησε τη Φ9/οικ.909/22-6-1983, και προέβλεπε την αναστολή της καταβολής του εξωϊδρυματικού επιδόματος της παρ. 1 του αρ. 42 του Ν.1140/1981 σε περιπτώσεις νοσηλείας των δικαιούχων σε οποιαδήποτε μορφής νοσηλευτικό ίδρυμα ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα της νοσηλείας τους.
Μετά την κατάργηση της ανωτέρω απόφασης και σύμφωνα με την Φ9/οικ.909/22-6-1983 Υπουργική Απόφαση η οποία και ισχύει εφεξής, αναστέλλεται η χορήγηση του εξωϊδρυματικού επιδόματος λόγω νοσηλείας των τετραπληγικών-παραπληγικών ασφαλισμένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης για χρονικό διάστημα περισσότερο των 30 ημερών σε περίπτωση νοσηλείας σε οποιασδήποτε μορφής νοσηλευτικό ίδρυμα.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι ο όρος «ιδρύματα ασυλιακής μορφής» που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην Φ9/οικ.909/22-6-1983 Υπουργική Απόφαση, έχει ήδη αντικατασταθεί από τον όρο «νοσηλευτικό ίδρυμα», διότι δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις για την κοινωνική προστασία αλλά ούτε στη λειτουργία και την οργάνωση τωνυφιστάμενων προνοιακών δομών για άτομα με αναπηρίες, οι οποίες βάσει του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄76) χαρακτηρίζονται ως δομές ανοικτής κοινωνικής φροντίδας, αποκατάστασης και αυξημένης φροντίδας που αφορούν κατά κύριο λόγο στην κλειστή περίθαλψη.

Άρθρο 9

Το άρθρο 9 του Ν. 4331/2015 , με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 66 του Ν.4144/2013 , όπως ισχύει, προβλέπει, ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, παρατείνεται η καταβολή της σύνταξης λόγω αναπηρίας για έξι μήνες. Το ποσό που καταβάλλεται ως σύνταξη αναπηρίας για το εξάμηνο αυτό είναι το ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.
Επομένως, όπως προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση του νόμου και την εισηγητική έκθεση υπάγονται στη ρύθμιση οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εφόσον αθροιστικά πληρούν τα κατωτέρω :

α) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει μέχρι την 31.12.2015 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους.
β) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Η παράταση καταβολής που αναφέρεται στην κοινοποιούμενη διάταξη αφορά, πέρα από τις συντάξεις λόγω αναπηρίας, όλα τα επιδόματα που χορηγούνται για λόγους αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα απόλυτης αναπηρίας, κ.λ.π.), καθώς και όλες τις συντάξεις που χορηγούνται με αιτία την αναπηρία (συντάξεις αναπηρίας, συντάξεις Ν. 612/1977, συντάξεις σε παιδιά που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία).
β) τα οικονομικά αποτελέσματα από τη ρύθμιση αυτή αρχίζουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4331/2015 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι από 2.7.2015,
γ) τα οικονομικά αποτελέσματα από την κοινοποιούμενη ρύθμιση λήγουν:

i) είτε με τη συμπλήρωση 6 μηνών παράτασης χορήγησης της σύνταξης αναπηρίας βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης,
ii) είτε πριν τη συμπλήρωση των 6 μηνών, εφόσον στο μεταξύ εκδοθεί νέα οριστική κρίση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ και απόφαση συνταξιοδότησης

δ) κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, εξακολουθούν να γίνονται οι κρατήσεις υπέρ ασθένειας και παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη,
ε) εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών, κριθεί ότι οι ανωτέρω συνταξιούχοι, που η χορήγηση της σύνταξής τους παραταθεί βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (συντάξιμο βάσει της νομοθεσίας που διέπει κάθε ασφαλιστικό φορέα) ή φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από το προγενεστέρως κριθέν, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών. Στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρο 23

Με το άρθρο 23 του ανωτέρω νόμου δίνεται νέα προθεσμία για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης όσων επαναπροσλήφθηκαν με το Ν.2190/1994.
Ειδικότερα, όσοι έχουν επαναπροσληφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α, 68) της παρ. 25 του άρθρου 14 του Ν.2266/1994 (ΦΕΚ Α, 218) και της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.2349/1995 (ΦΕΚ Α, 224) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς τους για αναγνώριση ως συντάξιμου με εξαγορά του εκτός υπηρεσίας χρόνου μέχρι την επαναπρόσληψή τους, μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του Ν.4321/2015 δηλ. από 2/7/2015 μέχρι 1/7/2016. Η αναγνώριση γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν.2190/1994 και της αριθμ. 45/οικ.982/1995 (ΦΕΚ Β, 428) απόφασης του υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρο 26

Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4331/2015 ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31-12-2010, καθώς και όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1-1-2011 και εφεξής με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 (Α΄115), μπορούν με σχετική αίτησή τους να αναγνωρίζουν ως χρόνο ασφάλισης, το χρόνο προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.2510/1997 (Α΄136), με τον οποίο δόθηκε η δυνατότητα εκπλήρωσης του εθνικού και κοινωνικού χρέους των Ελλήνων με την προσφορά είτε άοπλης στρατιωτικής θητείας είτε εναλλακτικής κοινωνικής θητείας.
Επισημαίνεται προς αποφυγή παρερμηνειών, ότι δυνατότητα αναγνώρισης του ανωτέρω συγκεκριμένου χρόνου έχουν μόνο οι ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις ρητώς καθοριζόμενες ως ανωτέρω προϋποθέσεις προϋποθέσεις.
Τέλος, για την αναγνώριση και εξαγορά του εν λόγω χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.1358/1983 (Α΄64) όπως ισχύουν.

Άρθρο 44

Με το άρθρο 44 αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που ανακύπτει σχετικά με τα πρόσωπα τα οποία διορίζονται σε θέσεις Διοικητή - Προέδρου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία βαρύνονται για τις μεταξύ των φορέων τους καταλογιζόμενες ασφαλιστικές εισφορές με αποτέλεσμα να στερούνται ασφαλιστικής ενημερότητας για οφειλές των ν.π.δ.δ. που διοικούν. Ειδικότερα:
Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 2556/1997 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 2676/1999 ρύθμιζαν το θέμα της αλληλέγγυας ευθύνης των Διοικούντων τα νομικά πρόσωπα για την καταβολή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 23/7/2013, ημερομηνία κατάργησης του άρθρου 115 του Ν.2238/1994 σύμφωνα με την παρ. 25 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 . Στη συνέχεια, με το άρθρο 31 του Ν.4321/2015 , ρυθμίστηκε εκ νέου το θέμα της αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φ.Κ.Α. Η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ για τις οφειλόμενες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισφορές, προκειμένου να μην υπάρξει διακοπή της ευθύνης κατά το ενδιάμεσο διάστημα.
Επειδή οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και οι οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διατηρούν αλληλόχρεους λογαριασμούς για τις μεταξύ τους συναλλαγές, κρίθηκε απαραίτητη η εξαίρεση των Διοικητών ή Προέδρων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και φορέων ή κλάδων και λογαριασμών οργανισμών κοινωνικής πολιτικής από την αλληλέγγυο ευθύνη τους για τις παντός είδους οφειλές των φορέων αυτών προς ανάλογους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, με το άρθρο 44 του ανωτέρω νόμου ορίζεται, ότι οι προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων, οι οποίες προβλέπουν ατομική ή αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικό πρόσωπο, δεν έχουν εφαρμογή για Διοικητές ή Προέδρους φορέων, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τις παντός είδους οφειλές των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν, προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που προκύπτουν από τις μεταξύ των ανωτέρω συναλλαγές. Για τα πρόσωπα αυτά, δεν κωλύεται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από την ύπαρξη οφειλών των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν.
Η ανωτέρω ρύθμιση δεν έχει εφαρμογή για τις περιπτώσεις που τα προαναφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για αδικήματα από δόλο σε βάρος της περιουσίας των φορέων που διοικούν.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm