Αθήνα 11/07/2023
ΥΠΕΡΓ.: 342933


ΘΕΜΑ:
Υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης επιλογής φορέα Κύριας Ασφάλισης και καταβολής εισφορών για τα πρόσωπα που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα και υπάγονταν λόγω ιδιότητας και για την αυτή απασχόληση, σε δύο ή περισσότερους φορείς μέχρι 31/12/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4892/2022.

 

 

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ΄ αριθμ. 35/2022 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ..

Με την ανωτέρω σχετική, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 , 2 και 3 του Ν. 4892/2022 (28 Α΄) και παρασχέθηκαν αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή τους.
Με τις διατάξεις αυτές δόθηκε το δικαίωμα σε "παλαιούς" ασφαλισμένους, κατά την έννοια του Ν.2084/1992, για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς έως 31/12/2016, να υποβάλλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 31/12/2022 δήλωση επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών στην ασφάλιση του οποίου θα προσμετράται ο χρόνος ασφάλισης, υποχρεωτικά από 01/01/2017 και εφεξής.
Η δήλωση αυτή έπρεπε να κοινοποιηθεί από τους ίδιους και στον εργοδότη τους.
Η Υπηρεσία μας και η Διοίκηση του Φορέα, λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα ενδιαφερομένων και ιδιαίτερα το σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου μέχρι και την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης επιλογής, κρίνει ότι δύνανται να γίνουν δεκτές ως εμπρόθεσμες και συνεπώς παραδεκτά υποβαλλόμενες, δηλώσεις επιλογής ασφαλιστικού φορέα και καταβολής εισφορών που υποβλήθηκαν μετά την 01/01/2023 ή θα υποβληθούν μέχρι 31/07/2023.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου.
Του παρόντος να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ.