Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα, 12/06/2020

Αρ.Πρωτ: 118267

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26

 

ΘΕΜΑ: Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

 

ΣΧΕΤ: Εγκ. 12/2020, 24/2020

 

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ.15/Δ/οικ. 18044/575 (ΦΕΚ Β΄, 2076/30-05-2020) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όπως ήδη γνωρίζετε, με την υπ΄ αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325 (ΦΕΚ Β΄, 1044/26-03-2020) Κ.Υ.Α., όπως ισχύει, προβλέφθηκε παράταση κατά τρεις (3) μήνες στην προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που ήταν απαιτητές έως 31/03/2020 και των επόμενων αυτών, για τους δικαιούχους οφειλέτες - εργοδότες, όπως αυτοί ορίζονταν στην εν λόγω Κ.Υ.Α .
Με την κοινοποιούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ΄/οικ. 18044/575 (ΦΕΚ Β΄, 2076/30-05-2020), επικαιροποιήθηκε ο Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας και προβλέφθηκε αντίστοιχα παράταση κατά τρεις (3) μήνες της προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που είναι απαιτητές έως 30/04/2020, όπως και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης για οφειλέτες που:

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20/03/2020, ή ενεργό κατά την 20/03/2020 κωδικό δευτερεύουσας δραστηριότητας, με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από αυτά που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, που συμπεριλαμβάνεται στο συνημμένο στην εν λόγω Κ.Υ.Α. πίνακα.

Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, η δόση Απριλίου των υπαγόμενων επιχειρήσεων θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31/07/2020.

Κατά το χρονικό διάστημα της προαναφερόμενης παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων (δόση Μαΐου 2020 και εντεύθεν) και κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, παρατείνεται κατά τρεις μήνες.
Κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ρύθμισης.

Από τα προαναφερόμενα καθίσταται σαφές ότι:

• Δικαιούχοι των ρυθμίσεων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και επομένως της προβλεπομένης παράτασης επί του δοσολογίου, αποτελούν οι οφειλέτες - εργοδότες που ο κύριος ή ο δευτερεύων ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, περιλαμβάνεται στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας των προαναφερόμενων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και δεν αφορά στο σύνολο των οφειλετών.
• Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις των σχετικών Κ.Υ.Α. αφορούν σε παράταση της κάθε δόσης κατά ένα τρίμηνο και όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σας γνωρίζουμε ότι κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, έχει ήδη ενημερωθεί το πληροφοριακό σύστημα για τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) οφειλετών - εργοδοτών που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες διατάξεις και οι αντίστοιχες παρατάσεις έχουν χορηγηθεί στο σύνολο των δικαιούχων.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΕΡΓΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της νεότερης Κ.Υ.Α. η μη καταγγελία της σύμβασης των εργαζομένων, που κατά μέρος ή στο σύνολο τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής αυτής, καθώς και η διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, παραμένει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της παράτασης.
Σε αντίθετη περίπτωση η παράταση καταβολής παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ

Μετά την επικαιροποίηση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας η εφαρμογή της, προβλεπόμενης στην ΚΥΑ 12998/232/23-03-20 (Β΄ 1078), τρίμηνης παράτασης δόσεων ρυθμίσεων που λήγουν 31/03/2020, επεκτείνεται και σε εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες καθίστανται δικαιούχοι βάσει της κοινοποιούμενης απόφασης.
Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι οφειλές που προέρχονται από παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα (ενεργό ΚΑΔ) των εργαζομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 12998/232/23-03-20 (Β΄ 1078), αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους οφειλέτες - αυτοαπασχολούμενους ή τους οφειλέτες - εργοδότες και όχι στο πλαίσιο της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α..

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης αναστέλλεται μέχρι και 31/08/2020, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325 (ΦΕΚ Β΄, 1044/26-03-2020) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13937/337 ((ΦΕΚ Β΄, 1384/14-04-2020) ΚΥΑ, ενώ διατηρούνται τυχόν κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm