Κεντρικό Μενού

Αθήνα 12/01/2016
Αρ. πρωτ.:05


ΘΕΜΑ:
Ερωτήματα σχετικά α) με την καταβολή τελών τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ από επιχειρήσεις που διαγράφονται από το ΓΕΜΗ (διακόπτουν τη δραστηριότητα τους οι Ατομικές ή λύονται και περατώνουν την εκκαθάρισή τους οι εταιρικές) μέσα στο 2016 ή μέχρι 31-12-2105 και β) με τον έλεγχο για την υποβολή ή μη για καταχώριση στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης για τις Ατομικές επιχειρήσεις και τις Προσωπικές εταιρείες κλπ.

 

Σχετικά : Επιστολή σας, αρ. πρωτ. 54/07-01-2016 15 και με α.π. ΕΣ 5/07-01-2016.
Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, με την οποία ερωτάτε σχετικό α) με την καταβολή τελών τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ από επιχειρήσεις που διαγράφονται από το ΓΕΜΗ (διακόπτουν τη δραστηριότητα τους οι Ατομικές ή λύονται και περατώνουν την εκκαθάρισή τους οι εταιρικές) μέσα στο 2016 ή μέχρι 31-12-2105 και β) με τον έλεγχο για την καταχώριση ή μη του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης για τις Ατομικές επιχειρήσεις και τις Προσωπικές εταιρείες κλπ., σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

- Θα πρέπει να καταβάλουν το τέλος τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ για το έτος 2016, οι επιχειρήσεις που διαγράφονται από το ΓΕΜΗ (όταν διακόπτουν τη δραστηριότητά τους οι Ατομικές ή όταν λύονται και περατώνουν την εκκαθάρισή τους οι εταιρικές) μέσα στο 2016 και εξυπακούεται ότι, οι επιχειρήσεις αυτές, θα πρέπει να καταβάλουν και το τέλος τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ για το έτος 2015, αν δεν έχει ήδη καταβληθεί.
- Θα πρέπει να καταβάλουν το τέλος τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ για το έτος 2015, οι επιχειρήσεις που διαγράφονται από το ΓΕΜΗ (όταν διακόπτουν τη δραστηριότητά τους οι Ατομικές ή όταν λύονται και περατώνουν την εκκαθάρισή τους οι εταιρικές) μέσα στο 2015 και μέχρι 31-12-2105.
- Θα πρέπει προβαίνετε σε έλεγχο σχετικά με την υποβολή ή μη, για καταχώριση στο ΓΕΜΗ, του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης από τις Ατομικές επιχειρήσεις, από τις Προσωπικές εταιρείες και από τους λοιπούς υπόχρεους και αν δεν έχει υποβληθεί να ζητείτε την υποβολή του.