24 | 09 | 2018

Αθήνα 24/02/2015
Αρ. πρωτ.: 20590

ΘΕΜΑ: Διάταξη του άρθρου 104 του Ν.4314/2014.

Με τη διάταξη του άρθρου 104 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄)1 καταργήθηκε κάθε τέλος υπέρ τρίτων που έχει σχέση με τη σύσταση, δημοσίευση, και τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.). Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε ανάλογα οποιαδήποτε εγκύκλιο έχει εκδοθεί από τις Υπηρεσίες σας προκειμένου να μην επιβάλλεται σε καμία περίπτωση τέλος υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (είτε για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών είτε για τον Τομέα Υγείας & Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών) σε κάθε σύσταση, δημοσίευση και τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε..
Επιπλέον, οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης και οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ, στις οποίες επίσης απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται όπως εφεξής δεν εισπράττουν τα ως άνω τέλη όπου προβλεπόταν τέτοια αρμοδιότητα από παλαιότερες διατάξεις και όπως δεν απαιτούν θεώρηση των καταστατικών για την καταβολή τελών προς το ΕΤΑΑ - TAN.

1. Συγκεκριμένα το άρθρο 104 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι:

"Στο άρθρο 116 του Ν.4072/2012 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

"12. Καταργείται οποιοδήποτε τέλος υπέρ τρίτων που έχει σχέση με τη σύσταση, δημοσίευση και τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, καθώς και με την μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία".