Open menu
12 | 06 | 2021

Αθήνα 02/06/2021
Αρ. πρωτ.: 30/003/000/2362


ΘΕΜΑ:
Αποστολή κανονισμού (ΕΕ) 2021/468 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/468 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2021 «για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά είδη φυτών που περιέχουν παράγωγα του υδροξυανθρακενίου», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθ. L 96/19.3.2021 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.
Με τον εν λόγω κανονισμό τροποποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) 1925/2006 με την καταχώριση στο Μέρος Α «απαγορευμένες ουσίες» του Παραρτήματος III, ουσιών παραγώγων των υδροξυανθρακενίων, καθώς και παρασκευασμάτων από φύλλα των ειδών του γένους Aloe που περιέχουν παράγωγατων υδροξυανθρακενίων.
Η συμπερίληψη αυτών των ενώσεων στις απαγορευμένες ουσίες βασίστηκε στην επιστημονική γνώμη για την αξιολόγηση της ασφάλειας αυτών για χρήση σε τρόφιμα, που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA Journal 2018’16(1):5090).

Από την αξιολόγηση αυτή διαπιστώθηκε ότι τα παράγωγατων υδροξυανθρακενίων αλόη - εμοδίνη και εμοδίνη και η δανθρόνη που έχει παρόμοια χημική δομή, καθώς και τα εκχυλίσματα αλόης, πιθανότατα κυρίως λόγω των παραγώγων υδροξυανθρακενίων που υπάρχουν σε αυτά, είναι γονιδιοτοξικά in vitro. Επιπλέον, η αλόη-εμοδίνη αποδείχθηκε γονιδιοτοξική in vitro. Το εκχύλισμα από όλο το φύλλο αλόης και η ουσία δανθρόνη με ανάλογη δομή αποδείχθηκαν καρκινογόνα.
Επισημαίνεται ότι, με βάση τα ανωτέρω, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι προϊόντα που περιλαμβάνουν παρασκευάσματα από φύλλα ειδών του γένους Aloe που περιέχουν παράγωγα υδροξυανθρακενίων (στα οποία συμπεριλαμβάνεται η αλοϊνη Α και η αλοϊνη Β) δεν θα μπορούν πλέον να διατίθενται στην αγορά.
Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο συνεδρίασης της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών, τμήμα Γενικής Νομοθεσίας Τροφίμων, υιοθετήθηκαν πρακτικά (επισυνάπτονται) στα οποία αναφέρεται ερμηνευτικά ότι «τα προϊόντα, τα οποία είναι έτοιμα προς χρήση μετά την παρασκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή, που περιέχουν (σύμφωνα με εργαστηριακή ανάλυση) 1 ppm αλοϊνη Α + αλοϊνη Β, παρέχουν σαφείς αποδείξεις για τρν παρουσία αυτών των ουσιών στα προϊόντα και άρα προκαλούν ανησυχίες για τη δημόσια υγεία».

Στην πράξη αυτό ερμηνεύεται ως εξής: προκειμένου να κυκλοφορούν προϊόντα που περιέχουν παρασκευάσματα από φύλλα ειδών του γένους Aloe θα πρέπει το άθροισμα αλοϊνης Α + αλοϊνης Β να είναι μικρότερο από 1 ppm στο τελικό προϊόν προς κατανάλωση.
Επιπλέον με το νέο κανονισμό, τροποποιείται το Μέρος Γ «ουσίες υπό κοινοτική διερεύνηση» του Παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) 1925/2006, με την συμπερίληψη των παρασκευασμάτων από μέρη των ειδών Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon, Cassia senna L., Rhamnus frangula L. και Rhamnus purshiana DC, τα οποία περιέχουν παράγωγα των υδροξυανθρακενίων, διότι ενώ υπάρχει η πιθανότητα επιβλαβών συνεπειών για την υγεία από τη χρήση τους, εντούτοις εξακολουθεί να υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα ως προς το αν όντως τα εν λόγω παρασκευάσματα περιέχουν τις ουσίες που απαριθμούνται στο Μέρος Α του προαναφερθέντος Παραρτήματος.
Ο κοινοποιούμενος καν. (ΕΕ) 2021/468 ισχύει από την 06/04/2021.
Σας ενημερώνουμε ότι την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: https://www.aade.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: <Επιχειρήσεις> ή <Πολίτες>/<Υπηρεσίες Χημείου>/<Τρόφιμα - Υλικά σε επαφή με τρόφιμα>/<Επισήμανση - Διατροφή>.

Με ευθύνη των προϊσταμένων των Χημικών Υπηρεσιών να λάβουν γνώση του παρόντος οι αρμόδιοι υπάλληλοι.
Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας.

 

 

 

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm