Open menu
12 | 06 | 2021

Αθήνα 09/03/2021
Αρ. πρωτ.: 26411


ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας και ηλεκτρονικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των πιστωτών για την έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης στο πλαίσιο του Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις».

 

Άρθρο 1
Σκοπός


Σκοπός της παρούσας είναι η απεικόνιση και η περιγραφή των λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας διαδικασίας εξυγίανσης του Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) που τηρείται αρμοδίως στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr (η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξυγίανσης του Ν. 4738/2020 (άρθρο 3), εφεξής η «Πλατφόρμα»).

Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν την απαραίτητη λειτουργικότητα για την εύρυθμη υποστήριξη των ενεργειών που απαιτούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.

Η χρήση της πλατφόρμας για την παροχή συναίνεσης σε συμφωνία εξυγίανσης είναι προαιρετική.
 

 

 

 

Άρθρο 2
Ρόλοι Χρηστών - Μενού Πλοήγησης


1. Η πλατφόρμα διαθέτει ένα σύνολο προκαθορισμένων ρόλων, οι οποίοι ανατίθενται στους χρήστες.

Η δυνατότητα εκτέλεσης των προκαθορισμένων ενεργειών της πλατφόρμας καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης στο σύνολο της πληροφορίας, καθορίζονται βάσει των δικαιωμάτων που έχουν αποδοθεί σε κάθε ρόλο.
2. Ένας χρήστης δύναται να διαθέτει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ρόλους:

(α) Οφειλέτης:

Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, το οποίο δύναται να εκκινεί τη διαδικασία εξυγίανσης και να καταχωρεί τα στοιχεία των οφειλών του.

(β) Εμπειρογνώμονας:

Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο το οποίο έχει προηγουμένως εγγραφεί στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, έχει επιλεγεί από τον χρήστη «Οφειλέτη» ή «Πιστωτή» και αναλαμβάνει να συντάξει την έκθεση εμπειρογνώμονα.

(γ) Επιβλέπων Δημοσίου:

Στέλεχος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΓΔΙΧ), με δικαιώματα απλής προβολής των αιτημάτων που καταχωρούνται στην πλατφόρμα και επισκόπηση αναφορών.

(δ) Διαχειριστής πλατφόρμας:

Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΔΔ), με δικαιώματα παραμετροποίησης και διαχείρισης της πλατφόρμας και των χρηστών της πλατφόρμας (ανάθεση ρόλων κ.λπ.).

(ε) Θεσμικός πιστωτής:

ο Χρηματοδοτικός Φορέας, το Δημόσιο ή ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, με δικαίωμα παραμετροποίησης των διαχειριστών υποθέσεων του φορέα τον οποίο εκπροσωπεί.

(στ) Διαχειριστής χρηστών Θεσμικού πιστωτή:

Στέλεχος Θεσμικού πιστωτή.

(ζ) Διαχειριστής υποθέσεων Θεσμικού πιστωτή:

Στέλεχος Θεσμικού πιστωτή με δικαίωμα εκκίνησης της διαδικασίας εξυγίανσης, προβολής των υποθέσεων που αφορούν τον φορέα τον οποίο εκπροσωπεί, καθώς και συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Ψηφοφορία.

(η) Λοιποί Πιστωτές:

Φυσικά / Νομικά πρόσωπα έναντι των οποίων έχει υποχρεώσεις ο οφειλέτης και δεν ανήκουν στην κατηγορία των Θεσμικών πιστωτών, με δικαίωμα εκκίνησης της διαδικασίας και συμμετοχής στην ψηφοφορία για τις υποθέσεις που τους αφορούν.

3. Με την επιτυχή σύνδεση του χρήστη, η πλατφόρμα εμφανίζει μενού πλοήγησης με τις διαθέσιμες λειτουργίες, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει του ρόλου με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η είσοδος. Συνολικά, οι παρεχόμενες λειτουργίες είναι οι παρακάτω:

α) Εκκίνηση Διαδικασίας.
β) Λίστα Υποθέσεων.
γ) Συμμετοχή σε Ψηφοφορία.
δ) Παραγωγή Αναφορών.
ε) Παραμετροποίηση.
στ) Διαχείριση χρηστών.
ζ) Βοήθεια.

4. Οι χρήστες «Οφειλέτης», «Εμπειρογνώμονας» και «Λοιποί Πιστωτές - Φυσικά / Νομικά Πρόσωπα» αποκτούν πρόσβαση στη Πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με την επιλογή του συνδέσμου που αντιστοιχεί στον ρόλο τους.
5. Με την επιτυχή σύνδεση του χρήστη στην Πλατφόρμα, αυτή εμφανίζει μενού πλοήγησης με τις διαθέσιμες λειτουργίες, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει του ρόλου με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η είσοδος.

Συνολικά οι παρεχόμενες λειτουργίες είναι οι παρακάτω:

α) Προβολή συνόλου υποθέσεων (ενεργών και μη).
β) Επιλογή πλήθους αποτελεσμάτων ανά σελίδα.
γ) Φιλτράρισμα των υποθέσεων βάσει των επιλογών που καταχωρεί ο χρήστης σε ένα ή περισσότερα σχετικά πεδία.
δ) Αναζήτηση υποθέσεων βάσει των επιλογών που καταχωρεί ο χρήστης σε ένα ή περισσότερα σχετικά πεδία.
ε) Ταξινόμηση υποθέσεων βάσει στοιχείων της υπόθεσης.

 

 

 

 

Άρθρο 3
Εγγραφή στην Πλατφόρμα - Δημιουργία αίτησης


1. Η διαδικασία εξυγίανσης μπορεί να εκκινήσει είτε από τον οφειλέτη είτε από κάποιον πιστωτή ο οποίος κατέχει απαιτήσεις έναντι του οφειλέτη είτε από κάποιον εκπρόσωπο πιστωτή, εφόσον πρόκειται για χρηματοδοτικούς φορείς κατά την έννοια της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4738/2020.

Η εκκίνηση της διαδικασίας εξυγίανσης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξυγίανσης του Ν. 4738/2020 πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr, με την επιλογή του συνδέσμου «Συμμετοχή σε Διαδικασία Εξυγίανσης ως Οφειλέτης» σε περίπτωση εκκίνησης της διαδικασίας από τον οφειλέτη ή «Συμμετοχή σε Διαδικασία Εξυγίανσης ως Πιστωτής» σε περίπτωση εκκίνησης της διαδικασίας από τον πιστωτή.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm