Open menu
13 | 06 | 2021

Αθήνα 04/03/2021
Αρ. πρωτ.: 51611


ΘΕΜΑ: Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

 

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Κατηγορίες Δικαιούχων


Αντικείμενο της απόφασης είναι η χορήγηση έκτακτης επιδότησης με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 37992/17-06-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (Β΄ 2401).
 

 

 

Άρθρο 2
Προσδιορισμός Αποζημίωσης


1. Το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 19.787.719,00 ευρώ.
2. Για τις εταιρείες αστικών Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. η αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 4.001.109,00 ευρώ.
3. Για τις εταιρείες υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. η αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 15.786.610,00 ευρώ.
4. Η κατανομή των ποσών των παρ. 2 και 3 στους συγκοινωνιακούς φορείς πραγματοποιείται ανάλογα με τον αριθμό των λεωφορείων που είναι ενταγμένα στο στόλο τους, σύμφωνα με τους πίνακες I και II του Παραρτήματος Α που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
5. Τα ποσά των αποζημιώσεων των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου θα καταβληθούν στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. το αργότερο έως την 30.06.2021.
6. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάθε εταιρεία Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ., σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, ως δικαιούχος της αποζημίωσης, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ) από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι εταιρείες ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ δεν ήταν προβληματικές επιχειρήσεις στις 31.12.2019, σύμφωνα με τον ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 ενώ, εάν πρόκειται για μικρές/πολύ μικρές επιχειρήσεις, με την έννοια του Παραρτήματος του Καν. 651/2014, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματικές στις 31/12/2019, δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυσης διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.
β) Οι εταιρείες ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ δεν έχουν λάβει ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε., σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση που χορηγείται στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ., σύμφωνα με την παρούσα, συνδυάζεται με ενισχύσεις δυνάμει άλλων ενωσιακών κανόνων, απαιτείται η συμμόρφωση με τις οικείες εντάσεις ενίσχυσης και τις σχετικές προϋποθέσεις.
 

 

 

 

Άρθρο 3
Διαδικασία αποζημίωσης


1. Οι αποζημιώσεις του άρθρου 2 πιστώνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στη συνέχεια καταβάλλονται στους δικαιούχους, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας.
2. Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας.
3. Η υπ΄ αρ. 2/39549/0026/11-6-2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1138) εφαρμόζεται και εν προκειμένω. Συμπληρωματικά, ως απαραίτητα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία είναι τα κάτωθι:

Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:

i) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,
ii) ο φορέας, του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,
Iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iv) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ),
v) το δικαιούμενο ποσό,
vi) οι τυχόν κρατήσεις και ο φόρος,
vii) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και
viii) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

4. Η αποζημίωση του άρθρου 1 της παρούσας καταβάλλεται για όλους τους ανωτέρω δικαιούχους.

 

 

 

 

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Διαφάνειας - Δημοσιοποίησης Στοιχείων


1. Μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την καταβολή των αποζημιώσεων στις δικαιούχες εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ., σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υποβάλλει σχετική έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Με την καταβολή της αποζημίωσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε στον ιστότοπο https://www.yme.gr.
3. Οι ενισχύσεις άνω των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, οι οποίες χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας, αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια "Transparency Award Module" (ΤΑΜ), εντός ενός (1) έτους από την χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
4. Τα λεπτομερή αρχεία για την καταβολή των αποζημιώσεων της παρούσας απόφασης τηρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για δέκα (10) έτη, όπως περιγράφεται στις παρ. 88 έως 91 του ΠΠ.
 

 

 

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά


Για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Πιστοποιητικό οικείου Πρωτοδικείου που να αποδεικνύει ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης ή εκκαθάρισης, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για πτώχευση ή εκκαθάριση ή για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.
3. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τα ΚΤΕΛ Α.Ε. ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος συνοδευόμενη από κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για τα ΚΤΕΛ από τις οποίες προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική στις 31.12.2019, σύμφωνα με τον ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ενώ, εάν πρόκειται για μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση, με την έννοια του Παραρτήματος του Καν. 651/2014, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματική στις 31/12/2019, ότι δεν υπάγεται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.
4. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β ότι το νομικό πρόσωπο:

(α) δεν έχει λάβει ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε., σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ Β΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013.
(β) θα λάβει ενίσχυση, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η οποία αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ) από οποιαδήποτε πηγή, δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00 €),συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

5. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα.
6. ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.
7. Το απόσπασμα πρακτικού απόφασης της διοίκησης των δικαιούχων των περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (Α΄ 268), όπως ισχύει.

 

 

 

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις


Η υπ΄ αρ. 143777/2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (Β΄ 5822) καταργείται.

H απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm