Open menu
24 | 06 | 2021

Αθήνα 12/02/2021
Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1012162


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1988 της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής σύμφωνα με την αρχή της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης».

 

Σχετ.: Το αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1143923 ΕΞ 2020/21-12-2020 έγγραφό μας.

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον αναφερόμενο στο θέμα εκτελεστικό κανονισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L422/14.12.2020).

Ο εκτελεστικός αυτός κανονισμός αποτελεί έναν ενιαίο κανονισμό, μετά την κατάργηση κανονισμών για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων με βάση την αρχή της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης» για ορισμένα γεωργικά προϊόντα σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό.

Πιο συγκεκριμένα, με τον κανονισμό αυτό θεσπίζονται κοινοί κανόνες για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων σε προϊόντα τα οποία αναφέρονται στους τομείς των σιτηρών, του ρυζιού, των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά, του οίνου, του βοείου κρέατος, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, το χοίρειου κρέατος και του αιγοπρόβειου κρέατος.

Ειδικότερα με τον κανονισμό θεσπίζονται:

>Οι περίοδοι ή οι υποπερίοδοι κάθε δασμολογικής ποσόστωσης κατά περίπτωση, οι αύξοντες αριθμοί των δασμολογικών ποσοστώσεων για κάθε τομέα γεωργικών προϊόντων από τους προαναφερόμενους

>Οι περιγραφές των προϊόντων, οι κωδικοί ΣΟ καθώς και οι κωδικοί Taric που μπορούν να υπαχθούν σε κάθε μια δασμολογική ποσόστωση

>Οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν για ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις για κάθε τομέα γεωργικών προϊόντων

>Οι απαιτήσεις, όσον αφορά τη μεταποίηση, τον ειδικό προορισμό και την ποιότητα, τις οποίες πρέπει να πληρούν ορισμένα προϊόντα προκειμένου να είναι επιλέξιμα για εισαγωγή στο πλαίσιο δασμολογικής ποσόστωσης

>Οι διαδικασίες και το ποσό της εγγύησης που πρέπει να κατατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1987 (α' σχετικό), για τα προϊόντα που τίθενται υπό το καθεστώς ειδικού προορισμού και μεταποίησης

>Τα πιστοποιητικά καταγωγής, τα πιστοποιητικά γνησιότητας καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη καταγωγής.

Στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού παρατίθενται υποδείγματα πιστοποιητικών

>Η έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων από την αρμόδια αρχή κάθε κράτους, όταν τα απαιτούμενα επίσημα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. πανδημίας), καθώς και η αποδοχή τους

>Οι έλεγχοι σε τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την τρίτη χώρα να εξουσιοδοτήσει αντιπροσώπους της Επιτροπής να διενεργούν, όταν απαιτείται, ελέγχους στην εν λόγω τρίτη χώρα για να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ή τους όρους που αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικών ή άλλων επίσημων εγγράφων που πρέπει να προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές της Ένωσης για τη θέση του προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση.

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από κοινού με τις αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας.

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι στο Παράρτημα I αναφέρονται όλες οι δασμολογικές ποσοστώσεις ανά τομέα γεωργικών προϊόντων.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις περιόδους δασμολογικών ποσοστώσεων που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά και είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm