Open menu
14 | 04 | 2021

Αθήνα 02/05/2002
Αρ. πρωτ.: Φ.318/216


ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση ειδικής αδείας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων.

 

Άρθρο1
Δικαιούχοι ειδικής άδειας Αρμόδια Αρχή


1. Τα εστιατόρια, μπάρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και λοιπές ομοειδείς επιχειρήσεις που διαθέτουν κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό στο χώρο του καταστήματος, δικαιούνται να τύχουν ειδικής αδείας για την παραγωγή μπύρας, με την τήρηση των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα και υπό την προϋπόθεση ότι ο ζυθοβραστήρας θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 10 εκατόλιτρων, η παραγόμενη μπύρα δεν θα υπερβαίνει τα 1500 εκατόλιτρα κατ’ έτος και θα διατίθεται αποκλειστικά χύμα και μόνο για επιτόπια κατανάλωση. Τα εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και λοιπές ομοειδείς επιχειρήσεις που διαθέτουν κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό στο χώρο του καταστήματος, δικαιούνται να τύχουν ειδικής αδείας για την παραγωγή μπύρας, με την τήρηση των όρων και των διατυπώσεων που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα και υπό την προϋπόθεση ότι το ζυθοβραστήριο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα δοχεία βρασμού ζυθο-γλεύκους (ζυθοβραστήρες) συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον πέντε (5) εκατόλιτρων, η παραγόμενη μπύρα δεν θα υπερβαίνει τα 1500 εκατόλιτρα κατ΄ έτος και θα διατίθεται αποκλειστικά χύμα και μόνο για επιτόπια κατανάλωση.
2. Αρμόδια αρχή για την χορήγηση της ειδικής αδείας είναι η Τελωνειακή Αρχή στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας είναι εγκατεστημένο το κατάστημα της επιχείρησης.

 

 

 

 

Άρθρο 2
Μηχανολογικός εξοπλισμός


Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, για να τύχουν της ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τον παρακάτω μηχανολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις:

1. Αποθήκη πρώτων υλών σε ιδιαίτερο και αυτοτελή χώρο, εμβαδού τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικών μέτρων και ύψους τουλάχιστον 2μ, ο οποίος πρέπει να φωτίζεται και να αερίζεται επαρκώς, να διατηρείται απολύτως ξηρός και καθαρός και να προστατεύεται από εξωγενείς οσμές ως και από την είσοδο εντόμων ή άλλων επιβλαβών ζώων.

Το δάπεδό της, πρέπει να είναι από αδιαπότιστο στο νερό υλικό όχι γλιστερό και η επιφάνειά του, όπως και οι επιφάνειες των τοίχων αυτής, πρέπει να διατηρούνται καθαροί και σε καλή κατάσταση. Η εκάστοτε παραλαμβανόμενη πρώτη ύλη τοποθετείται στην αποθήκη κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η καταμέτρηση και δειγματοληψία της.
Στην αποθήκη των πρώτων υλών απαγορεύεται η αποθήκευση ή παρουσία οποιουδήποτε άλλου υλικού ή αντικειμένου.
2. Μονάδα παραγωγής της μπύρας που περιλαμβάνει:

α) Ζυθοβραστήριο το οποίο πρέπει να διαθέτει σπαστήρα (μύλο βύνης), δοχείο ανάμειξης, φίλτρο χυλού, δοχείο βρασμού, ψύκτη γλεύκους και τις κατάλληλες σωληνώσεις, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο μέταλλο. Ζυθοβραστήριο το οποίο πρέπει να διαθέτει σπαστήρα (μύλο βύνης), δοχεία ανάμειξης, φίλτρα χυλού, δοχείο ή δοχεία βρασμού (ζυθοβραστήρα ή ζυθοβραστήρες), ψύκτη γλεύκους και τις κατάλληλες σωληνώσεις, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο μέταλλο.
β) Δεξαμενές ζύμωσης και αποθήκευσης από ανοξείδωτο μέταλλο με κατάλληλους μηχανισμούς ασφαλείας και δυνατότητα ψύξης για τη συντήρηση της μπύρας, εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης.
γ) Σύστημα θέρμανσης.
δ) Σύστημα ψύξης.
ε) Σύστημα συμπίεσης αέρα.
στ) Αντλίες μεταφοράς.
ζ) Ιδιαίτερη ψυκτική εγκατάσταση (ψυγεία) επαρκή για την ασφαλή διατήρηση των χρησιμοποιουμένων ζυμών και του λυκίσκου.
η) Επαρκής παροχή πόσιμου νερού.

Η μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται σε μη υπόγειο χώρο, με εμβαδό τουλάχιστον πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων ο οποίος πρέπει να διαθέτει επαρκή φυσικό ή / και τεχνητό φωτισμό, ως και κατάλληλο σύστημα εξαερισμού.
Οι τοίχοι του πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 2.70μ και να φέρουν, για τον ευχερή καθαρισμό ή / και απολύμανση, επίστρωση με ελαιόχρωμα ή πλακάκια, το δε δάπεδό του να είναι από αδιαπότιστο στο νερό υλικό όχι γλιστερό και να έχει την αναγκαία κλίση και τα απαιτούμενα αυλάκια αποχέτευσης καλυμμένα με σχάρες για την απομάκρυνση των υγρών.
Η διαρρύθμιση του χώρου και η τοποθέτηση των μηχανημάτων και των δεξαμενών πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός ή/ και η απολύμανσή τους.
Ο ανωτέρω μηχανολογικός εξοπλισμός αφορά την παραγωγή μπύρας από βύνη κριθής, νερό, λυκίσκο και μαγιά.
Σε περίπτωση παραγωγής μπύρας με τη χρησιμοποίηση και άλλων, πλην της βύνης κριθής πρώτων υλών, θα εφαρμόζονται οι όροι και διατυπώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα των Νόμων περί της φορολογίας του ζύθου, οι δε πρόσθετες απαιτούμενες εγκαταστάσεις θα υποδεικνύονται, κατά περίπτωση, μετά από έλεγχο από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία.
Το σύστημα θέρμανσης (λέβητας) θα είναι εγκατεστημένο σε ανεξάρτητο ιδιαίτερο χώρο, ο οποίος πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από τις κείμενες σχετικές διατάξεις.
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης της μπύρας πρέπει να είναι μέσα στο κατάστημα, αλλά σε χώρο ιδιαίτερο και σε απόσταση ασφαλείας από το χώρο της εστίασης.

 

 

 

 

Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής αδείας


1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 3 Α του Ν. 2963/1922 (ΦΕΚ 134/Α) ειδική άδεια χορηγείται από την οριζόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης Τελωνειακή Αρχή με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Αίτηση Δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα δηλώνονται:

 • Το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης προκειμένου για φυσικό πρόσωπο, ή η επωνυμία αυτής προκειμένου για νομικό πρόσωπο.

 • Τ ο είδος της επιχείρησης, η περιοχή και η ακριβής διεύθυνση εγκατάστασης του καταστήματός της.

 • Η ετήσια προσδοκούμενη παραγωγή για κάθε τύπο μπύρας και η χωρητικότητα του ζυθοβραστήρα.

 • Οι πρώτες και βοηθητικές ύλες που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή κάθε τύπου μπύρας.

 • Ότι διαθέτει υπεύθυνο παραγωγής μπύρας, πτυχιούχο σχολής της ημεδαπής ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής συναφούς με το αντικείμενο κατεύθυνσης (χημικών, χημικών μηχανικών κ.λπ.).

 • Ότι η επιχείρηση έχει εφοδιαστεί με τις απαιτούμενες άδειες άλλων Αρχών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τη νόμιμη λειτουργία της.

β) Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα και μέσα πυρασφάλειας που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία της επιχείρησης.
γ) Δήλωση του υπεύθυνου μηχανολόγου μηχανικού
που προέβη στην εγκατάσταση ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ακίνδυνη και ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων.
δ) Οικονομική εγγύηση που να καλύπτει το 10% των καταβληθέντων στο αρμόδιο Τελωνείο, κατά το προηγούμενο έτος, φορολογικών επιβαρύνσεων με ελάχιστο όριο τα 2.000 ΕΥΡΩ. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της επιχείρησης κατατίθεται ως εγγύηση το ελάχιστο αυτό όριο, το οποίο αναπροσαρμόζεται, αν απαιτείται, τα επόμενα έτη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

Η αίτηση με επικυρωμένα αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών, με εξαίρεση το υπό στοιχείο δ’, κοινοποιείται από το Τελωνείο και στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η έδρα του καταστήματος της επιχείρησης.

2. Μετά την υποβολή της αίτησης ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Αρχής συγκροτεί με απόφασή του τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν τελωνειακό υπάλληλο και δύο χημικούς υπαλλήλους που ορίζονται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας για τη διενέργεια αυτοψίας και την σύνταξη σχετικής έκθεσης εισήγησης.
Η επιτροπή αφού προβεί και σε ογκομέτρηση του ζυθοβραστήρα, των δοχείων ωρίμανσης / ζύμωσης και των δοχείων / δεξαμενών αποθήκευσης του έτοιμου προϊόντος συντάσσει:

α) πρακτικό ογκομέτρησης και

β) σχετική έκθεση εις διπλούν με την οποία εισηγείται την έκδοση ή μη της αιτούμενης ειδικής αδείας.

Η έκθεση εισήγηση και τα πρακτικά ογκομέτρησης επιδίδονται στον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Αρχής και στον Προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας.
3. Με βάση τα ανωτέρω η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εκδίδει εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, την ειδική άδεια σε 5 αντίτυπα τα οποία προορίζονται:

α. για τον δικαιούχο

β. για το αρμόδιο Τελωνείο

γ. για την αρμόδια Χημική Υπηρεσία

δ. για την αρμόδια Δ/νση της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων και Ειδ. Φόρων Κατανάλωσης

ε. για την αρμόδια Δ/νση της Γ εν. Δ/νσης του Γ εν. Χημείου του Κράτους.

 

 

 

 

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων


Ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται :

1)  Με τη λήψη της αδείας και πριν από την έναρξη της παραγωγής της μπύρας, να υποβάλλει, με σχετική αίτηση δήλωσή του στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία, πλήρη φάκελο για κάθε τύπο μπύρας που προτίθεται να παραγάγει ο οποίος θα περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία αυτής, το είδος και το ποσοστό των πρώτων και βοηθητικών υλών, των προσθέτων και ενζύμων που θα χρησιμοποιεί καθώς και το είδος των μέσων ρύθμισης της οξύτητας και σκληρότητας του χρησιμοποιουμένου στην παραγωγή της μπύρας πόσιμου ύδατος, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας. Με τη λήψη της αδείας και πριν την έναρξη της παραγωγής της μπύρας, να υποβάλλει, με σχετική αίτηση δήλωσή του στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία, πλήρη φάκελο για κάθε τύπο μπύρας που προτίθεται να παραγάγει, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία αυτής, το είδος και το ποσοστό των πρώτων υλών, τα πρόσθετα, τα ένζυμα, τις αρωματικές ύλες, ως και τα τεχνολογικά βοηθήματα που θα χρησιμοποιεί, το είδος των μέσων ρύθμισης της οξύτητας και της σκληρότητας του χρησιμοποιούμενου στην παραγωγή της μπύρας πόσιμου ύδατος, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής του.
Ίδιος φάκελος υποβάλλεται επίσης σε κάθε περίπτωση παραγωγής νέου τύπου μπύρας.
Η αίτηση δήλωση θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υπεύθυνου παραγωγής μπύρας στην οποία θα δηλώνεται αν τα συστατικά είναι γενετικά τροποποιημένα ή όχι.
Η αίτηση αυτή και η υπεύθυνη δήλωση διαβιβάζονται από τη Χημική Υπηρεσία στην αρμόδια Διεύθυνση της Γ ενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., εφόσον απαιτείται η έκδοση της προβλεπόμενης στο εδ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2963/22 Υπουργικής Απόφασης.
2) Να τηρεί ειδικό βιβλίο παραγωγής και διάθεσης μπύρας θεωρημένο από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία στο οποίο θα καταγράφονται σε ημερήσια βάση και σε ιδιαίτερες μερίδες:

α.  Η ποσότητα της βύνης που προμηθεύεται κατά τύπο και κάθε άλλης πρώτης ύλης καθώς και η εκχυλισματική απόδοση αυτών. Η ποσότητα της εκάστοτε παραλαμβανόμενης βύνης, κριθής και κάθε άλλης αμυλούχου ή σακχαρούχου πρώτης ύλης κατά τύπο ή/και είδος αυτών καθώς και η εκχυλισματική απόδοση ή η περιεκτικότητα σε στερεά συστατικά αυτών.
β. Για κάθε ζυθόβραση και τύπο μπύρας:

 • Η ποσότητα των χρησιμοποιηθεισών πρώτων υλών.

 • Η ημερομηνία ζυθόβρασης.

 • Η ποσότητα της παραχθείσας μπύρας σε λίτρα.

 • Τα δοχεία /δεξαμενές αποθήκευσής της και η ακριβής ημερομηνία διοχέτευσής της, σ’ αυτά από τα δοχεία ωρίμανσης / ζύμωσης.

 • Ο βαθμός PLATO κατά όγκο του τελικού προϊόντος.

 • Η ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να καταναλωθεί η παραχθείσα μπύρα.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί μηχανογραφικό σύστημα το ειδικό αυτό βιβλίο επιτρέπεται να τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο, υπό τον τύπο των κινητών φύλλων με συνεχή αρίθμηση που φέρουν την επωνυμία της επιχείρησης, τον Α.Φ.Μ. και τον αρ. αδείας παραγωγής μπύρας από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και τα οποία θα θεωρούνται εκ των προτέρων από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία.
Το βιβλίο ελέγχεται και θεωρείται από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία κατά τους εκάστοτε διενεργούμενους ελέγχους.
3) Να ενημερώνει εγγράφως, για κάθε παραλαβή βύνης ή άλλης πρώτης ύλης και πριν από την παραλαβή της, την αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία αυτή, αμέσως μετά την ενημέρωσή της περί της παραλαβής της πρώτης ύλης, οφείλει εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, είτε να προβεί στη δειγματοληψία της για τον προσδιορισμό της εκχυλισματικής της απόδοσης, είτε να ενημερώσει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν προτίθεται να δειγματίσει τη συγκεκριμένη παρτίδα.

Σε περίπτωση λήψεως δείγματος ο προσδιορισμός της εκχυλισματικής απόδοσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Β.Δ. της 28/9/1922 «Περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων» και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο.
4) Να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση και καλή συντήρηση των πρώτων υλών και της παραγόμενης από αυτές μπύρας.
Η παραγόμενη μπύρα πρέπει να πληροί τους όρους και απαιτήσεις που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα των νόμων περί φορολογίας του ζύθου και της αριθ. 1100/87 Απόφασης Α.Χ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 788/Β’). και να μην παρουσιάζει μικροβιακή επιβάρυνση.

5)

α) Να διαθέτει στα τραπέζια ή σε εμφανή σημεία ενημερωτικά φυλλάδια στα οποία να αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου μπύρας, στα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται η προσφερόμενη μπύρα

β) Να διασφαλίζει ότι οι υποχρεωτικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1169/2011 (ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες), είναι άμεσα διαθέσιμες και προσβάσιμες στο χώρο της επιχείρησης που διατίθενται οι μπύρες στον τελικό καταναλωτή.

Η παροχή των πληροφοριών αυτών μπορεί να γίνεται με:

αα) Αναγραφή των συστατικών που προκαλούν αλλεργίες και δυσανεξίες στους τιμοκαταλόγους της επιχείρησης ή /και

ββ) Αναγραφή των συστατικών που προκαλούν αλλεργίες και δυσανεξίες σε έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, άμεσα διαθέσιμο στον πελάτη ή/και

γγ) Πινακίδες σε εμφανές σημείο του καταστήματος που αναγράφουν ευανάγνωστα τα περιεχόμενα συστατικά που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες ανά τύπο μπύρας ή/και

δδ) Πινακίδες σε εμφανές σημείο του καταστήματος ή /και σχετική ένδειξη επί των τιμοκαταλόγων που να παραπέμπουν τις ευπαθείς ομάδες να συμβουλεύονται το εξειδικευμένο ή κατάλληλα ενημερωμένο προσωπικό προφορικά με ταυτόχρονη υποχρεωτική παροχή του σχετικού εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού εντός της επιχείρησης.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, ενώ επιτρέπεται επιπλέον και η πολύγλωσση παροχή της πληροφορίας.

6) Να θέτει στη διάθεση του ελέγχου κάθε απαραίτητο στοιχείο ή έγγραφο που κρίνεται από τις αρμόδιες αρχές αναγκαίο ή χρήσιμο για την εξακρίβωση της τήρησης των φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεών του και να συμμορφώνεται προς τις σχετικές υποδείξεις αυτών.

 

 

 

 

Άρθρο 5
Καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης


1. Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, ως ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος θεωρείται κάθε ημερομηνία διοχέτευσης ζύθου από τα δοχεία ωρίμανσης / ζύμωσης στα δοχεία / δεξαμενές αποθήκευσης ετοίμου προϊόντος για διάθεση στην κατανάλωση.
2. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης καταβάλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Φ.Π.Α. και τις λοιπές επιβαρύνσεις που αναλογούν στην παραχθείσα ποσότητα μπύρας, με βάση την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.2960/2001 δήλωση, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατά τα ανωτέρω ημέρα παραγωγής του προϊόντος.
3. Ο υπολογισμός του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο προϊόν γίνεται με βάση τον αριθμό των εκατόλιτρων και το βαθμό PLATO κατά όγκο και προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.2960/2001 και με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή.
4. Η διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στο παραγόμενο προϊόν, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε « περί Φ.Π.Α. » διατάξεις.
 

 

 

 

Άρθρο 6
Έλεγχος των Επιχειρήσεων


1. Οι αναφερόμενες, στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, επιχειρήσεις, υπόκεινται στον έλεγχο και εποπτεία της αρμόδιας Τελωνειακής και Χημικής Υπηρεσίας, οι οποίες προβαίνουν από κοινού, κατά την κρίση τους, σε ελέγχους και δειγματοληψίες των πρώτων υλών και των παραγομένων προϊόντων, με σκοπό:

α) Τον έλεγχο της ποσότητας του παραχθέντος προϊόντος και της ορθής καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν.
β) Τον έλεγχο της ποιότητάς του και της τήρησης των όρων και απαιτήσεων που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία για την παραγωγή και διάθεση της μπύρας.

2. Οι έλεγχοι αυτοί κυρίως βασίζονται:

α) Στις εγγραφές στο θεωρημένο βιβλίο / καρτέλες που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας.
β) Στα παραστατικά αγοράς πρώτων υλών και πώλησης του έτοιμου προϊόντος.
γ) Στην καταμέτρηση και δειγματοληψία των πρώτων υλών, ως και των ημιετοίμων και ετοίμων προϊόντων που βρίσκονται στα δοχεία ζύμωσης / ωρίμανσης και στα δοχεία αποθήκευσης αντιστοίχως, για τον προσδιορισμό, εκτός των άλλων, της εκχυλισματικής απόδοσης και του βαθμού PLATO.

3. Εάν από τον διενεργούμενο, κατά τα ανωτέρω έλεγχο, διαπιστωθεί ότι η παραχθείσα ποσότητα μπύρας, δεν έχει δηλωθεί ή έχει δηλωθεί ελλιπώς στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ή με χαμηλότερο βαθμό PLATO, από τον ευρεθέντα βάσει της χημικής εξέτασης των ληφθέντων δειγμάτων, συντάσσεται σχετική έκθεση με βάση την οποία προσδιορίζεται το ποσό των φορολογικών επιβαρύνσεων που οφείλονται μετά των τυχόν νομίμων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και καλείται ο υπόχρεος για την καταβολή τους.

Σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων, αυτές εισπράττονται με ανάλογη κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί υπέρ του Δημοσίου, και επιβάλλονται κατά περίπτωση και οι προβλεπόμενες στο επόμενο άρθρο 7 κυρώσεις.

 

 

 

Άρθρο 7
Παραβάσεις Κυρώσεις


1. Επιφυλασσομένων των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του άρθρου 118 του Ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται, κατά περίπτωση, και οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 του Ν.Δ/τος της 29-12-23.
2. Για την επιβολή των κυρώσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του παραπάνω Ν.Δ/τος σε συνδυασμό με τα άρθρα 13 και 14 του Ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».

 

 

 

Άρθρο 8
Ακύρωση και ανάκληση της αδείας


1. Η προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ειδική άδεια παραγωγής μπύρας ακυρώνεται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίστηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία χωρίς την συνδρομή των οποίων δεν θα εκδίδετο.
2. Η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή που την εξέδωσε όταν διαπιστώνεται ότι εξέλειπαν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις επί των οποίων βασίστηκε ή έκδοσή της.
3. Η άδεια ανακαλείται επίσης από τον Γενικό Διευθυντή της Γ ενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. ή της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., κατά λόγο αρμοδιότητος, για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως έξι (6) μήνες, αν ο επιτηδευματίας υποπέσει καθ’ υποτροπή στις παραβάσεις που τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.
Η ανάκληση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέσματα από την επομένη της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης της αρμόδιας αρχής στον υπεύθυνο της επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm