Open menu
06 | 05 | 2021

Αθήνα 17/03/2015
Αρ. πρωτ.: 1035327

ΘΕΜΑ: Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2015.

Με τις διατάξεις του άρθ. 6, παρ. 3, περ. ε΄ του Ν. 3691/2008 , όπως ισχύει, ορίζεται η υποχρέωση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως αρμόδιας αρχής, να ενημερώνει τα εποπτευόμενα από αυτήν υπόχρεα πρόσωπα για πληροφορίες και καταστάσεις που αφορούν τη συμμόρφωση ή μη χωρών προς την κοινοτική νομοθεσία και τις συστάσεις της FATF (Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης). Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η FATF, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών της για την προστασία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος από τους κινδύνους που ελλοχεύει η χρησιμοποίησή του για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος ή και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας που έλαβε χώρα στο Παρίσι στις 25-27 Φεβρουαρίου 2015, εξέδωσε δύο έγγραφα σχετικά με τις χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και παράλληλα υιοθέτησε και δημοσίευσε Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής (ISIL).

Α. Το πρώτο έγγραφο αποτελεί τη Δημόσια Ανακοίνωση της FATF (FATF Public Statement) αναφορικά με τις χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της FATF (www.fatf-qafi.org), στη διαδρομή: https://www.fatf-qafi.orp/topics/hiqhfebruary-2015.html
Στο πρώτο μέρος της Δημόσιας Ανακοίνωσης, η FATF καλεί τα μέλη της να εφαρμόσουν αντίμετρα με σκοπό την προστασία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος από τους σημαντικούς κινδύνους ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που εμφανίζουν το Ιράν και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.
Στο δεύτερο μέρος της Δημόσιας Ανακοίνωσης προσδιορίζονται οι χώρες, οι οποίες δεν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των στρατηγικών αδυναμιών τους αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως εξής: Αλγερία, Εκουαδόρ, Μυανμάρ.
Η FATF καλεί τα μέλη της να λάβουν υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με τις αδυναμίες που εμφανίζει καθεμιά από τις ανωτέρω χώρες.
Β. Το δεύτερο έγγραφο αναφέρεται στη διαδικασία βελτίωσης της συμμόρφωσης με τα πρότυπα της FATF ως προς το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο (Improving Global AMUCTF Compliance: on-going process - 27 Φεβρουαρίου 2015} και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της FATF (www.fatf-gafi.org), στη διαδρομή: https://www.fart-gafi.org/documents/documents/fatf-compliance-february-2015.html.
Στο έγγραφο αυτό προσδιορίζονται οι χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, επομένως αποτελούν κίνδυνο για το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα, αλλά έχουν δεσμευτεί επίσημα για την υλοποίηση ενός σχετικού σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τη FATF. Οι χώρες αυτές είναι: Αφγανιστάν, Ανγκόλα, Γουιάνα, Ινδονησία, Ιράκ, Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, Παναμάς, Παπούα - Νέα Γουϊνέα, Σουδάν, Συρία, Υεμένη.
Η FATF προτρέπει τις ανωτέρω χώρες να εφαρμόσουν πιστά και εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος τα συμφωνηθέντα σχέδια δράσης, ενώ καλεί τα μέλη της να λάβουν υπόψη τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο για καθεμιά από αυτές.
Στο έγγραφο σημειώνεται επίσης ότι η Ουγκάντα δεν έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης που έχει συμφωνήσει με τη FATF και στην αντιμετώπιση των διαπιστωμένων στρατηγικών αδυναμιών της αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος. Εάν η εν λόγω χώρα δεν λάβει επαρκή μέτρα εφαρμογής του σχεδίου δράσης μέχρι τον Ιούνιο 2015, τότε η FATF θα τη χαρακτηρίσει ως μη συμμορφούμενη και θα καλέσει τα μέλη της να λάβουν υπόψη τους κινδύνους που προέρχονται από τις αδυναμίες της ανωτέρω χώρας.
Επιπλέον, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι χώρες Αλβανία, Καμπότζη, Κουβέιτ Ναμίμπια, Νικαράγουα, Πακιστάν, Ζιμπάμπουε δε θα υπόκεινται πλέον στη διαρκή διαδικασία παρακολούθησης συμμόρφωσης που εφαρμόζει η FATF, λόγω της σημαντικής προόδου που έχουν σημειώσει ως προς την υλοποίηση του σχεδίου δράσης τους για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Γ. Η Έκθεση που δημοσίευσε η FATF σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής (ISIL) στοχεύει στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της FATF (www.fatf-pafi.org), στη διαδρομή:

https://www.fart-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financing-of-the-terrorist-organisation-ISIL.pdf

Η εν λόγω Έκθεση επισημαίνει ότι η ISIL συντηρείται από το κεφάλαιο που παράγεται παρανόμως στα εδάφη που καταλαμβάνει, κυρίως μέσω της λεηλασίας τραπεζών, της εκμετάλλευσης πετρελαιοπαραγωγών πηγών και της καταλήστευσης οικονομικών αγαθών. Η ISIL μπορεί να εξουδετερωθεί αποδυναμώνοντας την ικανότητα της να δημιουργεί πόρους από τις προαναφερθείσες ή άλλες δραστηριότητες.
Σε αυτό το πλαίσιο η FATF ζητάει από τα μέλη της να εφαρμόσουν μια σειρά από νομικά ή θεσμικά μέτρα που περιλαμβάνουν την ποινικοποίηση της χρηματοδότησης μεμονωμένων τρομοκρατών και τρομοκρατικών οργανώσεων και την άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τρομοκρατών. Επιπλέον, η FATF προτείνει επιχειρησιακά μέτρα που διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του νομικού πλαισίου, όπως είναι ο προσδιορισμός των κινδύνων από την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη λήψη μέτρων κατά των μη ρυθμισμένων υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων καθώς και για την ενδυνάμωση της διαφάνειας των χρηματοοικονομικών ροών.
Προτεραιότητα της FATF είναι να παρακολουθήσει την εφαρμογή από όλα τα μέλη της των μέτρων που στοχεύουν στη διακοπή των χρηματοοικονομικών ροών που σχετίζονται με την τρομοκρατία, σύμφωνα με τις συστάσεις της. Επίσης, η FATF θα ασκήσει πίεση σε κάθε χώρα η οποία δεν θα εφαρμόσει τα εν λόγω μέτρα και θα κάνει σχετική μνεία στην έκθεσή της που θα υποβληθεί στην Ομάδα G20 τον Οκτώβρη 2015.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένων των διατάξεων του άρθ. 19 του N. 3691/2008 σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής από τα υπόχρεα πρόσωπα μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θέτουμε υπόψη σας τα ανωτέρω έγγραφα της FATF και παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας - υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης ( άρθ. 6, παρ. 2 του N. 3691/2008 ), με τον πλέον πρόσφορο κατά την κρίση σας τρόπο, ώστε να εφαρμόζουν τις ως άνω διατάξεις.
Τέλος, οι Δ.Ο.Υ. που διαθέτουν Τμήμα Ελέγχου και τα Ελεγκτικά Κέντρα καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τα ανωτέρω κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων αρμοδιότητάς τους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν για αυτά από τον Ν.3691/2008, όπως ισχύει. Ειδικότερα, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνουν συναλλαγές του υπόχρεου προσώπου με κάποια από τις προαναφερθείσες χώρες, θα πρέπει να ελέγχουν εάν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της χώρας.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm