Open menu
03 | 12 | 2023

NOMOΣ 29/2021

ΦΕΚ Α 75 / 21.04.1975

 

Περί επιβολής ειδικής εισφοράς υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

 

 

Άρθρον 1
Επιβολή Ειδικής Εισφοράς.


Επιβάλλεται ειδική εισφορά υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου επί των μετ` αυτού ασφαλιστικώς συμβεβλημένων ή εφεξής συμβληθησομένων πλοίων Ελληνικών συμφερόντων υπό ξένηνσημαίαν διά τας υπό του ασφαλιστικού τούτου Οργανισμού ως και του Δημοσίου παρεχομένας προς τα πλοία της κατηγορίας ταύτης, ειδικάς υπηρεσίας, συνισταμένας ιδία:

α) Εις την επαγγελματικήνεκπαίδευσιν και επιμόρφωσιν του Ελληνικού Ναυτεργατικού προσωπικού,
β) εις την εξεύρεσιν και διάθεσιν ειδικευμένου ναυτεργατικού προσωπικού προς επάνδρωσιν των πλοίων τούτων,
γ) εις την διασφάλισιν της επαγγελματικής εξελίξεως του διατιθεμένου εις τα πλοία ταύτα προσωπικού και
δ) εις την δημιουργίαν ευνοϊκών συνθηκών διά την προσέλκυσιν νέων εις το ναυτικόν επάγγελμα. Διά την διά του παρόντος επιβαλλομένηνεισφοράν δεν έχει εφαρμογήν η διάταξις της περιπτώσεως α` της παρ. 1 του άρθρου 25 του νόμου "περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Ελληνικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών Ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

 

 

 

Άρθρον 2
Υπόχρεοι εις την εισφοράν.


1. Υπόχρεοι εις ολόκληρον προς καταβολήν της κατά το προηγούμενονάρθρον εισφοράς είναι ο πλοιοκτήτης, ο εξ οιουδήποτε λόγου διαχειριζόμενος το πλοίον και εισπράττων τους ναύλους, ο αντιπρόσωπος ή αντίκλητος αυτών και ο συνάπτων μετα του ΝΑΤ την σύμβασιν ασφαλίσεως του πληρώματος του πλοίου. Επί συμπλοιοκτησίας η ευθύνη εκάστου συμπλοιοκτήτου εκτείνεται μέχρι του ποσοστού της κυριότητός του επί του πλοίου.
2. Εν περιπτώσει μεταβολής του προσώπου των κατά την προηγουμένηνπαράγραφονυποχρέων κατά την διάρκειαν της ισχύος της μετά του ΝΑΤ ασφαλιστικής συμβάσεως, η ευθύνη αυτών εξακολουθεί υφισταμένη, ευθυνομένων εφεξής εις ολόκληρον μετ` αυτών και των νέων πλοιοκτητών, διαχειριστών, αντιπροσώπων ή αντικλήτων αυτών. Το αυτό ισχύει και επί πλειόνων τοιούτων μεταβολών.
3. Η υποχρέωσις καταβολής της εισφοράς δεν αποσβέννυται εκ τυχόν αλλαγής της σημαίας και των λοιπών χαρακτηριστικών του πλοίου.

 

 

 

 

 

Άρθρον 3
Υποκείμενα εις την εισφοράν πλοία.


1. Εις την εισφοράν του άρθρου 1 του παρόντος υπάγονται τα υπό ξένηνσημαίαν ελληνικών συμφερόντων πλοία:

α) Τα κατά την 1.1.1975 ασφαλιστικώς μετά του ΝΑΤ συμβεβλημένα των οποίων αι συμβάσεις δεν έληξαν ή δεν κατηγγέλθησαν, μέχρι της χρονολογίας ταύτης.
β) Τα από 1.1.1975 ασφαλιστικώς μετά του ΝΑΤ συμβληθέντα, ως και τα εφεξής συμβαλλόμενα πλοία, από της ημερομηνίας υπογραφής της συμβάσεως ασφαλίσεως.

2. Η εισφορά επιβάλλεται δι` όσον χρόνον διαρκεί η μετά του ΝΑΤ σύμβασις ασφαλίσεως.

 

 

 

 

 

Άρθρον 4
Υπολογισμός εισφοράς.


1. Η κατά τας διατάξεις του παρόντος επιβαλλομένη ειδική εισφορά υπολογίζεται επί τη βάσει της ηλικίας και της εις κόρους ολικής χωρητικότητος (GROSS) του πλοίου διά την σύμβασιν ασφαλίσεως διαρκείας δώδεκα μηνών, ως ακολούθως:

Ηλικία πλοίου έτη

Συντελεσταί

Δολλάρια Η.Π.Α. 

Ανά κόρον ολικής χωρητικότητος

0-4 0,53
5-9 0,95
10-19 0,93
20-29 0,88
30 και ανω 6,68

2. Εις ην περίπτωσιν η σύμβασις ασφαλίσεως αφορά χρονικήν περίοδον ελάσσονα των δώδεκα μηνών τα κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου ποσά της εισφοράς περιορίζονται αναλόγως.

Διά την εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης κλάσμα μηνός ανώτερον των 15 ημερών, λογίζεται ολόκληρος μην και κατώτερον των 15 ημερών αφαιρείται εκ του χρόνου ασφαλίσεως.
3. Η ηλικία των πλοίων λογίζεται διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος αρχομένη από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου έτους εντός του οποίου το πλοίον παρεδόθη εις τον πλοιοκτήτην ή τον εφοπλιστήν εκ του ναυπηγείου έτοιμον προς εμπορικήνεκμετάλευσιν, ως ολική δε χωρητικότης τούτου λαμβάνεται η αναφερομένη εις τον επίσημον τίτλον (πρωτόκολλον καταμετρήσεως) αυτού.
4. Τα κατά το πρώτον εδάφιον της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα ποσά εισφοράς ανά κόρον ολικής χωρητικότητος, προσαυξάνονται από του επομένου της ισχύος του παρόντος νόμου έτους, κατά ποσοστόντέσσαρα επί τοις εκατόν (4%) ετησίως.

Τα εις το τέλος εκάστης πενταετίας από του επομένου του ισχύος του παρόντος νόμου έτους, προκύπτοντα ποσά εισφοράς ανά κόρον ολικής χωρητικότητος, δύναται να μεταβάλλωνται με ετήσια ποσοστά οριζόμενα ανά πενταετίαν και λογιζόμενα επί των κατά την παράγραφον 1 ποσών εισφοράς.
5. Προκειμένου περί συμβάσεων των οποίων η διάρκεια ασφαλίσεως εμπίπτει εις δύο (2) ημερολογιακά έτη η κατά τα άνω οφειλομένη εισφορά μετά της προσαυξήσεως αυτής υπολογίζεται βάσει των δι' έκαστον των ετών τούτων ισχυόντων συντελεστών και της χρονικής διαρκείας της συμβάσεως, ήτις εμπίπτει εις έκαστον έτος.
6. Προς υπολογισμόν της εισφοράς πλοίου εφωδιασμένου δια πιστοποιητικού πολλαπλής ολικής και καθαράς χωρητικότητος λαμβάνεται υπ΄ όψιν ο μέσος όρος των εν τω πιστοποιητικώ καταμετρήσεως αναγραφομένων ολικών ή καθαρών κατά περίπτωσιν χωρητικοτήτων.
 

 

 

 

 

Άρθρον 5
Μείωσις εισφοράς λόγω αργίας του πλοίου.


1. Εν περιπτώσει πλήρως αποδεδειγμένης αργίας του πλοίου λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας ή οιασδήποτε άλλης αιτίας, διά περίοδον υπερβαίνουσαν τους δύο (2) συναπτούς μήνας κατά την διάρκειαν της αρχικώς ή παραταθείσης ασφαλιστικής συμβάσεως, ενεργείται αναλόγως μείωσις της εισφοράς.
2. Η αργία θεωρείται ως πλήρως αποδεδειγμένη εάν βεβαιούται εκ πιστοποιητικού της αρμοδίας Ελληνικής ή Προξενικής Αρχής ή εν ελλείψει τούτων εκ πιστοποιητικού αλλοδαπής αρμοδίας Αρχής ένθα ναυλογεί το πλοίον, εν ελλείψει δε πασών των ανωτέρω Αρχών, εν δεόντως θεωρημένου αντιγράφου του ημερολογίου του πλοίου.
3. Περί της κατά τας προηγουμένας παραγράφους μειώσεις της εισφοράς του πλοίου λόγω αργίας τούτου, υποβάλλεται αίτησις του υποχρέου προς το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον, συνοδευομένη επί ποινή απαραδέκτου μετά των εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικών.

 

 

 

 

Άρθρον 6
Προσδιορισμός της εισφοράς.


Ο προσδιορισμός της αναλογούσης εις έκαστον ασφαλιζόμενον πλοίον εισφοράς, ενεργείται υπό του ΝΑΤ διά πράξεως του Διευθυντού αυτού, προ της υπογραφής της συμβάσεως ασφαλίσεως και επί τη προσκομίσει υπό του υποχρεόυ παντός στοιχείου αναγκαιούντος διά τον προσδιορισμόν ταύτης κατά τας διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος.

 

 

 

 

Άρθρον 7
Καταβολή εισφοράς.


1. Η κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου επιβαλλομένη εισφορά καταβάλλεται υπό των κατά το άρθρον 2 υποχρέων εις το ΝΑΤ, ως ακολούθως:

α) Ποσόν ίσον προς το εν τέταρτον (1/4) της εισφοράς κατά την υπογραφήν της συμβάσεως ή την ανανέωσιν υφισταμένης τοιαύτης.
β) Ποσόν ίσον προς τα τρία τέταρτα (3/4) της εισφοράς εις τρείς (3) ισοπόσους τριμήνους δόσεις, εξ ων η πρώτη εντός του τετάρτου μηνός, η δευτέρα εντός του εβδόμου μηνός και η τρίτη εντός του δεκάτου από της υπογραφής της συμβάσεως ασφαλίσεως ή της ανανεώσεως μηνός.

2. Διά τα μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου συμβεβλημένα πλοία και διά την μέχρι της λήξεως της συμβάσεως ασφαλίσεως χρονικήν περίοδον, η εισφορά καταβάλλεται εις δόσεις ισαρίθμους προς τα υπολειπόμενα μέχρι της λήξεως της συμβάσεως ασφαλίσεως πλήρη τρίμηνα και εντός του πρώτου μηνός εκάστου τριμήνου.

Επί του τυχόν απομενόντος χρονικού διαστήματος ελάσσονος του τριμήνου, η αναλογούσα επ` αυτού εισφορά καταβάλλεται εντός του πρώτου μετά την λήξιν του τελευταίου τριμήνου μηνός.
3. Εν περιπτώσει μη καταβολής προ της υπογραφής της συμβάσεως ασφαλίσεως ή ανανεώσεως υφισταμένης συμβάσεως του ενός τετάρτου (1/4) του ποσού εισφοράς, το ΝΑΤ υποχρεούται, επί πειθαρχική ευθύνη των αρμοδίων υπαλλήλων του, να αρνηθή την υπογραφήν της συμβάσεως ασφαλίσεως των επί του πλοίου υπηρετούντων Ελλήνων ναυτικών, η δε κατά παράβασιν της παρούσης διατάξεως τυχόν υπογραφομένη σύμβασις, ουδέν επάγεται έννομον αποτέλεσμα.

 

 

 

 

Άρθρον 8
Νόμισμα καταβολής της εισφοράς.


1. Η εισφορά περί ης η διάταξις του άρθρου 1 του παρόντος καταβάλλεται εις δολλάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή εις λίρας Αγγλίας, κατ` επιλογήν του υποχρέου, βάσει της επισήμου ισοτιμίας μεταξύ των νομισμάτων τούτων, κατά τον χρόνον της καταβολής.
2. Η καταβολή της εισφοράς δύναται να γίνη και διά δραχμών προερχομένων αποδεδειγμένως εξ εισαγωγής μη υποχρεωτικώς εκχωρητέου συναλλάγματος, εις δολλάρια ή λίρας Αγγλίας επ` ονόματι του υποχρέου, βάσει της εκάστοτε επισήμου ισοτιμίας του δολλαρίου ή της λίρας κατά τον χρόνον της καταβολής.
3. Επιτρέπεται όπως δια συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου υπό των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας και της πλοιοκτητρίας επιχειρήσεως, ήτις έχει συμβληθή μετά του Ν.Α.Τ., συμφωνηθήπαγιοποίησις των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 5 του παρόντος νόμου καθ' όλον τον χρόνον ισχύος της μετά του Ν.Α.Τ. ασφαλιστικής συμβάσεως και ουχί πέραν των τριών (3) ετών.

 

 

 

 

 

Άρθρον 9
Είσπραξις και απόδοσις της εισφοράς.


1. Η είσπραξις της εισφοράς ενεργείται υπό του ΝΑΤ, κατά τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις περί εισπράξεως των υπέρ του ΝΑΤ εισφορών.
2. Εν περιπτώσι καταπτώσεως υπέρ του ΝΑΤ, της Τραπεζικής εγγυήσεως ήτις κατατίθεται διά συμβεβλημένα πλοία, ικανοποιείται εξ αυτής και πάσα απαίτησις αυτού εκ της ειδικής εισφοράς του παρόντος Νόμου μετά την ικανοποίησιν των εξ εισφορών ασφαλίσεως απαιτήσεων αυτού.
3. Τα καταβαλλόμενα εις το ΝΑΤ ποσά εισφοράς κατατίθενται μερίμνη αυτού εντός τριημέρου παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος (Υποκ/μα Πειραιώς), εις ίδιον λογαριασμόν και εις πίστωσιν του Ελληνικού Δημοσίου, ιδιαιτέρως δι` έκαστον ασφαλιζόμενον πλοίον.
4. Εισφορά καταβληθείσα αχρεωστήτως δι΄ οιονδήποτε λόγον, συμψηφίζεται προς οφειλομένην εισφοράν, εάν δε δεν οφείλεται τοιαύτη, επιστρέφεται εις δραχμάς επί τη βάσει της επισήμου τιμής αγοράς συναλλάγματος της Τραπέζης της Ελλάδος κατά την ημέραν της επιστροφής.

Το ποσόν των δραχμών το προερχόμενον εκ της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθείσης εισφοράς δύναται να χρησιμοποιήται δια δαπάνας μισθοδοσίας προσωπικού και λοιπά έξοδα λειτουργίας του πλοίου η πλοίων υπό Ελληνικήν σημαίαν συμβεβλημένων μετά του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου της αυτής διαχειρίσεως εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις ή δια δαπάνας λειτουργίας γραφείου ή υποκαταστήματος υπαχθέντος εις τας διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975.

 

 

 

 

 

 

Άρθρον 10
Συνέπεια εκπροθέσμου καταβολής της εισφοράς.


Επί εκπροθέσμου καταβολής δόσεως τινος της εισφοράς επιβάλλονται επ΄ αυτής αι υπό του άρθρου 6 του Ν.Δ. 356/1974 "περί Κώδικος εισπράξεως Δημοσίων εσόδων", προβλεπόμεναι προσαυξήσεις, συνεισπραττόμεναι μετ΄ αυτής.

 

 

 

 

 

Άρθρον 11
Καταγγελία συμβάσεως
.


Εν περιπτώσει μη καταβολής υπό του υποχρέου της οφειλομένης εισφοράς εντός των προθεσμιών των οριζομένων διά του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, το ΝΑΤ, δύναται να προβή και εις άμεσονκαταγγελίαν της συμβάσεως ασφαλίσεως του πλοίου.

 

 

 

 

 

Άρθρον 12
Επίλυσις διαφορών.


Διά την επίλυσιν των αναφυομένων εκ της εφαρμογής του παρόντος Νόμου διαφορών, αρμόδια καθίσταται τα Δικαστήρια της έδρας του ΝΑΤ, εφαρμοζομένου του Ελληνικού δικαίου.

 

 

 

 

 

 

Άρθρον 13
Υποχρέωσις παροχής στοιχείων.


Αι δημόσιαι εν γένει αρχαί, ως και παν νομικόνπρόσωπον δημοσίου δικαίου, υποχρεούνται όπως μετά πρόσκλησιν του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, αποστείλουν εντός δέκα ημερών τα στοιχεία τα οποία διαθέτουν περί των υποκειμένων εις την εισφοράν του παρόντος νόμου πλοίων.

 

 

 

 

 

Άρθρον 14
Σύστασις Γνωμοδοτικής Επιτροπής.


1. Συνιστάται διά του παρόντος άρθρου Γνωμοδοτική Επιτροπή της οποίας η σύνθεσις ορίζεται ως ακολούθως:

α) Εκ του αρμοδίου Διευθυντού ή ετέρου ανωτέρου υπαλλήλου επί βαθμώ τουλάχιστον 4ω αρμοδιότητος Γενικής Δ/νσεως Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, ως προέδρου.
β) Εκ του Διευθυντού Ναυτιλιακής Αναπτύξεως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή του νομίμου αναπληρωτού του.
γ) Εκ του Διευθυντού του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ή του νομίμου αναπληρωτού του
δ) Εξ ενός εκπροσώπου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος προτεινομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.
ε) Εξ ενός αντιπροσώπου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, προτεινομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Της Επιτροπής μετέχει ως Εισηγητής, άνευ ψήφου, ο αρμόδιος διά την φορολογίαν των πλοίων Τμηματάρχης ή έτερος ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, χρέη δε Γραμματέως εκτελεί υπάλληλος της αρμοδίας Διευθύνσεως του ιδίου Υπουργείου.

2. Τα μέλη της Επιτροπής και ο Γραμματεύς μετα των αναπληρωτών του, ως και ο Εισηγητής, διορίζονται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας εφαρμοζομένων ως προς την απαρτίαν, λήψιν αποφάσεως, αναπλήρωσιν και εν γένει λειτουργίαν της επιτροπής των διατάξεων των άρθρων 169 και 170 του Β.Δ. 1/1961 "περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Οικονομικών και περί Οργανισμού της Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας κλπ.".
3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί εφ` οιουδήποτε θέματος αναφερομένου εις τον παρόντα νόμον και παραπεμπομένου εις αυτήν υπό των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

 

 

 

 

 

Άρθρον 15
Διορισμός αντικλήτου.


Ο εκ των κατά το άρθρον 2 του παρόντος νόμου υπόχρεω εις την καταβολήν της εισφοράς υπογράφων την σύμβασιν οφείλει κατά την υπογραφήν αυτής να διορίση εγγράφως αντίκλητόν του κατοικούντα εις την έδραν του ΝΑΤ, προς ον κοινοποιούνται εις την κατά τον παρόντα Νόμονεισφοράν, έγγραφα, αποφάσεις κλπ.

 

 

 

 

 

Άρθρον 16
Τελικαί Διατάξεις. Καθορισμός λεπτομερειών.


Διά κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται και πάσα λεπτομέρεια αναγκαία διά την εκτέλεσιν του παρόντος νόμου.

 

 

 

 

 

Άρθρον 17
Έναρξις ισχύος.


Ο παρών νόμος ισχύει από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm