Open menu
23 | 09 | 2021

NOMOΣ 281/1973

ΦΕΚ Α 84 / 19.04.1973

 

Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του ν.δ. 49/1968 "περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως" και των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού ν.δ. 833/1971 και 1268/1972. (Α' 84).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

 

 

Άρθρον πρώτον


Αι ισχύουσαι διατάξεις των Νομοθετικών Διαταγμάτων:

α) 49/1968 "περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως,

β) 833/1971 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν.Δ. 49/1968 κλπ. και

γ) 1268/1972 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 49/1968 και μεταφοράς εργατοτεχνιτών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως", κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείμενον, έχον ούτω:

 

Άρθρον 1
Ορισμοί (Αρθρον 1 Ν.Δ. 49/1968).


1. Ως Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.) θεωρείται το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη του, απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση της άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις μεταφορές που διενεργούνται με αυτό.
Στον όρο «φορτηγό αυτοκίνητο» περιλαμβάνεται το αυτοτελές όχημα, ο συρμός, το αρθρωτό όχημα, ως και το τρίτροχο και τετράκυκλο, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 500 kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW στην περίπτωση οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων.
Στην έννοια του ιδιοκτήτη περιλαμβάνεται και ο αγοραστής αυτοκινήτου με παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή και ο κατέχων αυτοκίνητο με οποιαδήποτε σχέση μίσθωσης.
2. Κατά τις μεταφορές με Φ.Ι.Χ., αυτοκίνητο πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι:

α) Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή να έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή επισκευασθεί από αυτήν ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών τους.
β) Η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από αυτή ή τη μετακίνηση τους είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης για λογαριασμό της.
γ) Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση, ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης.
δ) Οι μεταφορές αυτές συνιστούν απλώς επικουρική δραστηριότητα στο πλαίσιο του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Ειδικότερα, το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) χιλιόγραμμα, καθώς και το Φ.Ι.Χ. που έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ, μπορεί να το οδηγούν και μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Για ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορίας βυτιοφόρων Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, που εξυπηρετούν ανάγκες μεταφοράς υγρών καυσίμων σε περιφέρειες μικρών νησιών και ανήκουν σε επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, η έδρα των οποίων είναι σε άλλη περιφέρεια εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως με κοινή απόφαση τους ρυθμίζουν τις σχέσεις εργασίας των οδηγών των αυτοκινήτων αυτών με την επιχείρηση.

 

 

Άρθρον 2
Άδειες κυκλοφορίας

 

1. Άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων χορηγούνται σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, που ασκούν κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα, καθώς και σε κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς κοινής ωφελείας, γενικά υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων.
2. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσεως μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους, ως και τρίτροχων φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, με δικαίωμα κυκλοφορίας σε όλη την Επικράτεια στα παραπάνω πρόσωπα, αφού καταβληθεί από αυτά υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά ως εξής:

α) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα:

αα) Μικτού βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ.

αβ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ.

αγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. αδ) Μικτού βάρους από 2401-4000 χιλιόγραμμα σε τετρακόσια δέκα (410) ευρώ.

β) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα:

βα) Μικτού βάρους μέχρι 1.200 χιλιόγραμμα σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

ββ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ευρώ.

βγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε διακόσια πέντε (205) και

βδ) Μικτού βάρους από 2401-4000 χιλιόγραμμα σε ευρώ διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ.

γ) Για τα τρίτροχα φορτηγά με κλειστό ή ανοικτό αμάξωμα σε εξήντα (60) ευρώ.

3. Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δημοσίου περιορίζεται στο 1/3 για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σε επαγγελματίες αγρότες, σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καθώς και για αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ.

Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.500 χιλιόγραμμα ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χιλιόγραμμα σε φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους δικαιούχους αποτελεί η άσκηση άλλης κύριας επαγγελματικής δραστηριότητας.

Στην περίπτωση αυτήν καταβάλλεται ολόκληρη η, υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά, που προσδιορίζεται στην παρούσα παράγραφο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.
3Α. Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία περισσοτέρων του ενός ρυμουλκούμενων για κάθε ρυμουλκό I.X..

Στην έννοια των ρυμουλκούμενων περιλαμβάνονται και τα ημιρυμουλκούμενα.

Οι όροι με τους οποίους τίθενται σε κυκλοφορία τα ρυμουλκά I.X. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Για τη θέση σε κυκλοφορία κάθε ρυμουλκούμενου πέραν του πρώτου, με το οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία και το ρυμουλκό, καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο. Το ύψος της εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.
4.

α) Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων, χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, σηροτροφικών, μελισσοκομικών, αλιευτικών, υδατοκαλλιεργητικών, δασικών, καθώς και σε δασεργάτες η ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το ασκούμενο επάγγελμα ή η επιχείρηση έχει μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την εξυπηρέτησή του απαιτείται η χρήση του φορτηγού αυτοκινήτου.
β) Κατά τη χορήγηση καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου που καθορίζεται:

βα) Για φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα σε τετρακόσια δέκα (410) ευρώ προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος.

ββ) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα σε διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος.

Τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

5. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης, υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή του προσώπου που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου αυτών.

β) Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, με τη οποία βεβαιώνεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης και το αντικείμενο αυτής.

γ) Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλματος ή διοικητική άδεια ή εγγραφή σε μητρώο εφόσον απαιτείται για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επαγγελματικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών του εδαφίου γ΄ της παρούσας, μπορούν να εξαιρούνται από την υποβολή αυτών.

Η κατηγορία της αιτούμενης άδειας του Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτου προσδιορίζεται στην αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Για τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών περί κατάθεσης των στοιχείων κυκλοφορίας των κατεχόμενων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης ή βεβαίωσης περί μεταβίβασης αυτών.
6. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ο έλεγχος της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειων κυκλοφορίας Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους, αυτός παύει να ισχύει.
7. Επιτρέπεται η χορήγηση μιας μόνο άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου οχήματος Ιδιωτικής Χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιογράμμων σε μεταφορικές επιχειρήσεις και σε γραφεία και πρακτορεία μεταφορών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους αναγκών, όπως μεταφορά υλικών συσκευασίας, εξοπλισμού, που ανήκουν σε αυτές.

Τα μεταφερόμενα αυτά είδη αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας.
8. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, δύναται να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία έχουν σταθερά συνδεδεμένα με το όχημα μηχανήματα, χρήσιμα για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των επαγγελματικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγελματία. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
9. Η εισφορά που ορίζεται από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και καταβάλλεται:

α) Εάν δεν υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ, εφάπαξ κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.

β) Εάν υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ, καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη κατά τη χορήγηση της άδειας και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών, από τον μήνα που χορηγήθηκε η άδεια.

Αν η βεβαίωση ενεργηθεί μετά την πάροδο προθεσμίας πληρωμής μερικών δόσεων, οι δόσεις αυτές καταβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα πληρωμής της δόσης που λήγει μετά τη βεβαίωση.

Το ποσό της κάθε δόσης, εκτός της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των διακοσίων τριάντα πέντε (235) ευρώ.

Αν όμως για την τελευταία δόση προκύπτει ποσό μέχρι εκατόν είκοσι (120) ευρώ, αυτό προσαυξάνει το ποσό της προηγούμενης δόσης.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας των παραπάνω δόσεων συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος καταβολής της εισφοράς σε δόσεις, ολόκληρο δε το υπόλοιπο ποσό της εισφοράς καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την ημερομηνία απώλειας του δικαιώματος.

Στην περίπτωση αυτήν αφαιρούνται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας οι πινακίδες του αυτοκινήτου, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του οφειλομένου ποσού της εισφοράς.
10. Η κατά τα παραπάνω οριζόμενη εφάπαξ υπέρ του δημοσίου εισφορά καταβάλλεται όταν κυκλοφορεί για πρώτη φορά φορτηγό αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα ως ιδιωτικής χρήσης.
11. Απαλλάσσονται της καταβολής της, δια του παρόντος άρθρου οριζόμενης υπέρ του Δημοσίου εισφοράς, τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού σε περιοχές που δεν υδρεύονται, καθώς και τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων.

Τα ανωτέρω απαλλασσόμενα από την καταβολή εισφοράς, υπέρ του Δημοσίου, φορτηγά αυτοκίνητα έχουν δικαίωμα κυκλοφορίας μόνο στον νομό όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

Τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων δύνανται να κυκλοφορούν σε όλη τη Χώρα, μόνον εφόσον καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο εισφορά υπέρ του Δημοσίου.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και περιορισμοί, με τους οποίους θα είναι δυνατή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
12. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται κατηγορίες φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο όνομα των οποίων εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων εφόσον έχουν μεταφορικό έργο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών τους.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το ύψος του μικτού βάρους, το μεταφορικό έργο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων αυτής της κατηγορίας.
13. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανεξάρτητων αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων ρυμουλκουμένων σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 30 του ν. 3536/2007, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των ανεξάρτητων αυτών μονάδων καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή ισχύει.

Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των ανεξάρτητων μονάδων για κάθε αυτοκίνητο, καθώς και ο τύπος των πινακίδων.
14. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης γενικά και ανά κατηγορία.

Με όμοιες αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, με τα οποία βεβαιώνεται μεταξύ άλλων ανά κατηγορία η καταλληλότητα του οχήματος για την τήρηση των όρων προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, υγείας και του περιβάλλοντος.

 

 

 

Άρθρον 3


1. Επιβατηγά αυτοκίνητα ταξινομηθέντα ως ιδιωτικής χρήσεως επιτρέπεται όπως χρησιμοποιώνται διά την μεταφοράν και αγαθών της επιχειρήσεως του κατόχου αυτών εφ` όσον ταύτα έχουν χαρακτηρισθή ως οχήματα "μικτής χρήσεως" και είναι εφωδιασμένα δι` ειδικής πρός τούτο αδείας κυκλοφορίας. Η άδεια αύτη εκδίδεται τη συνδρομή απασών των υπο του Ν. Δ/τος 49/1968 οριζομένων προυποθέσεων και τη καταβολή της υπό της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. Δ/τος τούτου προβλέπομένης εφ` άπαξ υπέρ του Δημοσίου αντιστοίχου εισφοράς.
2. Αι επί τη βάσει των κατ` εξουσιοδότησι των διατάξεων του Ν.Δ 49/1968 εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, εκδοθείσαι άδειαι κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως διά μεταφοράν προσώπων και πραγμάτων, θεωρούνται ως νομίμως χορηγηθείσαι αι δε δυνάμει αυτών καταβληθείσαι υπέρ του Δημοσίου εισφοραί ως νομίμως γενόμεναι.
3. Κατ` εξαίρεσιν των εν παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 49/1968, οριζομένων, επιτρέπεται η χορήγησις αδείας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως άνω των 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους επ` ονόματι επιχειρήσεων περιοδευόντων θιάσων (θεάτρων, τσίρκων κλπ). και άν αύται δεν εμφανίζουν τα κατά τας διατάξεις της παραγράφου ταύτης απαιτούμενα ακαθάριστα εισοδήματα των 2.000.000 δρχ. τουλάχιστον. Κατά τα λοιπά και ως προς τας επιχειρήσεις ταύτας έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του ως άνω Ν. Δ/τος.

 

 

 

 

Άρθρον 4


1. Απαγορεύεται:

α) Η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, έστω και δωρεάν, υλικών και αντικειμένων πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου.
β) Η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα αγαθών άλλων από εκείνα, που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.
γ) Η χρησιμοποίηση του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου για σκοπό διάφορο από εκείνο για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του.
δ) Η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητου σε τρίτο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό πλην σε κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει εξαρχής, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.
ε) Η με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη κομίστρου για εκτελούμενες με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μεταφορές. στ) Η οδήγηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων από πρόσωπα που δεν αναφέρονται στην περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
ζ) Η μεταφορά προσώπων με όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων πέραν του αναγραφόμενου στην άδεια κυκλοφορίας αριθμού, σύμφωνα με την έγκριση τύπου του οχήματος.
η) Η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον έχουν πάψει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας.
θ) Η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον έχει διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης για οποιονδήποτε λόγο.

2. Κατ` εξαίρεση της περίπτωσης ζ` της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται:

α) Η μεταφορά προσώπου απασχολούμενων στην εκτέλεση παραγωγικών έργων ή σε άλλες επιχειρήσεις από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο της εργασίας και αντίστροφα με Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στις εν λόγω επιχειρήσεις, χωρίς καταβολή κομίστρου, εφόσον ο τόπος εργασίας τους δεν εξυπηρετείται συγκοινωνιακά και τα εν λόγω αυτοκίνητα πληρούν τους όρους ασφαλείας που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με την αυτή ή όμοια απόφαση καθορίζονται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία χορήγησης άδειας για μεταφορά των παραπάνω προσώπων.
β) Η μεταφορά μέχρι 3 εργατών ή τεχνιτών με Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές, γεωργικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις και εμπορικές εν γένει επιχειρήσεις από τα καταστήματα της επιχείρησης για τη συνοδεία, εκφόρτωση και παράδοση στους τόπους προορισμού των παραγομένων και πωλουμένων από αυτές προϊόντων ή για τη συνοδεία, φόρτωση ή εκφόρτωση υλικών και εργαλείων που υπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες.

 

 

 

Άρθρον 5
Αρθρον 2 Ν.Δ. 1268/1972).


Απαγορεύεται η δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μεταφορά προσώπων πλην του οδηγού και ενός συνοδηγού ή βοηθού οδηγού.

Κατ` εξαίρεσιν επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι τριών (3) εργατών ή τεχνιτών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, χρησιμοποιουμένων υπό βιομηχανικών, βιοτεχνικών, γεωργικών ή εμπορικών εν γένει επιχειρήσεων, δια την συνόδευσιν, εκφόρτωσιν και παράδοσιν εις τους τόπους προορισμού των δι` αυτών μεταφερομένων προϊόντων.

Ομοίως επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι τεσσάρων (4) εργατών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως εκτελούντων μεταφοράς πραγμάτων (οικοσκευών κ.λπ.) εντός πόλεων.

Ωσαύτως επιτρέπεται η μεταφορά μελών της οικογενείας του κατόχου του οχήματος υπό όρους και προϋποθέσεις καθοριζομένους δι` αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

 

 

Άρθρον 6
(Αρθρον 1 παρ. 3 Ν.Δ. 833/1971).


Επιτρέπεται η καθ` άπασαν την Επικράτειαν και καθ` όλον το έτος κυκλοφορία των ήδη κυκλοφορούντων εντός ωρισμένης περιοχής ή δι` ωρισμένην μόνον χρονικήν περίοδον του έτους φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως εφ` όσον καταβληθή η εν τω άρθρω 2 του παρόντος οριζομένη αντίστοιχος εφ` άπαξ εισφορά.

 

 

 

Άρθρον 7
(Αρθρον 5 Ν.Δ. 49/1968).


Αι χορηγηθείσαι μέχρι της ισχύος του παρόντος κατά τας διατάξεις του 419/1964 Β. Δ/τος προεγκρίσεις θέσεως εις κυκλοφορίαν φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως και μη εκτελεσθέισαι θεωρούνται ιχύουσαι υπό τον όρον της υπό των υποχρέων καταβολής της εν άρθρω 2 οριζομένης, κατά περίπτωσιν, εφ` άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφοράς.

 

 

 

Άρθρον 8
(Αρθρον 6 Ν.Δ. 49/1968). Ποινές


1. Πέραν των προβλεπόμενων ελέγχων του άρθρου 8 του ν. 2465/1997, όπως κάθε φορά ισχύει, οι έλεγχοι της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων όλων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στη χώρα μας, καθώς κοι της νομιμότητας διενέργειας μεταφοράς με αυτά, ανατίθενται και σε Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου.

Τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από πρόταση των αρμοδίων Υπηρεσιών και αποτελούνται από:

α. Δύο εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή ΚΤΕΟ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ένας των οποίων ορίζεται επικεφαλής του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου.
β. Έναν αστυνομικό του Τμήματος Τροχαίας ή της Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα Τροχαίας ή ένα όργανο του Λιμενικού Σώματος, κατά λόγο αρμοδιότητας.
γ. Έναν υπάλληλο άλλης Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή του.

Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε σημείο του χώρου αρμοδιότητας της οικείας Νομαρχίας, ακόμη δε στους λιμένες και πλησίον των συνοριακών σταθμών.
Οι επιβαλλόμενες διοικητικές ποινές συνίστανται στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από έναν (1) έως έξι (6) μήνες και σε πρόστιμο υπέρ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο ύψος του διοικητικού προστίμου μπορεί να ανέλθει μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών.

Η διαπίστωση της παράβασης, ο καταλογισμός της ποινής και η επιβολή της, γίνονται από το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου επί τόπου, αμέσως και μετά από ακρόαση του οδηγού του οχήματος. Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων δύναται να παρίσταται και εκπρόσωπος των Οδικών Μεταφορέων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζεται το ύψος του προστίμου και ο χρόνος αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής των μέτρων αυτών και είσπραξης του προστίμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Στα μέλη των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α), αποζημίωση από τις πιστώσεις της Οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το ύψος της οποίας καθορΙζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
4. Οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που έχει κυρωθεί με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α`), δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα, για τις παραβάσεις των περιπτώσεων θ` και ι` της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 49/1968, όπως ισχύει, πέραν των προβλεπομένων στην παράγραφο 1` κυρώσεων, επιβάλλεται από την Υπηρεσία που τη χορήγησε και η ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου.
Η ίδια επιχείρηση ή πρόσωπο στερείται του δικαιώματος απόκτησης νέας άδειας κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύo (2) ετών από την οριστική αφαίρεση, έστω και εάν συντρέχουν οι νόμιμα προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη χορήγησή της.
5. Οι έλεγχοι του παρόντος άρθρου δύνανται να πραγματοποιούνται και από τις υπηρεσίες Τροχαίας ή Λιμενικού Σώματος κατά περίπτωση

 

 

 

Άρθρον 9
(`Αρθρον 7 Ν.Δ. 49/1968).


Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος Ν. Δ/τος, καθορισθήσονται δι` αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού.

Πάσα διάταξις γενική ή ειδική, αντικειμένη πρός τας του παρόντος,καταργείται.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm