Open menu
16 | 07 | 2020

Αθήνα 22/04/2019
Αρ. πρωτ.:

Α. 1103

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Φ.318/216/2002 (Β΄544) Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως ισχύει.

 

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.318/216/2002 (Β΄544) Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής αδείας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

 

Άρθρο 1


1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και λοιπές ομοειδείς επιχειρήσεις που διαθέτουν κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό στο χώρο του καταστήματος, δικαιούνται να τύχουν ειδικής αδείας για την παραγωγή μπύρας, με την τήρηση των όρων και των διατυπώσεων που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα και υπό την προϋπόθεση ότι το ζυθοβραστήριο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα δοχεία βρασμού ζυθο-γλεύκους (ζυθοβραστήρες) συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον πέντε (5) εκατόλιτρων, η παραγόμενη μπύρα δεν θα υπερβαίνει τα 1500 εκατόλιτρα κατ΄ έτος και θα διατίθεται αποκλειστικά χύμα και μόνο για επιτόπια κατανάλωση.».

2. Το εδάφιο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ζυθοβραστήριο το οποίο πρέπει να διαθέτει σπαστήρα (μύλο βύνης), δοχεία ανάμειξης, φίλτρα χυλού, δοχείο ή δοχεία βρασμού (ζυθοβραστήρα ή ζυθοβραστήρες), ψύκτη γλεύκους και τις κατάλληλες σωληνώσεις, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο μέταλλο.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 4, αντίστοιχα, αντικαθίστανται ως εξής:

«1) Με τη λήψη της αδείας και πριν την έναρξη της παραγωγής της μπύρας, να υποβάλλει, με σχετική αίτηση δήλωσή του στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία, πλήρη φάκελο για κάθε τύπο μπύρας που προτίθεται να παραγάγει, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία αυτής, το είδος και το ποσοστό των πρώτων υλών, τα πρόσθετα, τα ένζυμα, τις αρωματικές ύλες, ως και τα τεχνολογικά βοηθήματα που θα χρησιμοποιεί, το είδος των μέσων ρύθμισης της οξύτητας και της σκληρότητας του χρησιμοποιούμενου στην παραγωγή της μπύρας πόσιμου ύδατος, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής του.».

«α. Η ποσότητα της εκάστοτε παραλαμβανόμενης βύνης, κριθής και κάθε άλλης αμυλούχου ή σακχαρούχου πρώτης ύλης κατά τύπο ή/και είδος αυτών καθώς και η εκχυλισματική απόδοση ή η περιεκτικότητα σε στερεά συστατικά αυτών.».

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 αριθμείται ως 5 α) και στο τέλος αυτής προστίθεται νέο εδάφιο β ως εξής:

«β) Να διασφαλίζει ότι οι υποχρεωτικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1169/2011 (ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες), είναι άμεσα διαθέσιμες και προσβάσιμες στο χώρο της επιχείρησης που διατίθενται οι μπύρες στον τελικό καταναλωτή.
Η παροχή των πληροφοριών αυτών μπορεί να γίνεται με:

αα) Αναγραφή των συστατικών που προκαλούν αλλεργίες και δυσανεξίες στους τιμοκαταλόγους της επιχείρησης ή /και
ββ) Αναγραφή των συστατικών που προκαλούν αλλεργίες και δυσανεξίες σε έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, άμεσα διαθέσιμο στον πελάτη ή/και
γγ) Πινακίδες σε εμφανές σημείο του καταστήματος που αναγράφουν ευανάγνωστα τα περιεχόμενα συστατικά που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες ανά τύπο μπύρας ή/και
δδ) Πινακίδες σε εμφανές σημείο του καταστήματος ή /και σχετική ένδειξη επί των τιμοκαταλόγων που να παραπέμπουν τις ευπαθείς ομάδες να συμβουλεύονται το εξειδικευμένο ή κατάλληλα ενημερωμένο προσωπικό προφορικά με ταυτόχρονη υποχρεωτική παροχή του σχετικού εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού εντός της επιχείρησης.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, ενώ επιτρέπεται επιπλέον και η πολύγλωσση παροχή της πληροφορίας.».

 

 

 

Άρθρο 2


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm