22 | 05 | 2019

Αθήνα 04/03/2019
Αρ. πρωτ.:

Α. 1050

ΘΕΜΑ:
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά».

 

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής


Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες καθώς και η επιμέρους διαδικασία για την εφαρμογή των χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού, τα οποία διατίθενται σε καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

 

 

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζονται ως:

α) «Χαρακτηριστικά ασφαλείας»:

Απαραβίαστα, ορατά και μη, χαρακτηριστικά εξακρίβωσης της γνησιότητας προϊόντων καπνού τα οποία φέρουν οι μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών που διατίθενται στην αγορά της χώρας μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, όπως μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις του άρθρου 106Β του Ν. 2960/2001, καθώς και της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576,

β) «μονάδα συσκευασίας προϊόντων καπνού»:

η μικρότερη μονάδα συσκευασίας προϊόντων καπνού τα οποία διατίθενται στην αγορά,

γ) «διάθεση στην αγορά»:

η διάθεση προϊόντων καπνού ανεξαρτήτως του τόπου παρασκευής τους, σε καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς πληρωμή,

δ) «καταναλωτής»:

κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς άσχετους με την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.

 

 

Άρθρο 3
Χρήση ενσήμων ταινιών φορολογίας ως χαρακτηριστικά ασφαλείας προϊόντων καπνού που τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας με καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων.


Ως χαρακτηριστικά ασφαλείας για τα προϊόντα καπνού που τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας με καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, χρησιμοποιούνται οι ένσημες ταινίες φορολογίας, όπως καθορίζονται από το άρθρο 106 του Ν.2960/2001 και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω άρθρου, οι οποίες συμμορφώνονται με όλα τα τεχνικά πρότυπα και εκπληρώνουν όλες τις λειτουργίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, του άρθρου 106Β του Ν.2960/2001 και της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576.

 

 

Άρθρο 4
Χρήση ενσήμων ταινιών φορολογίας μηδενικής αξίας ως χαρακτηριστικά ασφαλείας προϊόντων καπνού που διατίθενται με απαλλαγή σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια


1. Για τα προϊόντα καπνού που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια ως χαρακτηριστικά ασφαλείας χρησιμοποιούνται ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας, οι οποίες συμμορφώνονται με όλα τα τεχνικά πρότυπα και εκπληρώνουν όλες τις λειτουργίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, του άρθρου 106Β του Ν. 2960/2001 και της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/576.
2. Η προμήθεια, διαχείριση, διάθεση, αποστολή σε άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, επικόλληση, αντικατάσταση και καταστροφή των ενσήμων ταινιών του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 2960/2001 και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού ισχύουσες εφαρμοστικές αποφάσεις.

 

 

 

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας εφαρμόζονται υποχρεωτικά στις μονάδες συσκευασίας των τσιγάρων και του λεπτοκομμενου καπνού για στριφτά τσιγάρα που κατασκευάζονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από 20 Μαΐου 2019 και για τα λοιπά καπνικά προϊόντα από 20 Μαΐου 2024, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ.
3. Τα τσιγάρα και ο λεπτοκομμένος καπνός για στριφτά τσιγάρα, τα οποία θα έχουν κατασκευαστεί ή θα έχουν εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τις 20 Μαΐου 2019 και δεν θα φέρουν χαρακτηριστικά ασφαλείας, μπορούν να παραμείνουν σε ελεύθερη κυκλοφορία έως τις 20 Μαΐου 2020, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576.
4. Τα προϊόντα καπνού, πέραν των τσιγάρων και του καπνού για στριφτά τσιγάρα που θα έχουν κατασκευαστεί ή θα έχουν εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τις 20 Μαΐου 2024 και δεν θα φέρουν χαρακτηριστικά ασφαλείας, μπορούν να παραμείνουν σε ελεύθερη κυκλοφορία έως τις 20 Μαΐου 2026, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16