07 | 04 | 2020

Αθήνα 18/01/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2013

ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.

 

Σχετ.: α) Η υπ΄ αριθμ. Δ. 245/11/1-3-88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/B΄) όπως έχει κυρωθεί νομοθετικά με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90/Α΄) και ισχύει. β) Η αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ 1105176 ΕΞ 2018/4-7-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΝ246ΜΠ3Ζ-4ΜΟ) εγκύκλιος διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη/αυτοκίνητα προσώπων που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα (μετοικεσία) και σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί με τη β) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διαταγή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. Δ. 245/11/1-3-88 νομοθετικά κυρωθείσας ΑΥΟ (εφεξής «η Απόφαση») απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους τα είδη, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, τα οποία εισάγονται από φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν πραγματικά τη συνήθη κατοικία τους από άλλη χώρα στην Ελλάδα. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) δωδεκάμηνα, πριν από τη μεταφορά της στην Ελλάδα.
Επιπλέον, όσον αφορά ειδικότερα τη χορήγηση απαλλαγής στα μέσα μεταφοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1α) της Απόφασης το δικαιούχο πρόσωπο θα πρέπει να είχε το μέσο μεταφοράς στην κυριότητά του και να το χρησιμοποιούσε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου στις περιπτώσεις όπου τα μέλη μιας οικογένειας μεταφέρουν μαζί τη συνήθη κατοικία τους, η προϋπόθεση της εξάμηνης κυριότητας και χρήσης του αυτοκινήτου στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας, μπορεί να συντρέχει είτε στο σύνολό της, είτε αθροιστικά, σε οποιοδήποτε από τα μέλη της οικογένειας που μετοικούν μαζί.
Ωστόσο, σε περιπτώσεις που ο/η ενδιαφερόμενος/-η ήταν συγκύριος/-α του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου κατά την χρονική διάρκεια του υπό κρίση εξαμήνου, με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν μετοικεί μαζί του/της στην Ελλάδα, δύναται να υπαχθεί στις απαλλακτικές διατάξεις της Απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την χρονική στιγμή της αίτησης μεταφοράς συνήθους κατοικίας, το αυτοκίνητο θα έχει περιέλθει στην αποκλειστική κυριότητά του/της (ποσοστό 100%).

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm