Open menu
29 | 01 | 2023

Αθήνα 17/01/2019
Αρ. πρωτ.:

Α. 1007

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του N . 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

Άρθρο 1


1. Κάθε παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα), που επιθυμεί ένα οπτικοακουστικό έργο που πρόκειται να παράξει, να υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος, θα πρέπει να τηρεί Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό σε Ελληνικό Πιστωτικό Ιδρυμα και να καταθέτει στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), Αίτηση Υπαγωγής, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Ειδική έντυπη αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιδιώτη παραγωγό ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης.
ii. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος φυσικού προσώπου ή της αιτούσας επιχείρησης με βάση το καταστατικό της.
iii. Περίληψη σεναρίου.
iv. Αναλυτικό προϋπολογισμό του οπτικοακουστικού έργου και λίστα των βασικών συντελεστών του.
v. Χρονοδιάγραμμα γυρισμάτων, χώροι γυρισμάτων και εργαστήρια επεξεργασίας.
vi. Αναλυτικό χρηματοδοτικό πλάνο με ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης, συνοδευόμενο από όλα τα αποδεικτικά κάλυψης αυτού (συμφωνητικά συμπαραγωγής, αποφάσεις δημόσιων ή διεθνών οργανισμών κλπ),
vii. Συμβάσεις απόκτησης πνευματικών δικαιωμάτων από τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη,
viii. Συμφωνητικό συμπαραγωγής,
ix. Συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης παραγωγής, συνοδευόμενες από γενικά πληροφοριακά στοιχεία τρίτων,
x. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για το είδος της δραστηριότητας που ασκεί η εταιρεία,
xi. Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να τύχουν εφαρμογής οι ευεργετικές διατάξεις του παρόντος είναι τα προς πληρωμή παραστατικά να εκδίδονται από τον κύριο παραγωγό του οπτικοακουστικού έργου ή τον εκτελεστή παραγωγής του Έργου ή σε περίπτωση συμπαραγωγής από κάθε παραγωγό κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην παραγωγή.

3. Οι δαπάνες που περιοριστικά αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος είναι:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Σενάριο.
Σκηνοθεσία.
Μουσική.
Δαπάνες για κτήση αδειών εκμετάλλευσης επί προϋ-φιστάμενων έργων.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (CREW), ΗΘΟΠΟΙΩΝ (CAST) ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Αμοιβές προσωπικού, τεχνικών και ηθοποιών (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία) καθώς και του εκτελεστή παραγωγής. Ενδεικτικά:
Τμήμα Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.
Τμήμα Παραγωγής.
Διανομή (Cast) (Πρωταγωνιστές/Κασκαντέρ/Κομπάρ-σοι/Σωσίες/Αντικαταστάτες κλπ).
Τμήμα Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού (Σχεδιασμός Σκηνικών, Κατασκευές, φροντιστήρια - props κλπ).
Εξοπλισμός τεχνικής εγκατάστασης - (γερανοί, ράγες, τρίποδα κ.α.).
Τμήμα Ειδικών Εφέ.
Τμήμα Κινουμένων Σχεδίων - Εικόνων (Animation).
Τμήμα σχεδιασμού χαρακτήρων (animation όλων των τύπων, 3D κλπ).
Τμήμα Ενδυματολογίας-Κοστουμιών.
Τμήμα Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Προσθετικών.
Τμήμα Φωτισμού.
Τμήμα Εικόνας.
Τμήμα Ήχου.
Τμήμα Διαχείρισης Χώρων Γυρισμάτων.
Τροφοδοσία.
Τμήμα Μουσικής.
Τμήμα επεξεργασίας εικόνας (μοντάζ).
Τμήμα επεξεργασίας ήχου (μιξάζ).
Τμήμα μουσικής επεξεργασίας.
Τμήμα Οπτικών Εφέ.
Μεταγλώττιση, Επανηχογράφηση διαλόγων (ADR-Automated Dialogue Replacement) και Ηχητικά Εφέ περιβάλλοντα χώρα (Foley).
Εξειδικευμένες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια και στον τόπο των γυρισμάτων (ιατροί, νοσοκόμες, κτηνίατροι, κ.α.).
Σύμβουλοι Σεναρίου.
Αμοιβή Εκτελεστή Παραγωγής.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Έρευνα και σχεδιασμός παραγωγής.
Αναζήτηση τοποθεσίας γυρισμάτων (συμπεριλαμβανομένων εξόδων Μετακίνησης, Διαμονής, Διατροφής, Ημερήσιων αμοιβών εκτός έδρας per diems).
Αμοιβές καλλιτεχνικών συντελεστών ή/και τμήματος Παραγωγής κατά τη διάρκεια της αναζήτησης της τοποθεσίας γυρισμάτων (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία).
Διάφορες Διοικητικές άδειες αρμόδιων φορέων ή αρχών (άδειες γυρισμάτων έξοδα αδειοδότησης χρήσης δημόσιων και αρχαιολογικών χώρων για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου κ.α.).
Κατασκευή, αγορά, ενοικίαση φροντιστηρίου και διαμόρφωση - στολισμός σκηνικών. Κατασκευή σκηνικών.
Ενοικίαση στούντιο και σκηνικού.
Ενοικίαση και διαμόρφωση τοποθεσίας γυρισμάτων. Χρήση ζώων.
Ενοικίαση ακίνητων υποδομών και κινητού εξοπλισμού στις τοποθεσίες γυρισμάτων (οικοσκευές, κουζίνες, wc, τροχόσπιτα,τροχήλατα βεστιάρια και παρεμφερή).
Ενοικίαση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας.
Ενοικίαση ειδικών οχημάτων (αστυνομικά οχήματα, οχήματα ασφαλείας, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα κ.α.).
Κατασκευή, Ενοικίαση, και Αγορά κοστουμιών.
Δαπάνες σχετικές με τον σχεδιασμό χαρακτήρων, την κατασκευή και δημιουργία σκηνικών και φόντων στα κινούμενα σχέδια (animation) (δαπάνες για υπηρεσίες, ενοικίαση και αγορά αναλωσίμων για οπτικοακουστικά έργα κινουμένων σχεδίων).
Ειδικά εφέ, αναλώσιμα και κινηματογραφικά όπλα.
Μακιγιάζ, κομμωτήριο και προσθετικά είδη (π.χ. περούκες).
Επιπρόσθετα έξοδα χώρων γυρισμάτων (καθαρισμός, αναγκαία είδη).

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.

Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού τεχνικής εγκατάστασης.
Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού φωτισμού.
Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού εικονοληψίας (κάμερες κλπ).
Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού ηχογραφήσεων.

ΤΑΞΙΔΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Έξοδα μετακίνησης (ενοικίαση λεωφορείων και κάθε οχήματος αναγκαίου για τη μετακίνηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής).
Καύσιμα, διόδια και άλλα συναφή κόστη (π.χ. πάρκινγκ).
Εισιτήρια (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, τρένου, λεωφορείου).
Έξοδα Διαμονής για το προσωπικό που απασχολήθηκε στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου.
Διατροφή και συναφείς υπηρεσίες (π.χ. έξοδα καντίνας γυρισμάτων κ.α.).

ΜΟΝΤΑΖ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.

Τελική Επεξεργασία εικόνας, ήχου και μουσικής.
Δαπάνες μεταγλώττισης, υποτιτλισμού, Επανηχογράφησης διαλόγων (ADR- Automated Dialogue Replacement) και Ηχητικών Εφέ περιβάλλοντα χώρου (Foley).
Φωτογραφικά Στιγμιότυπα.
Ενοικίαση εξοπλισμού και λογισμικού για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων. Ενοικίαση άλλων λογισμικών και προγραμμάτων αναγκαίων για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου.
Ειδικά εφέ.
Δαπάνες για χρήση αρχειακού υλικού.

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.

Γενικά έξοδα γραφείου συναρτώμενα με τόπο διάφορο από αυτόν της μόνιμης έδρας της επιχείρησης του αιτούντος:
Ενοικίαση χώρου γραφείου, επίπλων γραφείου και αποθηκευτικών χώρων.
Ενοικίαση εξοπλισμού γραφείου (τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα, και άλλα ανάλογα).
Γραφική ύλη.
Λογαριασμοί ΔΕΚΟ και υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου.
Υπηρεσίες courier, ταχυδρομείου και τελωνείου.
Τέλη κινηματογράφησης και χρήσης για την παραγωγή
Έξοδα Παραβόλων για την υπαγωγή στο καθεστώς της παρούσας.
Δαπάνες για νομικές και λογιστικές υπηρεσίες καθώς και για υπηρεσίες συμβούλων, οι υπηρεσίες των οποίων συνδέονται αιτιωδώς είτε με την παραγωγή είτε με την προετοιμασία υποβολής φακέλου αίτησης υπαγωγής.
Δαπάνες ασφάλισης.

Για τον υπολογισμό του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής ισχύουν οι διατάξεις του Δ κεφαλαίου του N. 4487/2017 (Α΄ 116),όπως έχει εξειδικευθεί με την κοινή υπουργική απόφαση 923/2018 Παράρτημα 2 (ΦΕΚ Β΄ 1138/28-3-2018).

3.Α Ειδικά για τα οπτικοακουστικά έργα με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, οι δαπάνες που περιοριστικά αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος είναι:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

o Σενάριο
o Πηγαίος Κώδικας
o Μουσική
o Δαπάνες για κτήση αδειών εκμετάλλευσης επί προϋφιστάμενων έργων
o Για δικαιώματα χρήσης εικόνων - φωνής διάσημων (ηθοποιών/ μουσικών/ αθλητών κα)
o Σχεδιασμός χαρακτήρων (character design)

AMOIBEΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (CREW), ΗΘΟΠΟΙΩΝ (CAST) ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αμοιβές προσωπικού, τεχνικών και ηθοποιών (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία) καθώς και του εκτελεστή παραγωγής.

Ενδεικτικά:

o Τμήμα ανάπτυξης παιχνιδιού
o Τμήμα σχεδιασμού παιχνιδιού
o Τμήμα παραγωγής παιχνιδιού
o Τμήμα Καλλιτεχνικής διεύθυνσης και σχεδιασμού
o Τμήμα μεταγλώττισης
o Τμήμα μουσικής τεχνολογίας, sound design, επανηχογράφησης διαλόγων και Ηχητικά Εφέ περιβάλλοντα χώρου (Foley)
o Ηθοποιοί, Χορευτές για motion capture
o Τμήμα τεχνικής εγκατάστασης
o Τμήμα Ειδικών Εφέ
o Τμήμα Κινουμένων Σχεδίων – Εικόνων (Animation)
o Τμήμα σχεδιασμού χαρακτήρων (animation όλων των τύπων, 3D κλπ)
o Τροφοδοσία
o Eξειδικευμένες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια και στον τόπο των γυρισμάτων (playtesters, ιατροί, νοσοκόμες κ.α.)
o Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
o Κειμενογράφοι, σεναριογράφοι, σύμβουλοι σεναρίου
o Αμοιβή Εκτελεστή Παραγωγής

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

o Έρευνα και σχεδιασμός παραγωγής
o Game Design Document
o Technical Design Document
o Αμοιβές όλων των συντελεστών (ανάπτυξη, παραγωγή, σχεδιασμός, καλλιτεχνική εκτέλεση του παιχνιδιού), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία
o Άδειες χρήσης αρχειακού υλικού
o Ενοικίαση στούντιο, μηχανημάτων για ειδικά εφέ κ.α.
o Ενοικίαση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας (δεν αφορά σε πάγιες δαπάνες)
o Testing κατά τη διάρκεια του Alpha και beta σταδίου παραγωγής (debugging, playtesters, έρευνες UX και Usability κτλ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

o Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού για motion capture, rendering, 3D scanning, ηχογράφηση και εικονοληψία κ.α.
o Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού για δοκιμές (playtesting)
o Ενοικίαση και αναλώσιμα ειδικού εξοπλισμού (VR, κινητά για δοκιμή κτλ)
o Αναλώσιμα τεχνικής εγκατάστασης

ΤΑΞΙΔΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

o Έξοδα μετακίνησης (ενοικίαση λεωφορείων και κάθε οχήματος αναγκαίου για τη μετακίνηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής)
o Καύσιμα, διόδια και άλλα συναφή κόστη (π.χ. πάρκινγκ)
o Εισιτήρια (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, τρένου, λεωφορείου)
o Έξοδα Διαμονής για το προσωπικό που απασχολήθηκε στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου
o Διατροφή και συναφείς υπηρεσίες (π.χ. έξοδα καντίνας γυρισμάτων κ.α.)

ΜΟΝΤΑΖ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

o Τελική Επεξεργασία εικόνας, ήχου και μουσικής
o Δαπάνες μεταγλώττισης, υποτιτλισμού, Επανηχογράφησης διαλόγων (ADRAutomated Dialogue Replacement) και Ηχητικών Εφέ περιβάλλοντα χώρου (Foley)
o Φωτογραφικά Στιγμιότυπα
o Ενοικίαση εξοπλισμού και λογισμικού για ψηφιακά παιχνίδια. Ενοικίαση άλλων λογισμικών και προγραμμάτων αναγκαίων για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου (πχ Unity, Adobe Cloud Suite, Maya, 3Ds MAX, Toon Boom Harmony)
o Ειδικά εφέ
o Δαπάνες για χρήση αρχειακού υλικού

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

o Γενικά έξοδα γραφείου συναρτώμενα με τόπο διάφορο από αυτόν της μόνιμης έδρας της επιχείρησης του αιτούντος:

Ενοικίαση χώρου γραφείου, επίπλων γραφείου και αποθηκευτικών χώρων
Ενοικίαση εξοπλισμού γραφείου (τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα, και άλλα ανάλογα)
Γραφική ύλη
Λογαριασμοί ΔΕΚΟ και υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου
Υπηρεσίες courier, ταχυδρομείου και τελωνείου
Τέλη κινηματογράφησης και χρήσης για την παραγωγή
Έξοδα Παραβόλων για την υπαγωγή στο καθεστώς της παρούσας

o Δαπάνες για νομικές και λογιστικές υπηρεσίες καθώς και για υπηρεσίες συμβούλων, οι υπηρεσίες των οποίων συνδέονται αιτιωδώς είτε με την παραγωγή είτε με την προετοιμασία υποβολής φακέλου αίτησης υπαγωγής.
o Δαπάνες ασφάλισης

Για τον υπολογισμό του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής ισχύουν οι διατάξεις του Δ΄ κεφαλαίου του ν.4487/2017 (Α΄116), όπως έχει εξειδικευθεί με την κοινή υπουργική απόφαση 923/2018 Παράρτημα 2 (ΦΕΚ Β΄ 1138/28-3-2018)  - Η παράγραφος 3Α, προστέθηκε με την Α. 1220/2019.

4. Α. Όλα τα νόμιμα παραστατικά για τις επιλέξιμες δαπάνες εκδίδονται στο όνομα του παραγωγού του οπτικοακουστικού έργου ή στο όνομα του εκτελεστή παραγωγής, εφόσον προσκομισθεί στο ΕΚΟΜΕ σύμβαση εκτέλεσης για το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό έργο.
4. Β. Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου με την κατάθεση των χρημάτων του επενδυτή.
5. Το ΕΚΟΜΕ, κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών και παραστατικών των επιλέξιμων δαπανών, βεβαιώνει την επιλεξιμότητα αυτών για το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό έργο, καθώς και ότι το ποσοστό αφαίρεσης των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα μαζί με άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για το ίδιο οπτικοακουστικό έργο, δεν μπορούν να ξεπερνούν το 50% του κόστους παραγωγής του έργου αυτού.

 

 

Άρθρο 2


1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ε του N. 4172/2013, τα ποσά που καταβάλλουν τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και αφορούν ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων δαπανών καθενός οπτικοακουστικού έργου, αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορούν.
2. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω δαπανών προκύψουν ζημίες, η ζημία αυτή μεταφέρεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του N. 4172/2013.
3. Για τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων δαπανών εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα τους, κατ΄ αναλογία από την κάθε κατηγορία εισοδήματος τους.
4. Εάν εντός 36 μηνών από την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής του οπτικοακουστικού έργου στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, αυτό δεν δύναται να ολοκληρωθεί λόγω αδυναμίας του παραγωγού και αδυναμίας να βρεθεί νέος παραγωγός, τότε κοινοποιείται υποχρεωτικά σχετικό έγγραφο στην αρμόδια ΔΟΥ εντός μηνός από τη μη ολοκλήρωση του έργου και τα καταβαλλόμενα ποσά που έχουν αφαιρεθεί από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, προστίθενται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο έχει κοινοποιηθεί η δήλωση αδυναμίας ολοκλήρωσης του.
 

 

Άρθρο 3


Η απόφαση αυτή ισχύει από το φορολογικό έτος 2019 και φεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm