17 | 10 | 2018

Αθήνα 29/03/2018
Αρ. πρωτ.: 1050392


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση της αριθμ. 46/6.3.2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. 46/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , η οποία έγινε δεκτή αρμοδίως. Ειδικότερα, με την εν λόγω Γνωμοδότηση το ΝΣΚ γνωμοδότησε ως εξής:

α) χρόνος έναρξης της πενταετούς παραγραφής των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου σχετικά με το N.2861/1954 είναι αποκλειστικά το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε εξαγωγή.

β) Η υποβολή αίτησης επιστροφής διακόπτει την πενταετή παραγραφή. Εάν δοθεί απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία στην υποβληθείσα αίτηση, η νέα πενταετής παραγραφή αρχίζει μετά την απάντηση, ενώ εάν δεν δοθεί απάντηση εντός 6 μηνών, η νέα πενταετής παραγραφή αρχίζει μετά την παρέλευση έξι μηνών.

γ) Η τυχόν κατάθεση του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ» σε χρόνο μεταγενέστερο της εξαγωγής δεν διακόπτει την παραγραφή, ούτε αρχίζει νέα παραγραφή.

Στο δεύτερο ερώτημα η γνωμοδότηση αποφαίνεται ότι η αίτηση περί επιστροφής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του χρόνου της πενταετούς παραγραφής, η οποία αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους που πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων συναρμόδιων υπηρεσιών.Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16