28 | 05 | 2020

Αθήνα 20/12/2013
Αρ. πρωτ.: 5043398

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των ΑΥΟ απλουστευμένων διαδικασιών στην εισαγωγή και εξαγωγή.

Σας κοινοποιούμε τις αριθμ. Δ19Α 5041324 ΕΞ2013/26-11-2013 (ΦΕΚ 3182/Β/13-12­2013), και αριθμ. Δ19Α 5041269 ΕΞ2013/11-12-13 (ΦΕΚ 3149/Β/11-12-13) Αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, με τις οποίες τροποποιούνται και συμπληρώνονται η αριθμ. Δ19Α 5041987/5-10-2011 Απόφαση του Αν. Υπ. Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο απ΄ τον εισαγωγέα τόπο» και η αριθμ. Δ19Α 5030435/23-7-2012 Απόφαση του Υφ. Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο», για ενημέρωση και εφαρμογή. Αναλυτικότερα:

1)Με την αριθμ. Δ19Α 5041324 ΕΞ2013/26-11-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

α)Διευρύνονται οι προθεσμίες εντός των οποίων διενεργούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τις αρμόδιες ΕΛΥΤ και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την αξιολόγηση των κριτηρίων προκειμένου εν συνεχεία να εκδοθούν οι άδειες απλουστευμένων διαδικασιών από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες.
β)Αναφορικά με τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης στην εισαγωγή, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή μίας (1) συμπληρωματικής διασάφησης για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις του μήνα, δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχο της άδειας να υποβάλλει συμπληρωματική διασάφηση για κάθε μία απλουστευμένη διασάφηση εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

2)Με την αριθμ. Δ19Α 5041269 ΕΞ2013/11-12-13 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών περί απλουστευμένων διαδικασιών στο καθεστώς της εξαγωγής, πέραν της διεύρυνσης της προθεσμίας διενέργειας των απαιτούμενων ελέγχων, ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

α)Προστέθηκε σχετική διάταξη σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στις Τελωνειακές Περιφέρειες να προσδιορίζουν στην άδεια τις ειδικότερες συνθήκες τελωνισμού που τυχόν προκύψουν με βάση το είδος των συναλλαγών του αιτούντα. Η διάταξη αυτή προστέθηκε για να καλύψει την περίπτωση εκείνη που ενδεχομένως απαιτηθεί στην άδεια κάτι ιδιαίτερο ή ειδικότερο που αφορά τον συγκεκριμένο κάτοχο της άδειας ούτως ώστε να είναι σε κάθε περίπτωση ευχερής ο τελωνειακός έλεγχος. Για παράδειγμα η ως άνω διάταξη μπορεί να τύχει εφαρμογής, ενδεικτικά, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i.Όταν ο αιτών είναι τελωνειακός αντιπρόσωπος και έχει δηλώσει τις δικές του εγκαταστάσεις, ως εγκεκριμένο τόπο τελωνισμού των εμπορευμάτων των πελατών του, με την καταγραφή στην άδεια της υποχρέωσης από τον αιτούντα του σαφούς διαχωρισμού των εμπορευμάτων των πελατών που αυτός εκπροσωπεί στους δικούς του αποθηκευτικούς χώρους σε περίπτωση τελωνειακού ελέγχου.
ii.Όταν η αίτηση για χρήση απλουστευμένων διαδικασιών αφορά εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις - περιορισμούς, με την καταγραφή στην σχετική άδεια του αποτελέσματος της διαβούλευσης με την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή, καθώς επίσης και του τρόπου διεξαγωγής των απαιτούμενων ελέγχων.
iii.Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ενδεχόμενης ρύθμισης θεμάτων που τυχόν ανακύψουν από τους ειδικούς όρους των εμπορικών συναλλαγών του αιτούντα εφόσον δεν αντίκειται σε ισχύουσες διατάξεις.

β)Επιπλέον προστέθηκαν σχετικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα υποβολής περισσότερων συμπληρωματικών διασαφήσεων τύπου Υ ή περισσότερων ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων τύπου Ζ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στην περίπτωση που δεν μπορεί να υποβληθεί μία συμπληρωματική διασάφηση τύπου Υ για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις τύπου C ή μία ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ για όλες τις λογιστικές εγγραφές του προηγούμενου μήνα.
γ)Τέλος με την τροποποίηση σχετικής διάταξης, καθιερώνεται υποχρεωτικά η τήρηση του Ειδικού Λογιστικού Βιβλίου αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στις περιπτώσεις άδειας χρήσης διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm