25 | 05 | 2020

Αθήνα 17/04/2013
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1078

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄77), συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄81).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.

Ορίζουμε ότι η υπό του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81) δήλωση απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄77), θα έχει τον τύπο και το περιεχόμενο όπως στο συνημμένο υπόδειγμα δήλωσης μιας (1) σελίδας.

Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81).

1. Γενικά - Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης:

Με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄81) επιβάλλεται ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη (για τις χρήσεις 2012-2015) επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος σύμφωνα με όσα προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄77) στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με την ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες.
Η εισφορά αυτή δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυνάμει του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 και ασχολούνται επιπλέον των λοιπών εργασιών που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους και με την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία.

2. Τρόπος υπολογισμού:

Η εισφορά υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

Κλιμάκιο υπολογισμού της εισφοράς

Κλιμάκια ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος (σε δολάρια Η.Π.Α.)

Συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος (σε δολάρια Η.Π.Α.)

Σύνολο φόρου (σε δολάρια Η.Π.Α.)

200.000

5

10.000

200.000

10.000

200.000

4

8.000

400.000

18.000

Υπερβάλλον

3

Η παραπάνω εισφορά αφορά στα ετήσια ποσά συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος της τετραετίας 2012 - 2015.
Σε περίπτωση που το συνολικό ετήσιο συνάλλαγμα που έχει εισαχθεί από μια επιχείρηση είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των 50.000 δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για 50.000 δολάρια Η.Π.Α. (50.000 Χ 5% = 2500$).

3. Προθεσμία υποβολής δήλωσης και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά:

Οι παραπάνω επιχειρήσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους της εν λόγω τετραετίας υποβάλλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για την φορολογία αυτών, ειδική δήλωση υπολογισμού της εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος του προηγούμενου έτους, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα συνολικά ετήσια εμβάσματα σε ευρώ που αντιστοιχούν σε ορισμένο ποσό συναλλάγματος, με την οποία (δήλωση) συνυποβάλλονται: α) τα επικυρωμένα αντίγραφα των βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγματος (Β.Α.Σ.) ή πρωτότυπη βεβαίωση τραπέζης για το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο συνάλλαγμα και για το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο ποσό σε ευρώ που αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσό συναλλάγματος και β) η υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας για τα ποσά του εισαγόμενου συναλλάγματος και τον αριθμό των Β.Α.Σ..
Εξαιρετικά και μόνο για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων μαζί με την καταβολή του ενός τετάρτου (1/4) της οφειλόμενης εισφοράς μπορεί να γίνει μέχρι και τις 15 Μαΐου του 2013.
Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με βάση την ειδική δήλωση υπολογισμού της ετήσιας εισφοράς.

4. Υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς:

Για την καταβολή της εισφοράς ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη του φόρου: οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των κάθε είδους επιχειρήσεων ή εταιριών της παραγράφου 1 της παρούσης, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο το ποσό της εισφοράς.

5. Τρόπος καταβολής:

Η εισφορά η οποία υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. καταβάλλεται μαζί με την ειδική ετήσια δήλωση κατά το ένα τέταρτο (1/4) της οφειλόμενης εισφοράς σε ευρώ με βάση την επίσημη ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων αυτών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Τα άλλα τρία τέταρτα (3/4) της εισφοράς καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους υποβολής της δήλωσης.

Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm