23 | 10 | 2018

Αθήνα 01/03/2011

Αρ. πρωτ.: 1035004

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της 1109793/24.11.99/Πολ. 1223 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....

κ.λ.π.

αποφασίζουμε:


Στο άρθρο 3 της Α.Υ.Ο. 1109793/24.11.99/Πολ. 1223 (ΦΕΚ 2134 τ. Β') προστίθεται παράγραφος 15, η εξής:

«15. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. κατά τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.»

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16