23 | 10 | 2018

Αθήνα 28/12/2010
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1200


ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Άρθρο 1


Επεκτείνουμε την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 41 και 41α του Ν. 1249/1982, όπως το άρθρο 41α προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2386/1996, και του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984, και της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του Ν. 1828/1989, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων εντός 4.489 οικισμών που βρίσκονται στους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, όπως αυτοί εμφαίνονται στους παρακάτω πίνακες.
(Παρεμβάλλονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, πίνακες τιμών για όλους τους 4.489 οικισμούς και οι χάρτες 38 εξ΄ αυτών για τους οποίους υπάρχει ειδική επισήμανση στους αντίστοιχους πίνακες τιμών).

Άρθρο 2


Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τα οποία βρίσκονται στις περιοχές των οικισμών του άρθρου 1 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09-06-1994 ΠΟΛ. 1149 (ΦΕΚ 549/Β΄/1994) απόφασής μας, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Άρθρο 3


Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων των ειδικών κτιρίων εφαρμόζονται οι τιμές αφετηρίας, όπως ορίσθηκαν με την με αριθμ. πρωτ. 1020562/486/00ΤΥ/Δ΄/27-02-2007 ΠΟΛ. 1033 (ΦΕΚ 268/Β΄/2007) απόφασή μας.

 

Άρθρο 4


Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αρχίσει να ισχύει από 1/1/2011.

 


 

NEEΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2011

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16