22 | 08 | 2019

Αθήνα 10/10/1994
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1230

ΘΕΜΑ: Η κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων.

 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 1676/1986, μεταξύ των πράξεων που αποτελούν συγκέντρωση κε­φαλαίων και υπάγονται στο φόρο συγκέντρω­σης κεφαλαίων, είναι και η αύξηση των κεφα­λαίων των προσώπων του άρθρου 17 του νόμου αυτού. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ιδίου νόμου, αποτελεί συγκέντρωση κεφα­λαίων και υπάγεται στο φόρο η αύξηση του ε­νεργητικού των προσώπων του άρθρου 17, που γίνεται με την ειφορά περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους, όχι για συμμετοχή στο ε­ταιρικό κεφάλαιο ή την εταιρική περιουσία, αλ­λά για χορήγηση δικαιωμάτων ιδίας φύσης με εκείνα που έχουν οι εταίροι, όπως το δικαίωμα ψήφου ή το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ή στο προϊόν της εκκαθάρισης.
2. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η υπέρ το άρτιο διαφορά είναι εισφορά που αυξάνει μεν το ενεργητικό της εταιρίας, αλλά ο εισφέρων δεν αποκτά δικαιώματα ψή­φου κλπ. από την εισφορά αυτή και επομένως το ποσό της διαφοράς αυτής, δεν υπάγεται κα­τά το χρόνο της καταβολής της σε φόρο συ­γκέντρωσης κεφαλαίων, δεδομένου ότι δεν συ­ντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής ούτε της διάταξης της περίπτ. α΄ ούτε της διάταξης της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 1676/86.
Εφόσον, όμως, γίνει κεφαλαιοποίηση της α­νωτέρω διαφοράς οφείλεται φόρος συγκέντρω­σης κεφαλαίων για το ποσό αυτό, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή λαμβάνει χώρα αύξη­ση του κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 1676/1986.
Άλλωστε, με την κεφαλαιοποίηση αυτή καλύ­πτεται και η προϋπόθεση που ορίζεται στην διά­ταξη της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 (χορήγηση δικαιώματος ψήφου συμμετοχής στα κέρδη κ.λπ.). θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην προκείμενη περίπτωση δεν πρόκειται περί κεφαλαιοποίησης αποθεματικού κατά την έννοια της διάταξης της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου και επομένως για την κεφαλαιοποίηση αυτή δεν τυγχάνει εφαρμογής η απαλλακτική αυτή διάταξη. Ειδικότερα, όπως έγινε δεκτό από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Δ/νση τομέων παραγωγής, Εθνικό Συμβούλιο Λογιστι­κής, με το έγγραφο Λ.Σ. 2169/20558/Γνωμ. 215/15.6.1994 η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη της ονο­μαστικής αξίας (υπέρ το άρτιο) ως προερχόμε­νη από καταβολές των μετόχων δεν θεωρείται αποθεματικό, αλλά συμπληρωματικό κεφάλαιο που αντιπροσωπεύει συμπληρωματική εισφορά των μετόχων.
3. Από την έκδοση της παρούσας κάθε διατα­γή, αντίθετου περιεχομένου, παύει να ισχύει.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16