Open menu
06 | 07 | 2022

Αθήνα 24/11/1999
Αρ. πρωτ.: 1109793

ΠΟΛ. 1223

 

ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. - Καταργήθηκε με την ΠΟΛ. 1274/2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1
Περιπτώσεις προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας


Καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας στις εξής περιπτώσεις:

1. Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από δημόσιους υπολόγους, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), Τελωνεία, Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Δημόσιας ή Κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις ή οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των παραπάνω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, ανά δικαιούχο.
Στις περιπτώσεις αυτές το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα.
Τίτλοι πληρωμής που εξοφλούνται στις Δ.Ο.Υ. με ποσό κάτω των 500.000 δρχ., συμψηφίζονται υποχρεωτικά με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές των δικαιούχων που φέρονται εγγεγραμμένες στο σύστημα TAXIS, από όσες Δ.Ο.Υ. έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση Α.Φ.Ε. Στον τίτλο πληρωμής να γίνεται σχετική μνεία.
Το αυτό ισχύει και για την καταβολή των συμβατικώς εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων για τυχόν οφειλές, τόσο του εκχωρητή ή ενεχυράσαντα, όσο και του εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή.
2. Για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφ΄ όσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εκτός από εκείνες που χορηγούνται για αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από έκτακτα γεγονότα.
3. Για τη μεταβίβαση ακινήτων από τον μεταβιβάζοντα, για τη μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς από τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή τη δωρεά.
4. Για τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα. Για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας.
5. Για τη μεταβίβαση: μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μη επαγγελματικών μηχανοκίνητων θαλάσσιων σκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων που εμπίπτουν στα τεκμήρια διαβίωσης φορολογίας εισοδήματος, από τον μεταβιβάζοντα.
6. Για την μεταφορά συναλλάγματος το ισότιμο του οποίου υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες (10.000) ΕΥΡΩ, εξαιρουμένης της μεταφοράς που αφορά από εμπορικές συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

 

 

 

Άρθρο 2
Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα στα οποία προσκομίζεται το αποδεικτικό ενημερότητας.


Το αποδεικτικό ενημερότητας για τα χρέη προς το Δημόσιο προσκομίζεται, με βάση τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο:

1. Στην περίπτωση 1, στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού.
2. Στην περίπτωση 2, στην Τράπεζα ή στο Πιστωτικό Ίδρυμα, κατά τη σύναψη ή ανανέωση της σύμβασης και κατά την εκτέλεση αυτής.
3. Στις περιπτώσεις 3 και 4, στο συμβολαιογράφο που συντάσσει τη σχετική πράξη, ο οποίος υποχρεούται να μνημονεύει στο κείμενο της πράξης τη ΔΟΥ που έχει εκδώσει το αποδεικτικό, τον αριθμό και την ημερομηνία αυτού.
4. Στην περίπτωση 5, στην υπηρεσία που είναι αρμόδια να βεβαιώσει την καταβολή των σχετικών οικονομικών επιβαρύνσεων για τη μεταβίβαση.
5. Στην περίπτωση 6, στην Τράπεζα μέσω της οποίας θα διενεργηθεί η συναλλαγή με το εξωτερικό μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωση - αίτηση του ενδιαφερόμενου.
 

 

 

 

Άρθρο 3
Απαλλαγές - Εξαιρέσεις


Από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας απαλλάσσονται:

1. Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφ΄ όσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στο δικαιούχο μισθωτό ή συνταξιούχο ή στην οικογένειά του ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.
2. Οι Δήμοι, οι Κοινότητες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα λοιπά ΝΠΔΔ, τα ιδρύματα που συνιστώνται σύμφωνα με τον Α.Ν. 2039/1939, οι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος.
3. Οι αγρότες για την είσπραξη αποζημιώσεων, λόγω καταστροφής της εσοδείας τους ανεξαρτήτως ποσού και για είσπραξη επιδοτήσεων μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ.
4. Ο σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές, που αφορούν στην πτωχευτική περιουσία, ο εκκαθαριστής επιχείρησης για τις πράξεις της εκκαθάρισης, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς όταν ενεργεί αποδεδειγμένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομιάς, καθώς και ο εκκαθαριστής κληρονομιάς για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν στην κληρονομιά.
5. Οι ομογενείς που μετοικούν στην Ελλάδα για την είσπραξη κάθε είδους επιδομάτων περίθαλψης και στέγασης αυτών.
6. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.
7. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, είτε αλλοδαποί, είτε ομογενείς, που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και διατηρούν την Ελληνική υπηκοότητα, εφ΄ όσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.
8. Ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός στις περιπτώσεις που ενεργεί ως εντολοδόχος του Δημοσίου.
9. Οι δικαιούχοι ασφαλιστικών αποζημιώσεων και αποζημιώσεων από αδικοπραξία, που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση.
10. Οι δικαιούχοι αμοιβών με πάγια αντιμισθία.
11. Οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για την παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων αυτών.
12. Οι συμβαλλόμενοι κατά την κατάρτιση των πράξεων πληρώσεως ή ματαιώσεως αιρέσεων ή προθεσμιών.

13. Οι δικαιούχοι τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατά την εξόφληση λογαριασμών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
15. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. κατά τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
16. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ) κατά τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
17. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσης και μέχρι τις «31 Ιανουαρίου 2014». Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 1 της παρούσης και μέχρι τις «31 Δεκεμβρίου 2012»
18. Η ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσης και μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012. 

 

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας


Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, λαμβάνονται υπόψη όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που είναι καταχωρημένες στο σύστημα TAXIS για τις μηχανογραφημένες ΔΟΥ και στα δελτία χρεών για τις χειρόγραφες ΔΟΥ, καθώς και η διαπίστωση υποβολής της τελευταίας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης απόδοσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), όπως εμφανίζονται αυτές να είναι καταχωρημένες στο σύστημα TAXIS ή να τηρούνται στο αρχείο των χειρόγραφων ΔΟΥ.
Ειδικότερα:

1. Για τα φυσικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά χρέη, καθώς και χρέη συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας, για τα οποία έχει το φυσικό πρόσωπο προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για τα φυσικά πρόσωπα που διατελούν σε γάμο λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές οφειλές κάθε συζύγου, χωριστά και για τις συζύγους, επιπρόσθετα, οι οφειλές που είναι βεβαιωμένες στο όνομα του συζύγου τους, αλλά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται οι ίδιες για την καταβολή τους.
2. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις Ενώσεις προσώπων καθώς και τις ομάδες περιουσίας λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές τους καθώς και οι οφειλές, που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων για τις οποίες έχουν ευθύνη, για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και άλλες διατάξεις.
3. Καταργείται η προσκόμιση δηλώσεων και δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί στη ΔΟΥ από τον φορολογούμενο προκειμένου να του χορηγηθεί πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
4. Δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας οι οφειλές που προκύπτουν από εκκαθάριση δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων τρέχοντος οικονομικού έτους, καθώς και οι οφειλές των τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους που δεν είναι καταχωρημένες στο σύστημα TAXIS ή στα δελτία χρεών για το διάστημα που αυτές παρακολουθούνται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.
5. Για να χορηγηθεί πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας πρέπει να μην υπάρχει εντολή δέσμευσης χορήγησης από άλλη ΔΟΥ ή εξωτερική πηγή.
6. Ειδικά για τις οφειλές προς Κοινότητες, Δήμους, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις πρέπει αυτές να λαμβάνονται υπόψη εφ΄ όσον ο Δήμος, η Κοινότητα ή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει αποστείλει δέσμευση για χορήγηση πιστοποιητικού σε μία ΔΟΥ TAXIS.
 

 

 

Άρθρο 5
Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.


1. Για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας απαιτείται η εγγραφή του αιτούντος στο γενικό μητρώο φορολογουμένων ΔΟΥ.
2. Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας μπορεί να χορηγηθεί από οποιαδήποτε ΔΟΥ και συγκεκριμένα:

α. Αν η αρμόδια ΔΟΥ είναι ενταγμένη στο TAXIS και ο φορολογούμενος ζητά αποδεικτικό από ΔΟΥ ΤAXIS, το αποδεικτικό χορηγείται άμεσα εφ΄ όσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
β. Αν η αρμόδια ΔΟΥ είναι χειρόγραφη και ο φορολογούμενος ζητά αποδεικτικό από ΔΟΥ TAXIS, το αποδεικτικό θα χορηγείται είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια ΔΟΥ, είτε μέσω FAX, ατελώς.
γ. Αν η αρμόδια ΔΟΥ είναι ενταγμένη στο TAXIS και ο φορολογούμενος ζητά αποδεικτικό από χειρόγραφη ΔΟΥ, το αποδεικτικό θα χορηγείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή αποστολής FAX ατελώς από οποιαδήποτε ΔΟΥ TAXIS.
δ. Αν η αρμόδια ΔΟΥ είναι χειρόγραφη και ο φορολογούμενος ζητά αποδεικτικό από χειρόγραφη ΔΟΥ, αυτό θα χορηγείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή αποστολής FAX ατελώς από την αρμόδια ΔΟΥ.

3. Εάν το αποδεικτικό ενημερότητας πρέπει να κατατεθεί σε ΔΟΥ, που είναι αρμόδια και για την έκδοσή του, η ενημερότητα αποδεικνύεται με πράξη του εκδότη της ΔΟΥ, στο σώμα του τίτλου πληρωμής ή του οικείου παραστατικού της συναλλαγής.
4. Στις περιπτώσεις που έχει κατατεθεί αποδεικτικό ενημερότητας σε αναφερόμενη στο άρθρο 2 της παρούσας υπηρεσία ή πρόσωπο και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού, διενεργούνται και άλλες πράξεις της ίδιας αιτίας για την οποία εκδόθηκε το αποδεικτικό, παρέχεται ευχέρεια διενέργειας των πράξεων αυτών χωρίς την προσάρτιση άλλου αποδεικτικού ενημερότητας, με την υποχρέωση όμως τήρησης του όρου παρακράτησης ποσού, που τυχόν αναγράφεται σε αυτό. Στις πράξεις αυτές αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού, η ΔΟΥ που το έχει εκδώσει, καθώς και τα στοιχεία του παραστατικού, στα οποία έχει επισυναφθεί το αποδεικτικό.
5. Καταργείται το τέλος τηλεομοιοτυπίας (FAX 1.000 δρχ. που εισπράττουν οι ΔΟΥ και τα Τελωνεία για μεταξύ τους επικοινωνία σε ότι αφορά χορήγηση Α.Φ.Ε. (π.χ. άρση δέσμευσης έκδοσης Α.Φ.Ε.).
6. Απαλλάσσεται ο συναλλασσόμενος της υποχρέωσης προσκόμισης του εντύπου αποδεικτικού ενημερότητας, σε όσες υπηρεσίες ή φορείς έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ότι υποχρεούνται να ζητούν και να λαμβάνουν μέσω ειδικού δικτύου επικοινωνίας με το πληροφορικό σύστημα φορολογίας (TAXIS), τηλεομοιοτυπία, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο συναλλασσόμενος είναι φορολογικά ενήμερος.

Η βεβαίωση αυτή επέχει θέση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) και αποστέλλεται σε πιστοποιημένες συσκευές τηλεομοιοτυπίας.

 


 

 

Άρθρο 6
Χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας


1. Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε:

α. τετραμηνιαία για είσπραξη χρημάτων άνω των 500.000 δραχμών (περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος) και
β. εξαμηνιαία για όλες τις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 1, σε αυτήν την περίπτωση αναγράφεται ο λόγος: «για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης χρημάτων».

2. Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μειωμένης χρονικής ισχύος για τις περιπτώσεις που οι οφειλές του αιτούντος έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, οι δόσεις των οποίων τηρούνται κανονικά, για χρονική διάρκεια που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον καθορίζεται από το νόμο. Όταν το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται ύστερα από διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η ισχύς αυτού ορίζεται σε ένα μήνα.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ με γραπτή συναίνεση των Διευθύνσεων Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και Ελέγχου μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποστέλλεται εντολή για τη μη χορήγηση Α.Φ.Ε. σε όλες τις χειρόγραφες ΔΟΥ και σε μια ΔΟΥ TAXIS, ώστε να καταχωρηθεί στο κεντρικό σύστημα.

 

 

 

 

Άρθρο 7
Παροχή πληροφοριών από Τελωνεία και Δ.Ο.Υ.


1. Τα Τελωνεία υποχρεούνται να ενημερώνουν, με έγγραφό τους, τις αρμόδιες ΔΟΥ Φορολογίας Εισοδήματος των οφειλετών τους, για την ύπαρξη σ΄αυτά βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χορήγηση αποδεκτικού ενημερότητας.
2. Οι χειρόγραφες ΔΟΥ στις οποίες βεβαιώνονται οφειλές, για την καταβολή των οποίων ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία και άλλα συνυπόχρεα πρόσωπα, όπως οι οφειλές κοινοπραξιών, ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών κλπ., υποχρεούνται να ενημερώνουν με έγγραφό τους τη ΔΟΥ Φορολογίας Εισοδήματος των συνυποχρέων προσώπων.
3. Οι χειρόγραφες ΔΟΥ στις οποίες υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λοιπών Νομικών Προσώπων του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 τ.Α΄), υποχρεούνται με έγγραφό τους να ενημερώνουν τις ΔΟΥ που είναι αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος των εκπροσώπων αυτών των Εταιρειών, σε περίπτωση που υπάρχει ευθύνη με την ατομική τους περιουσία για την καταβολή ορισμένων οφειλών αυτών των νομικών προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 115 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει καθώς και τις λοιπές σχετικές διατάξεις.
4. Όπου υπάρχει δυνατότητα μηχανογραφικής επικοινωνίας μεταξύ των ΔΟΥ ή μεταξύ των ΔΟΥ και Τελωνείων η παραπάνω ενημέρωση γίνεται μηχανογραφικά. Απαραίτητο στοιχείο για την ενημέρωση αυτή, είτε γίνεται έγγραφα, είτε μηχανογραφικά, αποτελεί μεταξύ των άλλων και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Ε.) του υποχρέου ή συνυποχρέου οφειλέτη.

 

 


 

 

Άρθρο 8
Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη με παρακράτηση μέρους της απαίτησης του δικαιούχου.


1.

α. Όταν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων, πέραν της προϋπόθεσης ενημερότητας του οφειλέτη σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, μπορεί να τεθεί και ο όρος παρακράτησης μέρους της εισπραττόμενης απαίτησης, ο οποίος θα αναγράφεται επί του αποδεικτικού. Το ποσό της παρακράτησης για τον λόγο αυτό πρέπει να αποδίδεται στη ΔΟΥ από την Υπηρεσία ή τον φορέα που παραλαμβάνει το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εντός 10 (δέκα) ημερών από την πληρωμή του τίτλου, το αργότερο.
β. Το ίδιο ισχύει και για την μεταβίβαση ακινήτων, όταν το αποδεικτικό ζητείται από τον πωλητή. Στην περίπτωση αυτή το ποσό του τιμήματος που παρακρατείται αποδίδεται από το συμβολαιογράφο στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη σύνταξη του συμβολαίου.

2. Όταν το αποδεικτικό ενημερότητας πρόκειται να χορηγηθεί ύστερα από την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, στη σχετική αίτηση θα δηλώνεται η υπηρεσία στην οποία θα χρησιμοποιηθεί το αποδεικτικό, το ποσό που υπολογίζεται από τον ενδιαφερόμενο ότι θα εισπραχθεί, καθώς και αν το ποσό αυτό έχει εκχωρηθεί.
Αν ζητηθεί αποδεικτικό για είσπραξη χρημάτων κατά τη διάρκεια της διευκόλυνσης, στην οποία ο οφειλέτης είναι συνεπής, αυτό χορηγείται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ με υποχρεωτική παρακράτηση ποσοστού της απαίτησης που θα εισπραχθεί, το οποίο ορίζεται κατά την κρίση του, εκτός αν στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου αναφέρεται ποσοστό παρακράτησης, οπότε ορίζεται το ίδιο.
Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων για τη συμμόρφωσή του στη διευκόλυνση, εφόσον δεν πιστώνεται σε άλλες οφειλές, που δεν είχαν υπαχθεί στη διευκόλυνση ή δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα, που ίσχυε η διευκόλυνση.
3. Τα αποδεικτικά ενημερότητας που εκδίδονται με τον όρο της παρακράτησης καταχωρούνται από τη ΔΟΥ σε ειδικό βιβλίο, για να ελέγχεται η απόδοση του παρακρατούμενου ποσού.

 

 


 

Άρθρο 9
Διαδικασία χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και περιεχόμενο αυτού.


1. Το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται ατελώς ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς την ΔΟΥ.
Η αίτηση αυτή περιέχει:

α. Για φυσικό πρόσωπο: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου προκειμένου για αλλοδαπούς και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
Με την αίτηση δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο εάν είναι ή όχι μέλος ομόρρυθμης εταιρείας, κοινοπραξίας ή ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας, αν υποβάλλει ή όχι δηλώσεις, αν οφείλει ή όχι σε άλλη ΔΟΥ ή Τελωνείο και ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η έκδοση του αποδεικτικού.
β. Για νομικό πρόσωπο: επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

Με την αίτηση δηλώνεται αν το νομικό πρόσωπο είναι μέλος σε Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Κοινοπραξία, αν υποβάλλει ή όχι δηλώσεις, αν οφείλει ή όχι σε άλλη ΔΟΥ ή Τελωνείο και ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η έκδοση του αποδεικτικού.

2. Το αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις αποτελεί Δημόσιο έγγραφο, φέρει τον τίτλο «Αποδεικτικό Ενημερότητας» με στοιχεία υποχρεωτικά τον τίτλο της ΔΟΥ που το εκδίδει και της αρμόδιας ΔΟΥ του φορολογούμενου, το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου, για το οποίο εκδίδεται, τη διεύθυνση αυτών, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, την ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού ολογράφως, το σκοπό για τον οποίο αυτό εκδίδεται καθώς και την ημερομηνία έκδοσης και διάρκειας ισχύος του ολογράφως.
3. Το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται μόνο από τον εκδότη, με εκχώρηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ.
4. Ο προϊστάμενος του τμήματος Εσόδων υποχρεούται να ελέγχει δειγματοληπτικά ή στο σύνολό τους τα εκδοθέντα Α.Φ.Ε., σε ότι αφορά στη νομιμότητα της χορήγησής τους.
5. Η Οικονομική Επιθεώρηση υποχρεούται να εκδίδει εντολές δειγματοληπτικού ελέγχου γνησιότητας των Α.Φ.Ε., που προσκομίζονται στις διάφορες υπηρεσίες, διασταυρώνοντας τα σχετικά στοιχεία με αυτά των ΔΟΥ, καθώς και την έγκαιρη απόδοση στις ΔΟΥ των χρημάτων που προέρχονται από παρακράτηση ποσού κάποιας εισπρατόμενης απαίτησης.
6. Τα έντυπα του αποδεικτικού φέρουν ενιαία και συνεχή μηχανική αρίθμηση για όλες τις ΔΟΥ της χώρας.
Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ με την παραλαβή των εντύπων του αποδεικτικού ενημερότητας, υποχρεούται να ελέγξει το σωστό αριθμό των φύλλων και την αρίθμησή τους και ύστερα να τα καταχωρεί στο ίδιο βιβλίο που καταχωρεί και τα λοιπά διαχειριστικά βιβλία.
Αν κατά τον έλεγχο προκύψει διαφορά, θα συντάσσεται σχετική πράξη η οποία θα γίνεται στο πρώτο φύλλο, όπου εντοπίστηκε η διαφορά.

Η πράξη αυτή θα σημειώνεται και στο βιβλίο καταχώρησης των διαχειριστικών βιβλίων.
Οι προϊστάμενοι Εσόδων υποχρεούνται με την έναρξη της συναλλαγής να χρεώνουν στους αρμόδιους υπαλλήλους τα αποδεικτικά ενημερότητας και να ελέγχουν την αρίθμηση, τόσο μετά το πέρας της συναλλαγής, όσο και την επομένη.
Τα αποδεικτικά ενημερότητας, οποιουδήποτε τύπου φυλάσσονται με ευθύνη του προϊσταμένου του τμήματος Εσόδων.
7. Το πρώτο αντίγραφο από το αποδεικτικό που εκδίδεται επισυνάπτεται στην αίτηση και αρχειοθετείται ως στέλεχος.
Σε περίπτωση που ζητείται η έκδοση αποδεικτικού σε πολλά αντίγραφα παρέχεται δυνατότητα έκδοσης φωτοαντιγράφων από το πρωτότυπο του αποδεικτικού, πριν από την υπογραφή του και όχι μεταγενέστερα, τα οποία επίσης υπογράφονται ταυτόχρονα με το πρωτότυπο.
8. Θεώρηση από οποιονδήποτε φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων αποδεικτικού ενημερότητας χρεών προς το Δημόσιο μετά την έκδοσή τους δεν είναι επιτρεπτή. Εξαιρούνται τα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών ενημερότητας εξάμηνης ισχύος τα οποία θεωρούνται, ατελώς, από την Αρχή, που πρέπει να προσκομισθεί το αποδεικτικό ενημερότητας, με την επίδειξη του πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια ισχύος του. Τα θεωρημένα αυτά φωτοαντίγραφα κατατίθενται αντί του πρωτοτύπου και η διάρκεια ισχύος αυτών είναι αυτή, που αναγράφεται επί του πρωτοτύπου.
9. Αν κατά την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας γίνει κάποιο λάθος, δεν επιτρέπεται η διόρθωσή του, αλλά αυτό ακυρώνεται με πράξη του προϊσταμένου της ΔΟΥ, σε όλα τα αντίγραφα και παραμένουν στη ΔΟΥ, τόσο το πρωτότυπο όσο και τα αντίγραφα.
10. Όταν πρόκειται να πληρωθούν από ένα φορέα πολλά πρόσωπα με ομοειδείς απαιτήσεις, όπως πληρωμή επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων σε αγρότες, αντί της έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας για κάθε δικαιούχο χωριστά, για τη συγκεκριμένη πληρωμή, επιτρέπεται η αποστολή στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων, κατάστασης, σε δυο αντίγραφα, στην οποία μεταξύ των άλλων στοιχείων των δικαιούχων αναγράφεται υποχρεωτικά και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου αυτών.

Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ διενεργεί έλεγχο για τη διαπίστωση της ενημερότητας ή μη των δικαιούχων, με επισημειωματική δε πράξη τους επί της κατάστασης αυτής ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα πληρωμής, με την επιστροφή του ενός αντιγράφου της κατάστασης, για τους δικαιούχους που είναι ενήμεροι.

 


 

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.12.1999 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
1. Με την έναρξη της ισχύος της καταργείται η απόφαση αριθμ. 2048300/6844-110016/19-7-90, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
2. Τα αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας, που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, ισχύουν μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται σ΄ αυτά.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm