Open menu
08 | 08 | 2022

Αθήνα 19/05/2006

Π.Κ. 23


Συλλογική σύμβαση εργασίας 2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών τυπoγράφων που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 

 

Στην Αθήνα σήμερα 03 Μαΐου 2006 συνήλθαν στα Γραφεία της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων (οδός Βησσαρίωνος 4), οι κάτωθι υπογράφοντες, αφενός:
 

α. Δρακόπουλoς Δημήτριος του Εμμανουήλ, Γκογκάκης Αθανάσιος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι της «Ομοσπονδίας Μισθωτών τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου» και αφετέρου
β. Ασλάνογλου Κωνσταντίνος του Γρηγορίου, Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος «Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων (Ε.Ι.Η.Ε.Ε.)» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
 

¶ρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής

 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες τυπογράφοι (άνδρες και γυναίκες), που εργάζονται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας, εκτός αυτών που εργάζονται στις ημερήσιες εφημερίδες Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
 

¶ρθρο 2 
Βασικό ημερομίσθιο

 

α. Καθορίζεται για όλους τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε. νέο βασικό ημερομίσθιο σε 33,00 € , από 1.1.2006 .
β. Όλα τα ποσοστιαία επιδόματα, που προβλέπονται, θα υπολογίζονται με βάση το ημερομίσθιο της α παραγράφου και τα διαμορφωμένα κάθε φορά νέα βασικά ημερομίσθια.
 

¶ρθρο 3 
Τριετίες

 

α. Τα κατώτατα όρια ημερομισθίων, προσαυξάνονται με επίδομα πέντε (5) τριετιών ως εξής: η πρώτη (1η) με ποσοστό 6% , και οι επόμενες, τέσσερις (4) με ποσοστό 5% .
β. Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον εργοδότη, στον οποίο προσέφερε ο εργαζόμενος της υπηρεσίες του, με βάση το ασφαλιστικό του βιβλιάριο ενσήμων.
 

¶ρθρο 4 
Πολυετίες

 

Χορηγούνται τρεις (3) πολυετίες στον κλάδο, ως εξής:

α. Επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 10% μετά από 18 χρόνια προϋπηρεσίας
β. Επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 10% μετά από 21 χρόνια προϋπηρεσίας
γ. Επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 10% μετά από 25 χρόνια προϋπηρεσίας
 

¶ρθρο 5 
Επίδομα γάμου - άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου

 

α. Το επίδομα γάμου 10% χορηγείται στους μισθωτούς άσχετα αν ο έτερος των συζύγων εργάζεται ή συνταξιοδοτείται ή ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα. Επίσης το αυτό επίδομα χορηγείται και σε ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας, διαζευγμένους, άγαμους γονείς (γονείς που απέκτησαν ή αναγνώρισαν το/τα τέκνα τους).
β. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, που υπάγονται στην παρούσα και που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να λάβουν άδεια γάμου οκτώ (8) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια, που προβλέπεται από τον Α.Ν. 539/1945.
γ. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνων, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, για κάθε τέκνο.
 

¶ρθρο 6
Ανθυγιεινό επίδομα

 

Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15%.
 

¶ρθρο 7 
Επιπλέον άδεια
 

Οι ημέρες αδείας ισχύουν όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 539/45 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1346/86 για τους έχοντες υπηρεσία μέχρι και πέντε (5) χρόνια.
Για τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία στον κλάδο της τυπογραφίας από πέντε (5) μέχρι και δώδεκα (12) χρόνια παρέχονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες επιπλέον αδείας. Για τους έχοντες συμπληρώσει από δέκα (12) χρόνια και άνω στο κλάδο ή σε οποιοδήποτε εργοδότη παρέχονται πέντε (5) επιπλέον ημέρες αδείας.
 

¶ρθρο 8 
Επίδομα αδείας

 

Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ν. 4505/66 επίδομα αδείας ορίζεται, για τους υπαγόμενους στην παρούσα, σε δεκαεπτά (17) καταβαλλόμενα ημερομίσθια για τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας στο κλάδο και σε είκοσι (20) καταβαλλόμενα ημερομίσθια για τους πέραν των πέντε (5) ετών (συμπληρωμένων) υπηρεσίας στο κλάδο, ανεξαρτήτως του τρόπου αμοιβής τους.
 

¶ρθρο 9 
¶δεια σπουδών

 

Σπουδαστές και μαθητές δικαιούνται δύο δεκαπενθήμερες άδειες, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
 

¶ρθρο 10 
Επιστημονικό επίδομα

 

Καθιερώνεται η χορήγηση Επιστημονικού Επιδόματος σε ποσοστό 10%0 στους έχοντες πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 

¶ρθρο 11 
¶δεια τοκετού - θηλασμού και φροντίδας παιδιού
 

α. Η συνολική άδεια της μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώμισι (81/2) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την ημερομηνία του αναμενόμενου τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώμισι (8112) μετά τον τοκετό.

β.1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών (30) από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.
 

Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
 

β.2. Την άδεια απουσίας για λόγου φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφ όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του, σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.

β.3. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι {6} ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

β.4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

β.5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

γ. Δεν επιτρέπεται η απόλυση εργαζομένης μητέρας για δύο {2} χρόνια μετά τον τοκετό.
 

¶ρθρο 12 
¶δεια για ασθένεια εξαρτωμένων μελών ¶δεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης & Μονογονεϊκές Οικογένειες

 

1. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.

2. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων {4} ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο {22} εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.

3. Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι {6} εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία {3} παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ {8} εργασίμων ημερών.

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα {12} ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ η τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να .συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
 

¶ρθρο 13 
Ετήσια κανονική άδεια 8ι άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
 

1. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.

2. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
 

¶ρθρο 14
Γενική διάταξη

 

Εργαζόμενοι αμφοτέρων των φύλων, εφόσον συμπλήρωσαν το 150 έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται για πλήρη απασχόληση ΄του κατωτέρου ημερομισθίου που προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι διπλωτές εφημερίδων και οι εργαζόμενοι που δεν ανήκουν σε καμία από τις ειδικότητες του άρθρου 19.
 

¶ρθρο 15 
Φόρμες εργασίας

 

Στους μισθωτούς της παρούσας χορηγείται δύο (2) φόρμες εργασίας μια για το χειμώνα και μια για το καλοκαίρι η οποίες αντικαθίσταται κατ΄ έτος, εφόσον έχουν φθαρεί και αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη. Για τους εργαζόμενους στην εκτύπωση χορηγείται επιπλέον ένα (1) ζεύγος υποδήματα με προδιαγραφές που να πληρούν τους όρους Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία.
 

¶ρθρο 16 
"Ώρες εργασίας - πενθήμερο

 

α. Το σύνολο της εβδομαδιαίας απασχόλησης κάθε μισθωτού ορίζεται σε όλη την επικράτεια σε τριάντα οκτώ (38) ώρες, η δε έναρξη και λήξη της καθημερινής εργασίας καθορίζεται από τον εργοδότη και για μέχρι έξι εκδόσεις.
 

Το πενθήμερο ισχύει: α) στην περίπτωση έβδομης έκδοσης και, ανεξάρτητα από τις ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης και β) για απασχόληση πλέον των 38 ωρών.
 

β. Δεν επιτρέπεται η απόλυση εργαζόμενου το χρονικό διάστημα των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν την συνταξιοδότησή του, λόγω νέας τεχνολογίας.
 

¶ρθρο 17 
Μετατροπή ημερομισθίου σε μισθό
 

Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό μέχρι την ισχύ της παρούσας, διατηρούν το σύστημα αυτό, ο δε μισθός τους αποτελεί το 26πλάσιο του ημερομισθίου της ειδικότητας τους.
 

¶ρθρο 18 
Νυκτερινό επίδομα

 

Κατόπιν της εκδόσεως της υπ΄ αριθμ. 2190/1991 αποφάσεως του Σ.τ.Ε. και σε συμμόρφωση προς αυτή, επίδομα νυκτερινής εργασίας θα καταβάλλεται στους εργαζόμενους, οσάκις απασχολούνται από της 10ης νυκτερινής ώρας μέχρι της 6ης πρωινής ώρας, το δε ποσοστό ορίζεται σε 30% και καταβάλλεται στο σύνολο των αποδοχών.
 

¶ρθρο 19
Ειδικότητες - υπαλληλικό
 

Στην παρούσα υπάγονται οι παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι θεωρούνται υπάλληλοι: Χειριστές σκάνερ, φωτοτεχνίτες, φωτογράφοι, μοντέρ, ρετουσέρ, γραφίστες, πιεστές, εκτυπωτές, χειριστές πιεστηρίων ορθίων, επιπέδων περιστροφικών και ΟΦΦΣΕΤ, παντός είδους μηχανικοί συντηρητές μηχανών φωτoσύνθεσης, φωτοσυνθέτες, σελιδοποιοί, λινοτύπες, στοιχειοθέτες, διαλυτές, μονοτύπες, ετικετοποιοί, γραμμογράφοι, τσιγκογράφοι, φλεξογράφοι, στεροτύπες, λαμιναριστές, διορθωτές κειμένων, διεκπεραιωτές συντηρητές μηχανών εκτυπώσεως, χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, αμφοτέρων των φύλων.
 

¶ρθρο 20
Συνθήκες υγιεινής - ασφαλείας

 

Οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν στις Επιχειρήσεις τους, το νόμο 1568/85 για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων και το Π.Δ. 398/94 που αφορά τους εργαζόμενους σε οθόνες οπτικής απεικόνισης.
 

¶ρθρο 21
Συνδικαλιστική άδεια
 

Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 17 παρ. 2 εδάφια γ και δ του Νόμου 1264/82 , Συνδικαλιστικές άδειες για τα τρία μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων Οργανώσεων (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα) χορηγούνται με πλήρεις αποδοχές και μόνο για 2 ημέρες μηνιαίως.

Προηγουμένως τα Σωματεία πρέπει να γνωστοποιήσουν εγγράφως την σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων στις εμπλεκόμενες Επιχειρήσεις.
 

¶ρθρο 22 
Υποχρεωτικές αργίες

 

Υποχρεωτικές αργίες για τους εργαζόμενους του κλάδου είναι η 1η Ιανουαρίου, των Θεoφανίων, η 25η Μαρτίου, η Καθαρά Δευτέρα, η δεύτερη ημέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, του Αγίου Πνεύματος, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου η 25η και 26η Δεκεμβρίου.
 

¶ρθρο 23 
Αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου

 

α. Κατά την αποχώρηση του εργαζόμενου από την Επιχείρηση για λόγους συνταξιοδότησης, η καταβαλλόμενη αποζημίωση προσαυξάνεται σε ποσοστό 5% πέραν τις οριζόμενης του Νόμου, φθάνοντας συνολικά στο 45%.

β. Σε περίπτωση θανάτου εργαζόμενου - νης, πριν αυτός - η συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, ο επιζών σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του δικαιούνται να λάβουν από την Επιχείρηση που εργαζόταν το 45% της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920.
 

ΑΡΘΡΟ 24 
Γενική διάταξη

 

1. Οι τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από τις καθοριζόμενες με την παρούσα Σ.Σ.Ε. και άλλα ΕΠιδόματα προβλεπόμενα από νόμους, διατάγματα, κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας είναι επικρατέστερες και δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά συνεχίζεται να καταβάλλονται.

2. Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) - Ι.Κ.Α. μπορούν να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των εργαζομένων από τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων, Ομοσπονδίας Τύπου και Χάρτου και της Γ.Σ.Ε.Ε.
 

¶ρθρο 25
Συνδικαλιστική Eισφoρά

 

Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων - μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης. Η παρακράτηση αυτή γίνεται αφού προηγουμένως η εργατική οργάνωση γνωρίσει με ΕΠιστολή της σε κάθε επιχείρηση το ύφος της ετήσιας συνδρομής και τον τρόπο που θα γίνεται η παρακράτηση και η απόδοση αυτής για την είσπραξη της οποίας οφείλει να μεριμνά η δικαιούχος οργάνωση των εργαζομένων. Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με έγγραφη ατομική δήλωσή τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου.
 

¶ρθρο 26
Λοιπές ρυθμίσεις

 

1. Τα μέρη δεσμεύονται να συγκροτήσουν Επιτροπή, η οποία θα συντάξει, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006, έκθεση για την σημερινή αντιπροσωπευτικότητα των ειδικοτήτων του κλάδου, με στόχο τον επανακαθορισμό τους στην συλλογική ρύθμιση του 2007.

2. Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ισχύουν και όλες; οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005 και των προηγούμενων αυτής, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότερες της παρούσας.
 

¶ρθρο 27
 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 01/01/2006 και λήγει την 31/12/2006 και δεν μπορεί να καταγγελθεί πριν την παρέλευση έτους.
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm