Κεντρικό Μενού

Αθήνα 23/01/2023
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2004

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για την καταβολή ενισχύσεων μέσω συστήματος «voucher» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4918/2022 (Α 68)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 4918/2022 (Α΄68), όπως ισχύουν.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα αναφορικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για την καταβολή ενισχύσεων μέσω «voucher» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4918/2022 (Α΄68), όπως ισχύουν.

Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις δικαιούχοι των «voucher» του άρθρου 10 του Ν. 4918/2022.

1. Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας κατ΄ άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4987/2022, Α΄206), εφεξής Κ.Φ.Δ., για την καταβολή ενισχύσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 10 «Υλοποίηση Προγραμμάτων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ν. 4918/2022 (Α΄68) και της κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας υπ΄ αριθ. 3345 /2022 (Β΄2798) Κ.Υ.Α. «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»», όπως ισχύουν, μέσω συστήματος «επιταγών/voucher / κουπονιού» (δηλαδή άυλων επιταγών που εκδίδονται εις όφελος των δικαιούχων και χρησιμοποιούνται στην αγορά των επιλέξιμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τον οικείο ορισμό στο άρθρο Α.2. της ανωτέρω Κ.Υ.Α.), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
2. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ. και την κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013 (Β΄3398), όπως ισχύουν, η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας είναι υποχρεωτική, μεταξύ άλλων, για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο κατά τα οριζόμενα στην περ. α΄της παρ. 1 του άρθρου 1 της ανωτέρω Απόφασης.

Προϋπόθεση εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων του ΚΦΔ και της ΠΟΛ. 1274/2013 είναι να υφίσταται είσπραξη χρημάτων από τον δικαιούχο.

Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω διατάξεις δεν καταλαμβάνουν περιπτώσεις, όπου ο δικαιούχος δεν εισπράττει χρήματα, αλλά αποκτά δικαίωμα ενίσχυσης μέσω συστήματος άυλων επιταγών (voucher), οι οποίες δεν δημιουργούν δικαίωμα καταβολής χρημάτων απευθείας στον δικαιούχο.

Τέτοιες επιταγές αποτελούν οι εκδιδόμενες σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4918/2022 (Α΄68) και την κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Κ.Υ.Α. 3345 /2022 (Β΄2798), για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας με αιτία χορήγησης την είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο.
3. Yποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο υπάρχει κατά την εξαργύρωση των εν λόγω άυλων επιταγών.
4. Τέλος, αναφορικά με τυχόν εφαρμογή της περ. στ της ίδιας παραγράφου, σύμφωνα με την οποία η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική για κάθε άλλη πράξη, συναλλαγή ή ενέργεια για την οποία απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις, εξετάζεται από τον φορέα υλοποίησης της δράσης αν, βάσει του ειδικού θεσμικού πλαισίου που διέπει το εν λόγω πρόγραμμα/δράση, η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας συγκαταλέγεται ή όχι μεταξύ των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης στους δικαιούχους.

Σε περίπτωση που υφίσταται τέτοια ειδική πρόβλεψη, το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στην εν λόγω διάταξη.