Αθήνα 18/01/2023
Αρ. πρωτ.: 4113


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 116558/2-12-2022 πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων.

 

 

 

1. Τροποποιείται η παράγραφος 6 «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων» της υπ΄ αριθμ. 116558/2-12-2022 πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων ( ΑΔΑ: 9ΤΧ446ΜΤΛΡ-ΣΓΕ ), ως εξής:

«6. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή από την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 15:00.
Η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή έως την ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία.

Εμπρόθεσμες θα είναι οι αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας».

2. Οι λοιπές παράγραφοι της πρόσκλησης ισχύουν ως έχουν.