Open menu
17 | 06 | 2024

Αθήνα 07/11/2022
Αρ. πρωτ.: 4111


ΘΕΜΑ:
Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2022.


 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 1
Σκοπός

 


1. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων (Μ.Ι. Καυσίμων) συνιστά μέτρο ενίσχυσης της ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα. Σκοπός του μέτρου είναι η αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς καυσίμων στα νησιά σε σχέση με την αντίστοιχη χερσαία.
2. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους Καυσίμων (Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων), προκειμένου να εξισωθεί το αυξημένο κόστος μεταφοράς υγρών καυσίμων στα νησιά σε σχέση με το αντίστοιχο στην ξηρά, για επιλέξιμα καύσιμα που προμηθεύονται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αναγκών των μελών της ωφελούμενης μονάδας ή της επιχείρησής τους για ιδιόκτητα ή μισθωμένα μέσα (οχήματα, πλωτά μέσα, μηχανήματα, κατοικίες, γραφεία κ.ά.) που διαθέτουν. Για τα μισθωμένα μέσα θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχα μισθωτήρια.
 


Άρθρο 2
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
 


1. Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορίζονται:

α. Το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο μέτρο του Μ.Ι.
β. Το ύψος, οι παράμετροι και ο τύπος υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. για υγρά καύσιμα.
γ. Η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
δ. Ο χρόνος έναρξης και η χρονική διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου.

2. Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων εφαρμόζεται πιλοτικά:

α. Στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη, Ψαρά, Αγκίστρι, Αμμουλιανή, Ελαφόνησος, Ιθάκη, Κουφονήσια, Μεγανήσι, Παξοί και Σχοινούσα, αναδρομικά από 1-01-2022 έως 31-12-2022.
β. Στα νησιά Αντικύθηρα, Αρκιοί, Γαύδο, Δονούσα, Ερεικούσα, Ηρακλειά, Θύμαινα, Κάλυμνο, Κίναρο, Λέ-βιθα, Λήμνο, Μαθράκι, Μαράθι, Οθωνοί, Οινούσσες, Τέλενδο και Ψέριμο, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας και έως 31-12-2022.


Άρθρο 3
Ορισμοί

 


Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα, έχουν την σημασία που επεξηγείται παρακάτω.

 

Ορισμός Περιγραφή
e-MIK Η Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου που χρησιμοποιείται από τους πρατηριούχους για την υλοποίηση της δράσης.
Αιτών Το φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο μέτρο του Μ.Ι. Καυσίμων.
Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους Καυσίμων (Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων) Το ποσό που καταβάλλεται στην ωφελούμενη μονάδα ή επιχείρηση που εξισώνει το αυξημένο κόστος μεταφοράς υγρών καυσίμων στα νησιά σε σχέση με το αντίστοιχο στην ξηρά.
`Αστεγος Το πρόσωπο που διαβιεί στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.
ΓΓΑΙΝΠ Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου της καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ. φορολογικού έτους.
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.
ΜΑΝ Ο Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη.
ΜΑΝ-Ε Ο Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής Επιχείρησης
Μέσα Οχήματα - Πλωτά Μέσα - Κατοικίες/Γραφεία - Αγροτικά Μηχανήματα -Μηχανήματα Έργου - `Αλλα Μηχανήματα - Εργαλεία για τα οποία αναλώθηκαν οι δηλωθείσες ποσότητες καυσίμων για την καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ.
Μ.Ι. Καυσίμων Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων.
Νοικοκυριό Η μονάδα που απαρτίζεται από ένα ενήλικο άτομο, ή από ένα έγγαμο ζευγάρι, ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
ΠΣ Το πληροφορικό σύστημα που υποστηρίζει ηλεκτρονικά τη δράση
ΠΣΣΕΗΣ (αρ.57 του ν.4914/2022) Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας
Ωφελούμενη επιχείρηση Η πολύ μικρή, μικρή και μεσαία επιχείρηση ή οντότητα, με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παρ. 2 έως 5 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251), η οποία μετά την υποβολή της αίτησης, έχει κριθεί ότι δικαιούται να λάβει Α.ΝΗ.ΚΟ.
Ωφελούμενη μονάδα Το νοικοκυριό που, μετά την υποβολή της αίτησης, έχει κριθεί ότι δικαιούται να λάβει Α.ΝΗ.ΚΟ.
ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Δικαιούχοι Ωφελούμενες Μονάδες και Επιχειρήσεις
Παραστατικά Απόδειξη ή τιμολόγιο προμήθειας καυσίμου

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 4
Είδη καυσίμων - Παράμετροι υπολογισμού Α.ΝΗ.ΚΟ

 


1. Στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων εντάσσονται τα εξής ήδη καυσίμων:

α. Όλοι οι τύποι αμόλυβδης βενζίνης (unleaded).
β. Όλοι οι τύποι πετρελαίου κίνησης (diesel).
γ. Υγραέριο κίνησης (autogas).
δ. Πετρέλαιο θέρμανσης (diesel θέρμανσης).

2. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι η Βασική Τιμή Αποζημίωσης (ΒΤ) και ο Συντελεστής Νησιωτικότητας (ΣΝ), όπως ορίζονται κατωτέρω.
3. Η Βασική Τιμή Αποζημίωσης του Α.ΝΗ.ΚΟ καθορίζεται με βάση τις κάτωθι παραμέτρους:

α. Τη διαφορά τιμής χονδρικής πώλησης μεταξύ του Ν. Αττικής και κάθε άλλου νησιωτικού Νομού της χώρας.
β. Το κόστος μεταφοράς εντός του νησιωτικού Νομού.
γ. Τη μεσοσταθμική τιμή χονδρικής πώλησης στον νησιωτικό Νομό προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
δ. Τη μεσοσταθμική τιμή χονδρικής πώλησης στον Ν. Αττικής προ ΦΠΑ.
ε. Τον αριθμό των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων που υφίστανται σε κάθε νησί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης.

4. Η Βασική Τιμή Αποζημίωσης του Α.ΝΗ.ΚΟ ορίζεται ως εξής:

α. 0,13 ευρώ ανά λίτρο για τις ποσότητες «αμόλυβδης βενζίνης(unleaded)» σε νησιά που δεν διαθέτουν μόνι­μες εγκαταστάσεις αποθήκευσης του συγκεκριμένου καυσίμου.
β. 0,06 ευρώ ανά λίτρο για τις ποσότητες «αμόλυβδης βενζίνης(unleaded)» σε νησιά που διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
γ. 0,11 ευρώ ανά λίτρο για τις ποσότητες «πετρελαίου κίνησης (diesel)» σε νησιά που δεν διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
δ. 0,05 ευρώ ανά λίτρο για τις ποσότητες «πετρελαίου κίνησης (diesel)» σε νησιά που διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
ε. 0,07 ευρώ ανά λίτρο για τις ποσότητες «Υγραερίου κίνησης (autogas)» σε νησιά που δεν διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
στ. 0,05 ευρώ ανά λίτρο για τις ποσότητες «Υγραερί­ου κίνησης (autogas)» σε νησιά που διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
ζ. 0,07 ευρώ ανά λίτρο για τις ποσότητες «πετρέλαιο θέρμανσης (diesel θέρμανσης) κατ οίκον» σε νησιά που δεν διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
η. 0,05 ευρώ ανά λίτρο για τις ποσότητες «πετρέλαιο θέρμανσης (diesel θέρμανσης) κατ οίκον» σε νησιά που διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

5. Ο Συντελεστής Νησιωτικότητας (ΣΝ) καθορίζεται από τον Συντελεστή Πρατηρίων (ΣΠ), τον Συντελεστή Ιδιαίτερα Μικρού Νησιού (ΣΜ), τον Συντελεστή Διασποράς (ΣΔ) και τον Συντελεστή Εξομάλυνσης (ΣΕ).

α. Ο Συντελεστής Πρατηρίων ΣΠ, διαμορφώνεται από τον αριθμό των πρατηρίων που λειτουργούν σε κάθε νησί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης, και εφαρμόζεται ως ένα μέτρο αντιστάθμισης της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της τοπικής αγοράς.
β. Ο Συντελεστής Ιδιαίτερα Μικρού Νησιού ΣΜ, εφαρμόζεται σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 650 κατοίκων, ως αντιστάθμισμα της μικρής κατανάλωσης.
γ. Ο Συντελεστής Διασποράς ΣΔ, εφαρμόζεται στις περιπτώσεις νησιών με ιδιαίτερη γεωγραφική μορφολογία και διασπορά των πρατηρίων ως ένα επιπλέον μέτρο αντιστάθμισης της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης.
δ. Ο Συντελεστής Εξομάλυνσης ΣΕ, διαμορφώνεται από τη μεσοσταθμική τιμή λιανικής πώλησης στο νησί και την αντίστοιχη μεσοσταθμική τιμή λιανικής πώλησης στον Ν. Αττικής.

6. Ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του Α.ΝΗ.ΚΟ Καυσίμων και οι σχετικοί πίνακες παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας.
7. Όλες οι τιμές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι παραμένουν σταθερές έως και τη λήξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
 


Άρθρο 5
Επιλέξιμες δαπάνες

 


1. Επιλέξιμες δαπάνες για την καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ Καυσίμων είναι οι δαπάνες αγοράς των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας κατηγοριών υγρών καυσίμων των δικαιούχων, οι οποίες προκύπτουν από παραστατικά που εκδίδονται από τα πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα νησιά εφαρμογής του μέτρου και περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναρτάται στο ΠΣ της δράσης.

Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου τεκμηριώνονται με όλα τα νόμιμα παραστατικά αγοράς που έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1060/2021, είτε με τη χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), είτε με τη χρήση παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και έχουν τη σχετική ανά περίπτωση σήμανση και QR-CODE.

Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω δεδομένα θα πρέπει να έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.
2. Για τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας είναι επιλέξιμες:

α. Αναδρομικά από 1-01-2022 έως και τον μήνα δημοσίευσης της παρούσας, έως πέντε (5) δαπάνες προμήθειας υγρών καυσίμων ανά ημέρα, όπως αποδεικνύεται από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών.
β. Από τον επόμενο μήνα της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας έως και 31-12-2022, έως τρεις (3) δαπάνες προμήθειας υγρών καυσίμων ανά ημέρα, και μέχρι τριάντα (30) δαπάνες ανά μήνα, όπως αποδεικνύεται από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών.

3. Για τους δικαιούχους της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας είναι επιλέξιμη μία (1) δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων ανά ημέρα, και από τον επόμενο μήνα της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας μέχρι δέκα (10) δαπάνες ανά μήνα, όπως αποδεικνύεται από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών.
4. Οι δαπάνες προμήθειας υγρών καυσίμων των δικαιούχων των άρθρων 6 και 8 της παρούσας είναι επιλέξιμες σε όλα τα νησιά όπου εφαρμόζεται το μέτρο. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το Α.ΝΗ.ΚΟ. που έχει υπολογισθεί στον ΠΙΝΑΚΑ 5α - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, για το νησί από το οποίο προμηθεύτηκαν τις αντίστοιχες ποσότητες καυσίμων.
5. Η διάρκεια επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται ως εξής:

α. Για τα νησιά της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 2, αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 2022 έως και 31 Δεκεμβρίου 2022.
β. Για τα νησιά της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 2, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας έως και 31 Δεκεμβρίου 2022.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 6
Δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα
 


1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων είναι Νοικοκυριά, των οποίων τα μέλη είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί, που διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, και κατοικούν μόνιμα σε νησί που εφαρμόζεται το μέτρο.

Οι άστεγοι, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, απαιτείται να έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του σχετικού νησιωτικού δήμου ή να κάνουν αποδεδειγμένα χρήση των υπηρεσιών των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους δήμους αυτούς.
2. Ως μόνιμοι κάτοικοι, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο και για όσο διαρκεί η σχετική σύμβασή τους με δυνατότητα παράτασης για δέκα ήμερες μετά τη λήξη της, θεωρούνται επίσης:

α. προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες - επισκέπτες καθηγητές των Α.Ε.Ν. σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και το άρθρο 14 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204).
β. ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 67/1968 (Α΄ 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 262) και στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228).
γ. ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123).
δ. ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία, που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με παράταση της σύμβασής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165).
ε. ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α΄ 172).
στ. επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 και την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38).
ζ. το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2010 (Α΄ 81).
η. μέλη ΔΕΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που έχει την έδρα του σε νησί.
θ. το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νησί.
Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Α.ΝΗ. ΚΟ. Καυσίμων χορηγείται αποκλειστικά στο φυσικό πρόσωπο, το οποίο φέρει την απαιτούμενη ιδιότητα και όχι στα λοιπά μέλη της οικογένειάς του.


Άρθρο 7
Πιστοποίηση φυσικών προσώπων
 


1. Η διαδικασία της πιστοποίησης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. του άρθρου 20 του Ν. 4832/2021 (Α΄ 172) είναι ηλεκτρονική και απαιτεί τη συμπλήρωση και υποβολή αίτησης στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από το πρόσωπο που είναι υπόχρεο προς υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας.

Σε περίπτωση που οι σύζυγοι ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστά φορολογική δήλωση, η παραπάνω αίτηση πιστοποίησης υποβάλλεται από καθέναν/καθεμία χωριστά και για τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη του/της.

Σε κάθε περίπτωση κάθε δικαιούχος μπορεί να είναι μέλος μόνο σε μία ωφελούμενη μονάδα.
2. Για την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται πιστοποίηση του δικαιούχου μέσω του Open Authentication της ΑΑΔΕ, με τα διαπιστευτήρια που έχει ο δικαιούχος στο TaxisNet. Προκειμένου να εξεταστεί η βασιμότητα του αιτήματος, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής λαμβάνει με τη μορφή Web Services τις ακόλουθες πληροφορίες από τα στοιχεία που τηρεί η ΑΑΔΕ στο Μητρώο και στο Εισόδημα Φυσικών προσώπων:

α. όνομα και επώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) Του αιτούντος, αύξων αριθμός (ΑΑ) φορολογικής δήλωσης,
β. στοιχεία μελών ωφελούμενης μονάδας του αιτούντος (σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη): όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και τύπος εξαρτώμενου μέλους (τέκνο, ανιών, κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνονται οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν δικό τους αυτοτελές δικαίωμα χορήγησης Α.ΝΗ.ΚΟ.,
γ. στοιχεία μόνιμης κατοικίας (Ταχυδρομικός Κώδικας -Νομός - Πόλη ή και Δημοτική Ενότητα/Οδός),
δ. φορολογικό έτος αναφοράς των παραπάνω.
Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρωμέ-να και χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας σε ηλεκτρονική αίτηση που έχει τη δυνατότητα να προεπισκοπήσει ο αιτών/η αιτούσα. Προκειμένου να συλλεχθούν τα παραπάνω στοιχεία, ο αιτών/η αιτούσα πρέπει να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.
Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των δικαιούχων, που αντλείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), διασταυρώνεται μέσω κατάλληλης διεπαφής λογισμικού (Web Services) που παρέχεται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

3. Ο δικαιούχος συμπληρώνει επιπλέον:

α. Τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο αιτών/η αιτούσα είναι ο πρώτος δικαιούχος, και την Τράπεζα, στην οποία έχει εκδοθεί ο λογαριασμός.
β. Τα στοιχεία επικοινωνίας του, πέραν του στοιχείου της κατοικίας και συγκεκριμένα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.

4. Στην περίπτωση των δικαιούχων της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας:

α. Κατά την υποβολή της αίτησης δεν εμφανίζονται τα λοιπά μέλη (εξαρτώμενα ή μη) της ωφελούμενης μονάδας.
β. Τα στοιχεία που τακτοποιούν την ένταξή του στην ειδική κατηγορία κοινοποιούνται από το αρμόδιο Υπουργείο στον διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης πιστοποίησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της και η αποδοχή της ακρίβειας των στοιχείων.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης είναι ανακριβή, ο αιτών οφείλει προηγουμένως να προβεί σε ενημέρωση των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο και τις Εφαρμογές της ΑΑΔΕ, από την οποία αντλούνται τα στοιχεία αυτά. Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο μέτρο του Μ.Ι. Καυσίμων, όπως αυτές περιγράφονται στον ν. 4832/2021 (Α΄ 172) και στην παρούσα.

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ορθά.
6. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών λαμβάνει άμεσα ηλεκτρονικό μήνυμα ή μήνυμα κειμένου της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (Short Message Service/SMS), με το οποίο πληροφορείται:

α. Εάν έχει πιστοποιηθεί ως ωφελούμενη μονάδα.
β. Τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (M.A.N.) για κάθε μέλος της ωφελούμενης μονάδας,

7. Ο M.A.N. κάθε μέλους της ωφελούμενης μονάδας παράγεται από το διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε μορφή εκτυπώσιμης κάρτας, με ενσωματωμένο barcode ή και QR code.
8. Σε περίπτωση που ένα εξαρτώμενο μέλος μετά από τη διασταύρωση των στοιχείων του (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) διαπιστωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούνται από την ΑΑΔΕ έχει δηλωθεί από δύο αιτούντες, οι αιτούντες θα πρέπει να παρέχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απόφαση επιμέλειας, υπεύθυνη δήλωση κ.ά) από τα οποία να προκύπτει η ωφελούμενη μονάδα στην οποία θα ενταχθεί το εξαρτώμενο μέλος.
9. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής του δήλωσης, η αίτηση πιστοποίησης για το Μ.Ι. δύναται να υποβάλλεται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία ΔΙΔΔΑ/Φ.15/5/16501/19/22-05-2019 (Β΄ 1795) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
10. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν υπέχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, η αίτηση πιστοποίησης για το Μ.Ι. δύναται να υποβάλλεται σε έγχαρτη μορφή στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπ΄ αρ. 4111.08.01/1317/5-5-2020 (Β΄ 1772) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
11. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχει το δικαίωμα, σε κάθε περίπτωση, να ελέγχει για τυχόν μεταβολές τα παρακάτω στοιχεία της ωφελούμενης μονάδας:

α. τον τόπο κατοικίας και
β. τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας.

Οι έλεγχοι γίνονται μέσω Web Services από τα στοιχεία που τηρεί η ΑΑΔΕ.

Στις περιπτώσεις που μετά τον παραπάνω έλεγχο διαπιστωθούν αλλαγές, αναστέλλεται η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. έως ότου η ωφελούμενη μονάδα ενημερώσει τα στοιχεία της μέσω του πληροφοριακού συστήματος της δράσης. Στην αρχή κάθε έτους η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνει σε ενημέρωση όλων των στοιχείων των ωφελούμενων μονάδων με βάση την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τα στοιχεία του Μητρώου φυσικών προσώπων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.
12. Η διαδικασία πιστοποίησης της παρ. 1 της παρούσας δεν απαιτείται για τις ωφελούμενες μονάδες που έχουν ήδη αποκτήσει ΜΑΝ με τη διαδικασία του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. 4796/18 κοινής υπουργικής απόφασης «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)» (Β΄ 6124).
13. Για την ενεργοποίηση της συμμετοχής της ωφελούμενης μονάδας στο Μ.Ι. Καυσίμων, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα εκ μέρους όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο μέτρο του Μ.Ι. Καυσίμων, όπως αυτές περιγράφονται στον ν. 4832/2021 (Α΄ 172) και στην παρούσα.
 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 8
Δικαιούχοι νομικά πρόσωπα
 


1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. καυσίμων είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παρ. 2 έως 5 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251), που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Έχουν την κύρια έδρα τους σε ένα από τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας όπου ισχύει η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου.
β. Έχουν κύκλο εργασιών, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ κατά την τελευταία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων, αυτές, κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας τους, εντάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες.
γ. Είναι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ήτοι παρουσιάζουν δραστηριότητα (κύκλο εργασιών).

2. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) οι Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
 


Άρθρο 9
Πιστοποίηση νομικών προσώπων
 


1. Η πιστοποίηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. καυσίμων, γίνεται στον διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ηλεκτρονικά και απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή αίτησης.
2. Για την πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται πιστοποίηση της επιχείρησης μέσω του Open Authentication της ΑΑΔΕ, με τα διαπιστευτήρια που έχει η επιχείρησης στο TaxisNet.

Προκειμένου να εξεταστεί η βασιμότητα του αιτήματος, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής λαμβάνει με τη μορφή Web Services τις ακόλουθες πληροφορίες από τα στοιχεία που τηρεί η ΑΑΔΕ:

α. Στοιχεία Επιχείρησης: Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Είδος Επιχείρησης, Ένδειξη εάν ο ΑΦΜ είναι ενεργός ή απενεργοποιημένος, Περιγραφή Μορφής Νομικού Προσώπου/Νομικής Οντότητας, Ημερομηνία Έναρξης Επιχείρησης.
β. Στοιχεία Έδρας Επιχείρησης (ΤΚ-Νομός-Πόλη ή και Δημοτική Ενότητα/οδό).
γ. Στοιχεία Δραστηριοτήτων Επιχείρησης.

Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας με δυνατότητα προεπισκόπησης από τον αιτούντα/την αιτούσα. Βάσει των στοιχείων αυτών διενεργείται αυτόματα έλεγχος πληρότητας των τυπικών προϋποθέσεων για συμμετοχή στο μέτρο Μ.Ι. Καυσίμων και ο αιτών ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
3. Εφόσον η επιχείρηση είναι επιλέξιμη για το Μ.Ι. Καυσίμων, καλείται να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία προκειμένου να αποκτήσει ΜΑΝ-Ε για τη δράση του Μ.Ι. Καυσίμων:

α. Νόμιμος Εκπρόσωπος
β. Τράπεζα Επιχείρησης
γ. IBAN Επιχείρησης
δ. Email επικοινωνίας
ε. Τηλέφωνο επικοινωνίας
στ. FAX Επιχείρησης
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση για έλεγχο Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης πιστοποίησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της και η αποδοχή της ακρίβειας των στοιχείων.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης είναι ανακριβή, ο αιτών/η αιτούσα οφείλει προηγουμένως να προβεί σε ενημέρωση των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο και τις Εφαρμογές της ΑΑΔΕ, από την οποία αντλούνται τα στοιχεία αυτά.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο μέτρο του Μ.Ι. Καυσίμων, όπως αυτές περιγράφονται στον ν. 4832/2021 (Α΄ 172) και στην παρούσα.

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ορθά.
5. Ο M.A.N.Ε της επιχείρησης παράγεται από τον διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε μορφή εκτυπώσιμης κάρτας, με ενσωματωμένο barcode και QR code.
6. Για τους δικαιούχους του άρθρου 8 της παρούσας, οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει ΜΑΝ-Ε λόγω της συμμετοχής τους στο μέτρο «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων» διενεργείται αυτόματα έλεγχος πληρότητας των τυπικών προϋποθέσεων για συμμετοχή στο μέ­τρο Μ.Ι. Καυσίμων και όταν ο δικαιούχος συνδεθεί στον διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με τα διαπιστευτήρια που έχει η επιχείρηση στο TaxisNet, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Για την ενεργοποίηση της συμμετοχής της ωφελούμενης επιχείρησης στο Μ.Ι. Καυσίμων ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο μέτρο του Μ.Ι. Καυσίμων, όπως αυτές περιγράφονται στον ν. 4832/2021 (Α΄ 172) και στην παρούσα.
 


Άρθρο 10
Εξαιρέσεις

 


1. Ειδικά για την εξυπηρέτηση ωφελούμενων στα νησιά Γαύδος, Οινούσσες, Ερεικούσα, Οθωνοί και Μαθράκι, θα πιστοποιηθούν κατ΄ εξαίρεση πρατήρια ως εξής:

- Των Δήμων Σφακίων Κρήτης και Καντάνου - Σελίνου Κρήτης, για την εξυπηρέτηση της Ν. Γαύδου
- Του Δήμου Χίου, για την εξυπηρέτηση των ν. Οινουσσών
- Των Δήμων Βόρειας και κεντρικής Κέρκυρας, για την εξυπηρέτηση των ν. Ερεικούσας, Οθωνών και Μαθράκι.

2. Οι παραπάνω ωφελούμενοι θα λαμβάνουν το Α.ΝΗ. ΚΟ των νησιών από τα οποία πραγματοποιείται η προμήθεια καυσίμων, σύμφωνα με τους Πίνακες 5α και 5β.
 


Άρθρο 11
Έλεγχος σώρευσης

 


1.
Για τους δικαιούχους του άρθρου 8 της παρούσας, διενεργείται έλεγχος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, ως προς την τήρηση του Κανονισμού De minimis ΕΚ 1407/2013 (L352/1/24.1.2013), 1408/2013 (L352/9/24.12.2013) και 717/2014 (L190/45/28.6.2014).

Ο έλεγχος πραγματοποιείται με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) του άρθρου 57Α του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265).

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτει υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου, η ωφελούμενη επιχείρηση ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα για το ποσό της υπέρβασης και την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης.
2. Ο προβλεπόμενος έλεγχος σώρευσης πραγματοποιείται καταρχήν σε επίπεδο επιχείρησης αλλά και σε επίπεδο χώρας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.
 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ -ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α.ΝΗ.ΚΟ

Άρθρο 12
Καταχώρηση παραστατικών από πρατήρια υγρών καυσίμων
 


1. Η καταχώρηση των παραστατικών στο ΠΣ του Μ.Ι. Καυσίμων γίνεται από τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία λειτουργούν σε νησιά που εφαρμόζεται η πιλοτική φάση της δράσης με την ακόλουθη διαδικασία:

α. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής διαθέτει στα πρατήρια καυσίμων των νησιών που συμμετέχουν στην πιλοτική φάση της δράσης κωδικούς πρόσβασης με τους οποίους συνδέονται στο ΠΣ της δράσης.
β. Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους στο ΠΣ της δράσης τα πρατήρια πρέπει να αποδεχτούν τους όρους συμμετοχής στη δράση όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15 της παρούσας.
γ. Μέσω του λογαριασμού τους στο ΠΣ τα πρατήρια αποκτούν πρόσβαση στους κωδικούς που απαιτούνται για την χρήση της Εφαρμογής Κινητού Τηλεφώνου «e-MIK», που εξυπηρετεί την υλοποίηση της δράσης. Η εφαρμογή εγκαθίσταται σε οποιαδήποτε συσκευή (έξυπνο κινητό, ταμπλέτα, κ.λπ.) με λειτουργικό σύστημα Android, που διαθέτει το πρατήριο.
δ. Η λειτουργία της εφαρμογής απαιτεί πρόσβαση της συσκευής στο διαδίκτυο (μέσω wi-fi ή mi-fi του πρατηρίου, με πακέτο δεδομένων σε τηλεφωνική σύνδεση, κ.λπ.) ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι τηλεφωνικής σύνδεσης.
ε. Μέσω της εφαρμογής γίνεται η καταχώρηση στο ΠΣ της δράσης των αποδείξεων καυσίμων ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία i) σάρωση του QR CODE της κάθε απόδειξης κα ii) σάρωση του QR CODE της κάρτας ΜΑΝ/ΜΑΝ-Ε του δικαιούχου.
στ. Προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα των στοιχείων των παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣ, από τα πρατήρια υγρών καυσίμων και να εξεταστεί η επιλεξιμότητά τους, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής διασυνδέεται με την ΑΑΔΕ, μέσω χρήσης ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

Για κάθε επιλέξιμο παραστατικό λαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α. FINAL ή TEMP
β. Προοδευτικός Α/Α Σήμανσης
γ. ΑΦΜ εκδότη
δ. Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ στην περίπτωση χρήσης ΦΗΜ, και επωνυμία και ιστότοπο του παρόχου, στην περίπτωση χρήσης παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.
ε. Ημερομηνία σήμανσης
στ. Κωδικός Καυσίμου
ζ. Λίτρα Καυσίμου
η. Καθαρή αξία
θ. Συνολική αξία (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ι. Κωδικός νομίσματος

ια. Αριθμός υποκαταστήματος εκδότη
ιβ. Κωδικός αριθμός νησιού
ιγ. Ονομασία νησιού
ιδ. Είδος παραστατικού

2. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω του ΠΣ για την ορθότητα και την επιλεξιμότητα των παραστατικών τους που έχουν καταχωρηθεί.
3. Η διαδικασία της καταχώρησης πραγματοποιείται αποκλειστικά μέχρι και την επόμενη ημέρα από την έκδοση του παραστατικού αγοράς των καυσίμων.
 


Άρθρο 13
Καταχώρηση παραστατικών από δικαιούχους
 


1. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η καταχώρηση των παραστατικών από τα πρατήρια υγρών καυσίμων με τη διαδικασία του άρθρου 12 της παρούσας, οι ωφελούμενες μονάδες και οι επιχειρήσεις δύνανται να εισέλθουν στο ΠΣ της δράσης χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που έχουν στο TaxisNet και να καταχωρήσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοση του παραστατικού αγοράς υγρών καυσίμων, τα παρακάτω στοιχεία του παραστατικού:

α. Προοδευτικός Α/Α Σήμανσης (3ο μέρος της Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης-ΠΑΗΨΣ).
β. Χρονική σήμανση (4ο μέρος της ΠΑΗΨΣ).
γ. Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ (5ο μέρος της ΠΑΗΨΣ).
δ. Συνολική αξία (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

2. Προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα των στοιχείων των παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣ, από τα πρατήρια υγρών καυσίμων, και να εξεταστεί η επιλεξιμότητά τους, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής διασυνδέεται με την ΑΑΔΕ μέσω χρήσης ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

Για κάθε επιλέξιμο παραστατικό λαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α. FINAL ή TEMP
β. Προοδευτικός Α/Α Σήμανσης
γ. ΑΦΜ εκδότη
δ. Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ στην περίπτωση χρήσης ΦΗΜ, και επωνυμία και ιστότοπο του παρόχου στην περίπτωση χρήσης παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.
ε. Ημερομηνία σήμανσης
στ. Κωδικός Καυσίμου
ζ. Λίτρα Καυσίμου η. Καθαρή αξία
θ. Συνολική αξία (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ι. Κωδικός νομίσματος

ια. Αριθμός υποκαταστήματος εκδότη
ιβ. Κωδικός αριθμός νησιού
ιγ. Ονομασία νησιού
ιδ. Είδος παραστατικού

3. Στην περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι εσφαλμένα ή το παραστατικό δεν είναι επιλέξιμο, εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα λάθους.
4. Δικαιούχοι που πιστοποιούνται για το Μ.Ι. με τη διαδικασία των παρ. 8 και 9 του άρθρου 8, δύνανται να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στο Γραφείο Αρωγής της δράσης, αίτημα καταχώρησης των παραστατικών.

Το αίτημα συνοδεύεται με αρχείο των παραστατικών σε ψηφιοποιημένη μορφή.
5. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω του ΠΣ για την ορθότητα και την επιλεξιμότητα των παραστατικών τους που έχουν καταχωρηθεί.
6. Οι επιχειρήσεις ενημερώνονται εγγράφως σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 των Κανονισμών ΕΕ 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014 με ρητή παραπομπή στους τίτλους των κανονισμών και στα στοιχεία δημοσίευσής τους στην επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (L352/1/24.1.2013, L352/9/24.12.2013 και L190/45/28.6.2014 αντίστοιχα).
7. Η μη τήρηση των προθεσμιών καταχώρησης της παρ. 1, καθιστά τη δαπάνη αγοράς καυσίμων μη επιλέξιμη.
8. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 1 διαπιστώνεται βλάβη του ΠΣ του Μ.Ι. Καυσίμων ή του ΠΣ της ΑΑΔΕ, η διαδικασία της καταχώρησης δύναται να πραγματοποιείται έως και δύο (2) ημέρες μετά την αποκατάσταση της βλάβης.
 


Άρθρο 14
Διόρθωση σφαλμάτων καταχώρησης
 


1. Σε περίπτωση που οι πρατηριούχοι καταχωρήσουν μέσω της Εφαρμογής Κινητού Τηλεφώνου «e-MIK» παραστατικά σε λάθος ΜΑΝ/ΜΑΝ-Ε, υποβάλουν άμεσα, μέσω του λογαριασμού που διαθέτουν στο ΠΣ της δράσης, αίτημα προς τη ΓΓΑΙΝΠ για τη διόρθωση του σφάλματος.
2. Σφάλματα που αφορούν στα συνεργαζόμενα πληροφοριακά συστήματα και στις μεταξύ τους διαλειτουργικότητες (Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου «e-MIK», ΠΣ Μ.Ι. Καυσίμων, Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Πρατηρίου, ΑΑΔΕ κ.ά.) διορθώνονται άμεσα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στη δράση.

Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή των δικαιούχων, αυτοί ενημερώνονται μέσω του ΠΣ της δράσης για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωση του σφάλματος.
 


Άρθρο 15
Δειγματοληπτικός έλεγχος


1. Η ΓΓΑΙΝΠ πριν την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ Καυσίμων της κάθε περιόδου προβαίνει σε διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σε ωφελούμενες μονάδες και επιχειρήσεις για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του μέτρου.

Η ΓΓΑΙΝΠ δύναται να αναθέτει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ανεξάρτητο φορέα.

Η αρμόδια υπηρεσία εφαρμογής του ΜΙ Καυσίμων της ΓΓΑΙΝΠ, ορίζει τα κριτήρια καθορισμού του δείγματος ανάλογα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία και τις μεταβαλλόμενες παραμέτρους κάθε περιόδου που αφορούν το Α.ΝΗ.ΚΟ Καυσίμων».

Επιπλέον στο δείγμα συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι δικαιούχοι που δεν ανταποκρίθηκαν σε προηγούμενο δειγματοληπτικό έλεγχο.
2. Μετά τον καθορισμό του δείγματος του δειγματοληπτικού ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία εφαρμογής του ΜΙ Καυσίμων της ΓΓΑΙΝΠ, οι ελεγχόμενοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από την ΓΓΑΙΝΠ ή τον εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμενο φορέα, για την ένταξή τους σε αυτόν, καθώς και για την υποχρέωση τους να συμπληρώσουν στο ΠΣ της δράσης τα στοιχεία που αναφέρονται στην καρτέλα «Δήλωση Μέσων», ως εξής:

α. Λίστα Οχημάτων
β. Λίστα Πλωτών Μέσων
γ. Λίστα Κατοικιών/Γραφείων
δ. Λίστα Αγροτικών Μηχανημάτων
ε. Λίστα Μηχανημάτων Έργου
στ. Λίστα Άλλων Μηχανημάτων & Εργαλείων
ζ. Σχόλια Δικαιούχου
η. Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης

Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής του σχετικού μηνύματος. Εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, ο έλεγχος αυτοδικαίως ολοκληρώνεται αρνητικά και ο ελεγχόμενος δεν λαμβάνει Α.ΝΗ.ΚΟ για την περίοδο αυτή.
3. Αν κριθεί απαραίτητο μπορεί να ζητηθούν από τους ελεγχόμενους συμπληρωματικά στοιχεία (παραστατικά προμήθειας καυσίμων, αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας ή μίσθωσης μέσων που δηλώθηκαν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί αναγκαίο για έλεγχο), τα οποία πρέπει υποβληθούν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής του μηνύματος ενημέρωσής τους.
4. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας συντάσσεται για κάθε ελεγχόμενο Έκθεση Ελέγχου, βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων, στην οποία θα προτείνεται είτε η πληρωμή του συνόλου των παραστατικών, είτε η περικοπή συγκεκριμένων παραστατικών, είτε η ποσοστιαία περικοπή του αιτούμενου Α.ΝΗ.ΚΟ Καυσίμων, είτε η συνολική απόρριψη της πληρωμής του ελεγχόμενου.
5. Εφόσον η διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου ανατεθεί σε ανεξάρτητο φορέα, η Έκθεση Ελέγχου θα εγκρίνεται από ΓΓΑΙΝΠ.
6. Τα αποτελέσματα της Έκθεσης Ελέγχου κοινοποιούνται στους ελεγχόμενους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στο ΠΣ.
7. Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, οι ελεγχόμενοι δύναται να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της σχετικής ενημέρωσής τους, προσκομίζοντας επί πλέον στοιχεία που δεν είχαν υποβάλει κατά το προηγούμενο στάδιο ελέγχου.

Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
8. Μετά από την εξέταση των αντιρρήσεων, από την ΓΓΑΙΝΠ ή τον εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμενο φορέα, ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, oριστικοποιείται το αποτέλεσμα του ελέγχου και η Οριστική Έκθεση Ελέγχου κοινοποιείται στους ελεγχόμενους, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στο ΠΣ.
 


Άρθρο 16
Διαδικασία καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ
 


1. Ο κατάλογος των δικαιούχων του Α.ΝΗ.ΚΟ Καυσίμων προκύπτει από την καταχώρηση των παραστατικών, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 11 και 12 της παρούσας, και αποτελεί το δικαιολογητικό για την έκδοση εντολής πληρωμής και την εκκαθάριση της δαπάνης.

Η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται δύο (2) φορές ετησίως.
2. Η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. στους δικαιούχους πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύο (2) φορές ετησίως, μέσω της διαδικτυακής πύλης e-ΠΔΕ, από την Σ.Α.Ε. 033 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). του έργου «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ».
3. Στην περίπτωση των δικαιούχων του άρθρου 6 της παρούσας, το Α.ΝΗ.ΚΟ. για κάθε μέλος της ωφελούμενης μονάδας καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος με τον Αριθμό ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει κατά την αίτησή του για την απόκτηση του ΜΑΝ.

Η μεταφορά του ποσού γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Στην περίπτωση των δικαιούχων του άρθρου 8 της παρούσας, το Α.ΝΗ.ΚΟ καταβάλλεται στον εταιρικό λογαριασμό, το ΙΒΑΝ του οποίου δηλώνεται στην αίτηση για την απόκτηση ΜΑΝ-Ε, με ευθύνη του δικαιούχου. Για τις ατομικές επιχειρήσεις, ο εταιρικός λογαριασμός δύναται να συμπίπτει με τον ατομικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Η μεταφορά του ποσού γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. καταβάλλεται στους δικαιούχους ανεξάρτητα από την ένταξή τους σε οποιαδήποτε άλλη δράση ενίσχυσης καυσίμων.
6.
Το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Για τον λόγο αυτόν, για την είσπραξη του δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170-ΚΦΔ) και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Επίσης, δεν προσμετράται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Τα παραπάνω ισχύουν και αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) περί φορολόγησης κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του.
 


Άρθρο 17
Υποχρεώσεις πρατηριούχων


Οι πρατηριούχοι που συμμετέχουν στη δράση του Μ.Ι. Καυσίμων οφείλουν:

1. Να ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με τη συμμετοχή τους στη δράση του Μ.Ι. Καυσίμων προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο που αναρτάται στο ΠΣ της δράσης.
2. Να προμηθευτούν και να συντηρούν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την καταχώρηση των παραστατικών.
3. Να έχουν προβεί στην αναβάθμιση των Φορολογικών Μηχανισμών τους (Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές, Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων-ΕΑΦΔΣΣ και Φορολογικοί Εκτυπωτές των επιχειρήσεων), όπως έχει ορισθεί σχετικά από την ΑΑΔΕ.
4. Να διευκολύνουν τους δικαιούχους της δράσης Μ.Ι. καυσίμων για την ορθή εφαρμογή του μέτρου.
5. Να καταχωρούν αποκλειστικά αποδείξεις αγοράς καυσίμων που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο δικαιούχο ΜΑΝ/ΜΑΝ-Ε που προμηθεύεται τα καύσιμα.
6. Να τοποθετούν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα με το σήμα της δράσης, αναφορικά με τη συνδρομή της επιχείρησής τους στο μέτρο.


Άρθρο 18
Υποχρεώσεις δικαιούχων

 


1. Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ΄ ολοκλήρου απέναντι στους αρμόδιους Φορείς για την ορθότητα και εγκυρότητα των στοιχείων που καταχωρούν στο ΠΣ.
2. Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας συνεπάγεται τη λήψη διορθωτικών μέτρων, τα οποία περιλαμβάνουν από σύσταση συμμόρφωσης του Δικαιούχου μέχρι και την ενεργοποίηση των διαδικασιών ανάκλησης και έντοκης επιστροφής του καταβληθέντος Α.ΝΗ.ΚΟ Καυσίμων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να κοινοποιούν άμεσα και υποχρεωτικά στην ΓΓΑΙΝΠ οποιαδήποτε σχετική πληροφορία τους ζητηθεί, με την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων.
4. Οι ωφελούμενοι του μέτρου του Μ.Ι. Καυσίμων είναι υπεύθυνοι εξ΄ ολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΑΙΝΠ και τους αρμόδιους Φορείς για την ορθότητα και εγκυρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται και οφείλουν:

α. Να επιδεικνύουν το ΜΑΝ ή ΜΑΝ-Ε σε κάθε αγορά επιλέξιμων καυσίμων.
β. Να κάνουν χρήση των καυσίμων που προμηθεύονται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αναγκών των μελών της ωφελούμενης μονάδας ή της επιχείρησής τους για ιδιόκτητα ή μισθωμένα μέσα (οχήματα, σκάφη, μηχανήματα, οικίες, γραφεία κ.ά.) που διαθέτουν. Για τα μισθωμένα μέσα θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχα μισθωτήρια.
γ. Να φυλάσσουν τις αποδείξεις προμήθειας των επιλέξιμων καύσιμων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη σχετική πληρωμή του Α.ΝΗ.ΚΟ Καυσίμων.
δ. Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τα σχετικά παραστατικά εξόφλησης των αντίστοιχων καταχωρηθέντων στο ΠΣ παραστατικών σε περίπτωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου.
ε. Να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία που τους ζητηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν υποδείξει κατά την υποβολή της αίτησης προς επαλήθευση των ανωτέρω.
στ. Να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία στο πλαίσιο διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου για την ορθή εφαρμογή του μέτρου.
ζ. Να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία στο πλαίσιο διενέργειας της έρευνας για την αξιολόγηση/αποτίμηση της δράσης στην οποία συμμετείχαν.


Άρθρο 19
Προστασία προσωπικών δεδομένων

 


1. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Μ.Ι. Καυσίμων, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ) καθώς και με τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
2. Ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ορίζεται η ΓΓΑΙΝΠ και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του «υπεύθυνου επεξεργασίας» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζει τους σκοπούς, τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, τη νομική βάση της επεξεργασίας αυτής, την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων καθώς και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων αυτών.
3. Ως «εκτελούσα την επεξεργασία» στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ορίζεται η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της «εκτελούσας την επεξεργασία», σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για λογαριασμό της ΓΓΑΙΠΝ - «υπεύθυνος επεξεργασίας» -και σύμφωνα με τις εντολές και τις κατευθύνσεις αυτής.
4. Μεταξύ της ΓΓΑΙΝΠ και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα υπογραφεί και συμφωνητικό επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Data Processing Agreement - DPA), όπου θα εξειδικεύονται οι όροι του Άρθρου 28 παρ. 3 ΓΚΠΔ.
5. Η νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΓΓΑΙΝΠ, την ΑΑΔΕ και την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και τα νομίμως εντεταλμένα όργανα αυτών, αποσκοπεί στην εφαρμογή και τήρηση των κανόνων, οι οποίοι διέπουν τη δράση, διενεργείται για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, την άσκηση δημόσιας εξουσίας και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η ΑΑΔΕ ενεργεί ως αυτοτελώς υπεύθυνη επεξεργασίας για την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων για την πιστοποίηση φυσικών και νομικών προσώπων, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 7 και 9 αντίστοιχα, καθώς και για την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων των παραστατικών καυσίμων, όπως περιγράφεται στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας.
6. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στο ΠΣ της δράσης κατόπιν της αίτησης πιστοποίησης και της καταχώρησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών του δικαιούχου, ο οποίος υπέχει αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια τους.

Περαιτέρω, ενημερώνεται μέσω της Δήλωσης Ιδιωτικότητας που υπάρχει στην ιστοσελίδα της δράσης, ότι είναι αναγκαία η ανάρτηση στο διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των αποτελεσμάτων της αίτησης συμμετοχής του και οιασδήποτε άλλης διοικητικής πράξης που προβλέπεται στην νομοθεσία και είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και της νομιμότητας που διέπει τη δράση.
7. Η χρονική διάρκεια τήρησης των υποβαλλόμενων στοιχείων στο ΠΣ της δράσης καθορίζεται ρητά δέκα (10) έτη μετά την ολοκλήρωση της δράσης.
 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 20
Αρμόδια Όργανα - Εμπλεκόμενοι Φορείς
 


1. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

α. Αναπτύσσει και διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα για τη λειτουργία του Μ.Ι. Καυσίμων.
β. Παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τις αιτήσεις πιστοποίησης των ενδιαφερομένων.
γ. Είναι αρμόδια για την πιστοποίηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος.
δ. Προβαίνει σε ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών με τις βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και ιδίως της ΓΓΠΣ-ΑΑΔΕ και άλλων φορέων ή Υπουργείων.
ε. Παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται σχετικά με την υλοποίηση του Μέτρου Μ.Ι. Καυσίμων.
στ. Ενημερώνει τους αιτούντες για την πορεία του αιτήματός τους και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
ζ. Διενεργεί ελέγχους σε ωφελούμενες μονάδες και επιχειρήσεις.

2. Για την υλοποίηση της παρούσας, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάζεται:

α. Με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εφαρμογή και τον ανασχεδιασμό της δράσης.
β. Με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) για την υλοποίηση και τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης δικαιούχων Μ.Ι.
γ. Με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΓΓΔΕ) και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για κάθε ζήτημα εξασφάλισης πιστώσεων για την υλοποίηση του Μ.Ι.
δ. Με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας, για τη πιστοποίηση δικαιούχων που εντάσσονται στο εποχικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό και υγειονομικό προσωπικό.
ε. Με τις Διευθύνσεις Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε νησί.
στ. Με την ΕΛ.ΑΣ. και το Πυροσβεστικό Σώμα για την πιστοποίηση των στελεχών τους που υπηρετούν σε νησί,
ζ. Με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την πιστοποίηση των στρατιωτικών που υπηρετούν σε νησί.
η. Με το Αρχηγείο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την πιστοποίηση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νησί.
θ. Με Ανεξάρτητο φορέα στον οποίο μπορεί να ανατίθεται η διενέργεια των δειγματοληπτικών ελέγχων, η σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων αυτών και η εισήγηση σχετικά με τις πληρωμές των ελεγχόμενων.


Άρθρο 21
Έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων δικαιούχων
 


1. Η ΓΓΑΙΝΠ είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
2. Η ΓΓΑΙΝΠ στο πλαίσιο της υποχρέωσής της για τη διασφάλιση της τήρησης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων της δράσης προβαίνει σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων.
3. Η ΓΓΑΙΝΠ πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την ορθή εφαρμογή του μέτρου.
4. Η ΓΓΑΙΝΠ δύναται να κινήσει διαδικασία ελέγχου, για προγενέστερη ή και για όλες τις περιόδους καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ Καυσίμων, σε περίπτωση που σε μία ωφελούμενη μονάδα ή επιχείρηση εντοπιστούν ανακριβή στοιχεία σε οποιαδήποτε περίοδο καταβολής του Α.ΝΗ. ΚΟ Καυσίμων.

Τυχόν εντοπισμός αναληθών στοιχείων συνεπάγεται την υποχρέωση επιστροφής μέρους, ή και του συνόλου των καταβληθέντων ποσών.
5. Η ΓΓΑΙΝΠ δεν προβαίνει στην καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ Καυσίμων στον δικαιούχο στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί σε αίτημα αποστολής στοιχείων που ζητήθηκαν από την ΓΓΑΙΝΠ και τις λοιπές ελεγκτικές αρχές.
6. Η ΓΓΑΙΝΠ δύναται να αναζητήσει εντόκως τυχόν καταβληθέντα ποσά που συνιστούν παράνομη κρατική ενίσχυση, από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν στη διάθεση του δικαιούχου και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο αναφοράς της Ε.Ε. όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C/4/06).
 


Άρθρο 22
Ενδικοφανής Προσφυγή
 


1. Κατά της απόφασης απόρριψης αίτησης πιστοποίησης, ο αιτών δύναται να υποβάλει ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 23 της παρούσας, ενδικοφανή προσφυγή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής του σχετικού απορριπτικού μηνύματος.
2. Κατά του αποτελέσματος του ελέγχου του άρθρου 15 της παρούσας, ο δικαιούχος ΜΑΝ/ΜΑΝ-Ε δύναται να υποβάλει, ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 23 της παρούσας, ενδικοφανή προσφυγή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής του σχετικού μηνύματος.
3. Η Επιτροπή του άρθρου 23 της παρούσας αποφαίνεται επί των προσφυγών των παρ. 1 και 2 της παρούσας διάταξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής τους.
 


Άρθρο 23
Επιτροπή εκδίκασης προσφυγών
 


Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συστήνεται άμισθη τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και είναι αρμόδια για την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεων απόρριψης αιτήσεων πιστοποίησης και αιτήσεων χρηματοδότησης.
 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 24
Διοικητικές Κυρώσεις
 


1. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται μέσω της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση για την υποβολή αληθών και ορθών στοιχείων.
2. Στην περίπτωση που εντοπιστούν ανακριβή στοιχεία, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής εκκινεί αυτοδικαίως διαδικασία ανάκτησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού του Α.ΝΗ.ΚΟ.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής εγκρίνεται η έντοκη ανάκτηση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του υπόχρεου.

Ο υπολογισμός του τόκου που επιβαρύνει το ποσό επιστροφής γίνεται βάσει μηνιαίου ανατοκισμού και υπολογίζεται από τον μήνα καταβολής του ποσού μέχρι και τον μήνα λήξης της προθεσμίας, με το εκάστοτε νόμιμο επιτόκιο ανά μήνα.

Σε περίπτωση μη καταβολής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η διαδικασία βεβαίωσης του χρέους συντελείται με τη σύνταξη και αποστολή χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια ΔΟΥ του υπόχρεου, κατά το άρθρο 2 του Ν. 4978/2022 (Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Α΄190) και του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6), και επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις καταβολής που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4978/2022.

Αμέσως μετά την επιστροφή του οφειλόμενου ποσού, ο Υπόχρεος ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αποστέλλοντας αντίγραφα των σχετικών παραστατικών πληρωμής.

Η μη εκπλήρωση εκ μέρους του υπόχρεου επιστροφής του οφειλόμενου ποσού συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη δράση.
 


Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος

 


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2022, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm