Open menu
27 | 02 | 2024

Αθήνα 19/10/2022
Αρ. πρωτ.:

Α. 1137

ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας επίσκεψης των ελεγχόμενων προσώπων στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.), καθώς και λοιπών ζητημάτων.

 

Άρθρο 1
Ορισμός συνάντησης και καταγραφή αυτής


1. Οι συναντήσεις των ελεγχόμενων φυσικών προσώπων ή των εκπροσώπων τους, καθώς και των νομίμων εκπροσώπων των ελεγχόμενων νομικών προσώπων ή των αντιπροσώπων τους με υπαλλήλους των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πραγματοποιούνται μόνον κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, αποκλειστικά για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με εκκρεμή υπόθεσή τους και για θέματα που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 14 , 28 και 62 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
2. Τα ως άνω πρόσωπα, κατά την προσέλευσή τους στα ΕΛ.ΚΕ. πρέπει να επιδεικνύουν:

α) το πρωτότυπο του νομιμοποιητικού εγγράφου τους, κατ΄ άρθρο 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), ή τα στοιχεία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/ή της άδειας οδήγησης οχήματος, που έχουν αποθηκεύσει στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile application), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ), κατ΄ άρθρο 80 του Ν. 4954/2022 (Α΄ 136) και
β) κατά περίπτωση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, που αναφέρει ρητά τη δυνατότητα του εξουσιοδοτούμενου να εκπροσωπεί τον εξουσιοδοτούντα ενώπιον κάθε δημόσιας Υπηρεσίας, είτε ειδική εξουσιοδότηση προς τούτο, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος έχει βεβαιωθεί από οποιαδήποτε διοικητική Αρχή ή Κ.Ε.Π., κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 , ή έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ).

 

 

 

Άρθρο 2
Προγραμματισμός συνάντησης-Χορήγηση κάρτας επισκέπτη


1. Οι ελεγχόμενοι προγραμματίζουν τις επισκέψεις τους στα ΕΛ.ΚΕ. μόνο μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), με βάση τον αριθμό της εντολής ελέγχου.

Για τη χρήση της ως άνω εφαρμογής απαιτείται ο ελεγχόμενος ή ο εκπρόσωπός του να διαθέτει κωδικούς taxisnet.
2. Η εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θα είναι διαθέσιμη για τους ελεγχόμενους από τα ΕΛ.ΚΕ. από τις 7 Νοεμβρίου 2022. Μέχρι την ενεργοποίηση της εφαρμογής αυτής, οι ελεγχόμενοι προγραμματίζουν τις επισκέψεις τους στο κάθε ΕΛ.ΚΕ. μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης του ΕΛ.ΚΕ., το οποίο εισάγει το αίτημα για ραντεβού στην εφαρμογή «Τα Ραντεβού μου» για την περαιτέρω διαχείρισή του.
3. Το Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης του ΕΛ.ΚΕ. χορηγεί στον ελεγχόμενο, κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα συνάντησης, κάρτα με την ένδειξη «Επισκέπτης στο Ελεγκτικό Κέντρο», την οποία πρέπει να φέρει καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο χώρο της Υπηρεσίας. Υπάλληλος του προαναφερθέντος Τμήματος καλεί τον ελεγκτή, με τον οποίο έχει προγραμματισθεί η συνάντηση, για να συνοδεύσει τον ελεγχόμενο σε κάποιον από τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συνάντησης, που βρίσκεται εκτός του γραφείου των ελεγκτών και των Προϊσταμένων αυτών, σε καθορισμένη αίθουσα του ΕΛ.ΚΕ.

 

 

 

Άρθρο 3
Πρακτικό συνάντησης


Ο ελεγκτής, μετά την πραγματοποίηση της συνάντησης, συντάσσει εις διπλούν Πρακτικό συνάντησης, υπόδειγμα του οποίου απεικονίζεται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, που λαμβάνει αύξοντα αριθμό και αποτυπώνεται στο «Αρχείο αιτημάτων και πρακτικών συνάντησης» (Παράρτημα 2).

Στο ως άνω πρακτικό συνάντησης αναφέρονται, πέραν των στοιχείων του υποδείγματος, συνοπτικά, τυχόν στοιχεία που προσκομίζονται στον έλεγχο καθώς και αν συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών νέα συνάντηση για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.

Το πρακτικό υπογράφεται από τον ελεγκτή, τους Προϊσταμένους που συμμετείχαν στη συνάντηση και τον φορολογούμενο ή τον εκπρόσωπό του ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή τον αντιπρόσωπο αυτού, ο οποίος παραλαμβάνει το ένα αντίγραφο, ενώ το άλλο αρχειοθετείται στον φυσικό φάκελο της υπόθεσης και επισυνάπτεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αυτής στο ΟΠΣ Elenxis.
Μετά τη λήξη της συνάντησης, ο ελεγκτής συνοδεύει τον ελεγχόμενο μέχρι το Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης, για να παραδώσει την κάρτα επισκέπτη.

 

 

 

Άρθρο 4
Λοιπά ζητήματα


1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνάντησης, ο αρμόδιος υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης του ΕΛ.Κ.Ε. ενημερώνει τα αντίστοιχα πεδία του «Αρχείου αιτημάτων και πρακτικών συνάντησης» (Παράρτημα 2) σε τηρούμενο ηλεκτρονικό αρχείο της Υπηρεσίας.
2. Εφόσον το αίτημα του ελεγχόμενου ή του αντιπροσώπου του ή του νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ή αντιπροσώπου αυτού για συνάντηση με τον ελεγκτή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό (όπως ενδεικτικά, όταν έχει ήδη πραγματοποιηθεί συνάντηση για το ίδιο θέμα και έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία ή όταν η υπόθεση του συγκεκριμένου φορολογούμενου εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ελέγχου), τότε, ο Προϊστάμενος του ΕΛ.Κ.Ε. μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίησή του (παρ. 3 Σ του άρθρου 25).

Στην περίπτωση αυτή ο αρμόδιος υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης του ΕΛ.Κ.Ε. ενημερώνει το Αρχείο αιτημάτων και πρακτικών συνάντησης (Παράρτημα 2) με την καταχώριση του σχετικού αιτήματος και με συνοπτική αναφορά στους λόγους απόρριψής του στο πεδίο «Συνοπτικές Παρατηρήσεις».

Τα Παραρτήματα 1 (Υπόδειγμα Πρακτικού συνάντησης) και 2 (Αρχείο αιτημάτων και πρακτικών συνάντησης) που ακολουθούν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm