Open menu
01 | 10 | 2022

Αθήνα 12/09/2022
Αρ. πρωτ.: 124302


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 2235/2022 (Β΄ 26) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Επικρατείας, για την ειδική εφαρμογή δικαιούχων απαλλαγής τέλους συνδρομητών κινητής και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας.

 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 2235/ΕΞ 2022/7-1-2022 (Β΄ 26) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Επικρατείας ως προς τα στοιχεία που ανταλλάσσονται μεταξύ των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) για τη διασταύρωση των πληροφοριών και την ορθή εφαρμογή της απαλλαγής από τα τέλη συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας.


Άρθρο Μόνο


Στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία 2235/ΕΞ 2022/7-1-2022 (Β΄ 26) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Επικρατείας, τροποποιούνται ο τίτλος του άρθρου και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12, ώστε να είναι σαφές ότι η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αποστέλλει μόνον ετησίως στην Α.Α.Δ.Ε. αναφορές για το πλήθος των δικαιούχων της απαλλαγής, ανά πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, και προστίθεται η παρ. 3, με την οποία ορίζονται επιπλέον πληροφορίες που ανταλλάσσουν η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και οι πάροχοι, προκειμένου για την αποδοτικότερη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής και την ορθή εφαρμογή της απαλλαγής τελών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας, και τελικώς το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12
Χρόνος διαφύλαξης δεδομένων του Μη.Δα.Τε και αποστολή στοιχείων


1. Τα δεδομένα του Μη.Δα.Τε τηρούνται για σκοπούς ελέγχου της ορθής απόδοσης των τελών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους που έπεται αυτού εντός του οποίου λήγει το δικαίωμα της απαλλαγής εκάστου δικαιούχου.
2. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αποστέλλει με ηλεκτρονικά μέσα ηλεκτρονικό αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, το οποίο περιέχει το πλήθος των δικαιούχων της απαλλαγής, ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας, για έκαστο ημερολογιακό μήνα του έτους της αναφοράς.

Σε περίπτωση φορητότητας αναφέρονται οι ημερομηνίες διαγραφής της αίτησης από τον προηγούμενο πάροχο και εγγραφής απαλλαγής στον νέο πάροχο, σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας.
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αποστέλλουν με ηλεκτρονικά μέσα στη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το αίτημα της τελευταίας προς αυτούς, ηλεκτρονικό αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή, το οποίο περιέχει για δεδομένη χρονική στιγμή ή χρονική περίοδο που έχει προσδιοριστεί στο αίτημα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ:

i. τους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας των δικαιούχων της απαλλαγής που λειτουργούν στο δίκτυο του παρόχου υπηρεσιών κινητής καθώς και την ημερομηνία ενεργοποίησης της απαλλαγής,
ii. τους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας των δικαιούχων της απαλλαγής για τους οποίους διεκόπη η απαλλαγή καθώς και την ημερομηνία απενενεργοποίησης της απαλλαγής.

Επιπροσθέτως, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να αποστέλλει προς τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στον οποίο υπέβαλε αίτημα, αντίστοιχο αρχείο όπως προκύπτει από το Μη.Δα.Τε. Τα αρχεία ανταλλάσσονται σε κρυπτογραφημένη μορφή με κωδικό προστασίας που καθορίζεται από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Οι πληροφορίες των αρχείων θα αξιοποιούνται από τα δύο μέρη για διασταύρωση και περαιτέρω διερεύνηση τυχόν ασυνεπειών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm