Open menu
28 | 09 | 2023

Αθήνα 30/06/2022
Αποφ..: 66402


ΘΕΜΑ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.

 

Σχετικά:

α) Ο ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

β) Το π.δ. 5/2022 (Α΄ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

γ) Η Αριθμ. οικ. 15597/7-4-2015 (ΦΕΚ 689/Β/22-4-2015) απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής εγγράφων.

δ) Η υπ΄ αριθμ. 1463/19-7-2021 (ΦΕΚ 616/ΥΟΔΔ/31-7-2021) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το διορισμό της Θωμαΐδος Ευτυχίδου του `Αγγελου στη θέση της Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας. ε) Η υπ΄ αριθ. 73677/05.07.2018 (ΑΔΑ: 725Τ465ΧΙ8-9ΡΔ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την τοποθέτηση του Μητιακούδη Αναστάσιου στη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και της υπ΄ αριθ. 24517/04.03.2022 (ΑΔΑ: 9ΚΕΖ46ΜΤΛΡ-905) απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την επανατοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

στ) Ο ν. 3982/2011 (Α΄ 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως η παράγραφος 1 του άρθρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6.

ζ) Το π.δ. 108/2013 (Α΄ 141) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

η) Ο ν. 3844/2010 (Α΄ 63) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.» και ιδίως το άρθρο 1 και το σημείο 6 του άρθρου 2.

θ) Η αριθμ. οικ. 158/25/ΦΓ9.1/10.01.2011 (ΦΕΚ Β΄ 49/2011) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών στους παρόχους, ... του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 ».

ι) Η Φ.Α.9.2./Οικ.28425/1245/22.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2604/2008) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: « Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ Β΄ 424/2009), τροποποιήθηκε από την υπ΄ αριθμ. 68781 (ΦΕΚ Β΄ 2760/2019) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β΄ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης "Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων"», και ισχύει, ιδίως η παράγραφος 1 του άρθρου 5 και η παράγραφος 7 του άρθρου 7.

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που έχουν τεθεί προς την υπηρεσία μας σχετικά με τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων σε νομικό πρόσωπο στην περίπτωση που αδειοδοτημένα φυσικά πρόσωπα είναι εταίροι ή μέτοχοι στο νομικό πρόσωπο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Α) Η δραστηριότητα συντήρησης ανελκυστήρων πραγματοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο αδειοδοτημένων συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων, των οποίων η άδεια χορηγείται με απόφαση των οικείων Περιφερειών.

Β) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 («Χορήγηση άδειας σε νομικά πρόσωπα») της αριθμ. οικ. 158/25/ΦΓ9.1 κ.υ.α (σχετ. θ) αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:

«... Στην περίπτωση που τα αδειοδοτημένα φυσικά πρόσωπα μετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν απαιτούνται συμβάσεις εργασίας ή έργου ...»
Σύμφωνα με την παράγραφο 5, σημείο β, του ίδιου άρθρου, στην περίπτωση που τα αδειοδοτημένα φυσικά πρόσωπα μετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, το νομικό πρόσωπο καταθέτει στην αρμόδια αδειοδοτική αρχή, «απόσπασμα του βιβλίου των μετόχων από το οποίο προκύπτει η ιδιότητά του μετόχου» .

Γ) Συνεπώς, κατά τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων σε νομικό πρόσωπο, δύναται να εφαρμοστούν οι ανωτέρω διατάξεις της αριθμ. οικ. 158/25/ΦΓ9.1 κ.υ.α (σχετ. θ) ως προς τα αδειοδοτημένα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο και να κατατίθεται στην αρμόδια αδειοδοτική αρχή, είτε απόσπασμα του βιβλίου των μετόχων ή εταίρων είτε επικαιροποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του μετόχου ή εταίρου.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm