Open menu
25 | 06 | 2022

Αθήνα 05/04/2022
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2034

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 27/1975 (Α’77), σε πλοία δεύτερης κατηγορίας του νόμου αυτού που ανήκουν στο Δημόσιο.

 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά τη μη επιβολή φόρου σε πλοία δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, ιδιοκτησίας του Δημοσίου τα οποία εξυπηρετούν κρατικές ανάγκες.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών σχετικά με τη μη επιβολή φόρου βάσει των διατάξεων του ν. 27/1975, στα πλοία δεύτερης κατηγορίας του νόμου αυτού τα οποία σύμφωνα με το έγγραφο Εθνικότητας ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς εξυπηρέτησης κρατικών αναγκών.

Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά τις Δ.Ο.Υ της χώρας που εκδίδουν πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου για πλοία δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 με βάση τα στοιχεία που αυτές έχουν και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και περιπτώσεις πλοίων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρησιμοποιούνται για σκοπούς εξυπηρέτησης κρατικών αναγκών, καθώς και τις υπηρεσίες του Δημοσίου στις οποίες ανήκουν τα πλοία αυτά.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιθ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρ. ν. 2859/2000), απαλλάσσονται από το φόρο οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι συναφείς με αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής, που παρέχονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και από φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας.
Η ανωτέρω διάταξη αποτελεί ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας μας του στοιχείου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 135 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ για το ΦΠΑ η οποία έχει υποχρεωτική εφαρμογή για τα κράτη μέλη.
Ως προς την ασφαλιστική νομοθεσία, τροποποιήσεις έχουν επέλθει με το ν. 4583/2018 (Α’ 212) με θέμα «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Με αφορμή ερώτημα που έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 27/1975 επιβάλλεται φόρος και εισφορά επί των πλοίων υπό ελληνική σημαία. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού τα πλοία λογίζονται υπό ελληνική σημαία, από τη νηολόγησή τους σε ελληνικό λιμάνι ή από την εγγραφή τους στα τηρούμενα νηολόγια στα Προξενικά Λιμεναρχεία ή από την έκδοση προσωρινού εγγράφου ελληνικής εθνικότητας αυτών, μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα το γεγονός που επιβάλει τη διαγραφή τους από το νηολόγιο.
2. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι ο φόρος που επιβάλλεται με βάση τις διατάξεις αυτού εξαντλεί κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτη φυσικού ή νομικού προσώπου καθώς και μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας οποιουδήποτε τύπου από το φόρο εισοδήματος, όσον αφορά στα κέρδη τα οποία προκύπτουν από την εκμετάλλευση του πλοίου.
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, τα πλοία δεύτερης κατηγορίας που ανήκουν στο Δημόσιο και εξυπηρετούν καθαρά δημόσιους σκοπούς, όπως αστυνόμευση, αρωγή σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.λπ. (δηλαδή δεν είναι πλοία τα οποία αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης από το Δημόσιο), δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 27/1975, και συνεπώς δεν επιβάλλεται σε βάρος του Δημοσίου που έχει στην κυριότητά του τέτοια πλοία ο φόρος που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 27/1975, καθώς ο φόρος αυτός επιβάλλεται σε βάρος των πλοιοκτητών για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση του πλοίου.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm