Open menu
01 | 04 | 2023

Αθήνα 09/02/2022
Αρ. πρωτ.:

Α. 1022

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από ΦΠΑ για δωρεάν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από φυσικά φαινόμενα σε περιοχές που έχει ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Κρατικής Αρωγής για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές.

 

Δε θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών και ως παροχές υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας και ως εκ τούτου απαλλάσσονται του ΦΠΑ της αυτοπαράδοσης αγαθών και της ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, αντίστοιχα, οι άνευ ανταλλάγματος παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από υποκειμένους στον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπερ. αα΄ και δδ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κώδικα ΦΠΑ , για την κάλυψη των αναγκών πληγέντων από φυσικές καταστροφές σε γεωγραφική περιοχή όπου έχει ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Κρατικής Αρωγής.
Οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απαλλαγής από τον ΦΠΑ καθορίζονται ως ακολούθως:

1. Για την εφαρμογή της παρούσης, νοούνται ως:

α. «Δωρητές», επιχειρήσεις υποκείμενες στον ΦΠΑ, που παραδίδουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και των ζημιών που αυτές προκάλεσαν σε γεωγραφική περιοχή όπου έχει ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Κρατικής Αρωγής.
β. «Αποδέκτες», Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό, οι υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), που λαμβάνουν τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει από φυσικές καταστροφές και των ζημιών που αυτές προκάλεσαν σε γεωγραφική περιοχή όπου έχει ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Κρατικής Αρωγής.

Για την πιστοποίηση της δωρεάς μεταξύ του δωρητή και του αποδέκτη συντάσσεται, το αργότερο έως την παράδοση των αγαθών ή την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής των αγαθών ή παροχής/λήψης των υπηρεσιών, αντίστοιχα.
2. Το ανωτέρω πρωτόκολλο θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον αναφορά στην απόφαση με την οποία έχει ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Κρατικής Αρωγής για την συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, περιγραφή του είδους και της ποσότητας των αγαθών που διατίθενται και του είδους και της διάρκειας των υπηρεσιών που παρέχονται, την ημερομηνία πραγματοποίησης της δωρεάν διάθεσής τους, τα πλήρη στοιχεία του δωρητή και του αποδέκτη των αγαθών και υπηρεσιών, όπως επωνυμία, αριθμό φορολογικού Μητρώου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και την ημερομηνία υπογραφής του ανωτέρω πρωτοκόλλου.
3. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί αποδεικτικό πραγματοποίησης της δωρεάν διάθεσης των αγαθών ή των υπηρεσιών, συντάσσεται εις διπλούν και υπογράφεται και στα δύο (2) αντίτυπα από τον δωρητή και τον αποδέκτη.

Το ένα (1) αντίτυπο διατηρεί ο δωρητής και το άλλο παραδίδεται στον αποδέκτη.
4. Ο δωρητής υποβάλλει ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται για τον Φ.Π.Α. αντίγραφο ενυπόγραφης κατάστασης των πρωτοκόλλων παράδοσης/παραλαβής αγαθών ή παροχής/λήψης υπηρεσιών που έχει συνάψει ανά φορολογική περίοδο, στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας λειτουργίας της ως άνω εφαρμογής, η κατάσταση είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του δωρητή, αποτελεί γι΄ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της κατάστασης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους της Δ.Ο.Υ.
5. Οι δωρητές και οι αποδέκτες των αγαθών και υπηρεσιών οφείλουν να διαφυλάττουν το αντίτυπο του πρωτοκόλλου παράδοσης/παραλαβής αγαθών ή παροχής / λήψης υπηρεσιών για όσο χρόνο προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) η διαφύλαξη λογιστικών αρχείων.

Επίσης, οι αποδέκτες οφείλουν να τηρούν, για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, κατάσταση, στην οποία θα καταχωρούν τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο (ημερομηνία) που έλαβε χώρα η περαιτέρω διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών στους πληγέντες από τον σεισμό, καθώς και την ποσότητα και το είδος των αγαθών και το είδος και την ενδεχόμενη διάρκεια των υπηρεσιών που διατέθηκαν σε αυτούς.
6. Ειδικά για τις δωρεάν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από τον χρόνο δημοσίευσης της απόφασης ενεργοποίησης του Μηχανισμού Κρατικής Αρωγής για κάθε γεωγραφική περιοχή έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ελλείψει της σύνταξης του πρωτοκόλλου, αποδεικτικό των πράξεων αυτών αποτελεί το στοιχείο αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης που εκδίδεται για τον αναλογούντα ΦΠΑ εκροών.

Οι υποκείμενοι στον φόρο, για να αποδείξουν ότι ενήργησαν ως «δωρητές» κατά την έννοια της παρούσης, υποχρεούνται να συντάξουν έως 31/3/2022 πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής των αγαθών ή παροχής/λήψης των υπηρεσιών και να διαθέτουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ενέργησαν ως δωρητές (ενδεικτικά να διαθέτουν στοιχείο μη τιμολογηθέντων αγαθών με τα στοιχεία του παραλήπτη).

Τα ποσά του ΦΠΑ με τα οποία έχουν επιβαρυνθεί τα στοιχεία αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης που έχουν εκδοθεί από τους δωρητές καταχωρούνται στον κωδικό των προστιθεμένων ποσών του φόρου εισροών της οικείας δήλωσης ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm