Open menu
02 | 08 | 2021

Αθήνα 06/07/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1138

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε2320/976/ Α0034/2008 (Β΄ 1177) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:

 

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης.

 

Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 1

Σκοπός - Ορισμοί

 

Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου εισόδου και εξόδου προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση των ρευστών διαθεσίμων με κομιστή, η διαδικασία γνωστοποίησης ασυνόδευτων (χωρίς κομιστή) ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το είδος της υποβαλλόμενης δήλωσης, καθώς και κάθε ειδικότερη διαδικασία ρύθμισης του θέματος.

Ως ρευστά διαθέσιμα νοούνται:

α) τα μετρητά, δηλαδή χαρτονομίσματα και κέρματα που είναι σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής ή που ήταν σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής και μπορούν ακόμη να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή κεντρικών τραπεζών, έναντι χαρτονομισμάτων και κερμάτων που είναι σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής.

β) οι διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή, δηλαδή μέσα εκτός των μετρητών που παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα αξίωσης χρηματικού ποσού με την προσκόμιση του τίτλου, χωρίς αυτοί να είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν την ταυτότητά τους ή το δικαίωμα αξίωσης του ποσού αυτού.

Τα εν λόγω μέσα είναι:

i) Οι ταξιδιωτικές επιταγές και

ii) οι επιταγές, τα γραμμάτια, ή οι εντολές πληρωμής είτε στον κομιστή, με υπογραφή αλλά με παράλειψη του ονόματος του δικαιούχου, είτε με οπισθογράφηση χωρίς περιορισμό, είτε έχοντας εκδοθεί σε διαταγή εικονικού δικαιούχου, είτε άλλως διαμορφωμένοι κατά τρόπο ώστε η κατοχή να συνεπάγεται κυριότητα.

γ) Τα αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας, δηλαδή τα αγαθά τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη αξίας προς όγκο και τα οποία μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά μέσω προσβάσιμων αγορών διαπραγμάτευσης, με χαμηλό κόστος συναλλαγής. Τα εν λόγω αγαθά είναι:

i) Τα κέρματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 90% και

ii) οι ράβδοι χρυσού, όπως πλάκες, ψήγματα ή βώλοι με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 99,5%.

δ) Η προπληρωμένη κάρτα, δηλαδή μη ονομαστική κάρτα, στην οποία είναι δυνατή η αποθήκευση νομισματικής αξίας ή κεφαλαίων, ή η οποία παρέχει πρόσβαση σε νομισματική αξία ή κεφάλαια, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές πληρωμών, για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, ή για εξόφληση σε μετρητά, και η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με τραπεζικό λογαριασμό».

 

 

 

Άρθρο 2

Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης

 

Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 2

Είδος υποβαλλόμενης δήλωσης στα συνοδευόμενα και στα ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα

 

1. Είδος υποβαλλόμενης δήλωσης στα συνοδευόμενα ρευστά διαθέσιμα.

Φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που μεταφέρουν ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική ή γραπτή δήλωση σε αποδεκτή επίσημη γλώσσα (ελληνικά ή αγγλικά) και να τα καταστήσουν διαθέσιμα προς έλεγχο.

Ως έντυπο δήλωσης χρησιμοποιείται το κοινό έντυπο δήλωσης, όπως καθορίζεται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ε. Επιτροπής υπ’ αρ. 2021/776 της 11ης Μαΐου 2021 και περιλαμβάνει τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία και τόπος γέννησης, ιθαγένεια και αριθμός εγγράφου ταυτότητας), τα στοιχεία του κυρίου των ρευστών διαθεσίμων, τα στοιχεία, εφόσον υπάρχει, του τελικού αποδέκτη, το είδος και το ποσό ή την αξία των ρευστών διαθεσίμων, την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση τους, τη διαδρομή και το μεταφορικό μέσο.

1α. Έντυπη δήλωση συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων

Η γραπτή δήλωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον κομιστή στο σημείο ελέγχου, μέσω του οποίου ο κομιστής εισέρχεται στην ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή της εισόδου στην ή εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συμπληρώνεται με μελάνι και κεφαλαία γράμματα, χωρίς διαγραφές, σβησίματα ή άλλες μετατροπές.

Η δήλωση υποβάλλεται άπαξ και ενυπόγραφη από τον κομιστή, ο οποίος μπορεί να αιτηθεί να του χορηγηθεί επικυρωμένο αντίγραφό της (παρ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού).

Στις περιπτώσεις που το έντυπο της δήλωσης δεν υποβάλλεται από τον κομιστή, αλλά κατόπιν ελέγχου του κομιστή ή/και των αποσκευών του ή / και του μεταφορικού του μέσου (παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού) διαπιστωθεί η μη τήρηση της υποχρέωσης δήλωσης, η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη δήλωση, η οποία δεν υπογράφεται από τον κομιστή.

Η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να προβαίνει και στην καταχώριση στοιχείων όταν, ανεξαρτήτως ποσού, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ρευστά διαθέσιμα συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα.

Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα πεδία του εντύπου της δήλωσης δεν είναι επαρκή για τη γραπτή δήλωση από τον κομιστή, του χορηγείται πρόσθετο φύλλο ιδίου τύπου δήλωσης.

Το πρόσθετο φύλλο επισυνάπτεται στο κύριο σώμα της δήλωσης και θεωρείται ως ένα ενιαίο σώμα.

Τα πεδία της γραπτής δήλωσης συμπληρώνονται από τον κομιστή, εκτός από το πεδίο «Για επίσημη χρήση», στο οποίο τίθεται υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας Τελωνειακής Υπηρεσίας, γίνεται η συμπλήρωση παρατηρήσεων για την υποβολή ή μη της δήλωσης από τον κομιστή, ο αριθμός της δήλωσης και η ονομασία της Τελωνειακής Υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο.

Οι δηλώσεις καταχωρίζονται από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία σε ειδικό θεωρημένο βιβλίο.

Ειδικότερα, καταχωρίζονται ο αριθμός καταχώρισης της δήλωσης (αύξων αριθμός), τα στοιχεία του κομιστή των ρευστών διαθεσίμων, τα στοιχεία του αποδέκτη, το ποσό των ρευστών διαθεσίμων, το δρομολόγιο και οι τυχόν παρατηρήσεις της Υπηρεσίας.

Ο αριθμός καταχώρισης συμπληρώνεται και στο έντυπο δήλωσης.

1β.  Ηλεκτρονική δήλωση συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων.

Η ηλεκτρονική δήλωση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, περιλαμβάνει τις πληροφορίες του κοινού εντύπου της δήλωσης, αλλά και του πρόσθετου φύλλου, μπορεί να αναπαραχθεί με εκτύπωση στην ίδια μορφή με το κοινό έντυπο της δήλωσης και μπορεί να επιδειχθεί είτε ηλεκτρονικά, είτε σε εκτυπωμένη μορφή.

Σε κάθε περίπτωση τα ρευστά διαθέσιμα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα προς έλεγχο.

Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ανακτά τα στοιχεία της ηλεκτρονικής δήλωσης με τον αύξοντα αριθμό υποβολής της και προβαίνει σε οριστικοποίηση της δήλωσης.

2. Είδος υποβαλλόμενης δήλωσης στα ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα.

Σε περίπτωση που ασυνόδευτα (χωρίς κομιστή) ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη των ρευστών διαθεσίμων ή τον εκπρόσωπό τους, ανάλογα με την περίπτωση, να υποβάλει δήλωση γνωστοποίησης εντός της προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες, η οποία αρχίζει από την επομένη της ειδοποίησης του αποστολέα ή του παραλήπτη ή του εκπροσώπου τους.

H δήλωση γνωστοποίησης μπορεί να υποβληθεί σε ηλεκτρονική ή γραπτή μορφή, σε αποδεκτή επίσημη γλώσσα (ελληνικά ή αγγλικά).

Ως έντυπο δήλωσης γνωστοποίησης χρησιμοποιείται το κοινό έντυπο δήλωσης, όπως καθορίζεται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ε. Επιτροπής υπ’ αρ. 2021/776 της 11ης Μαΐου 2021 και περιλαμβάνει τα στοιχεία του δηλούντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία και τόπος γέννησης, ιθαγένεια και αριθμός εγγράφου ταυτότητας), του κυρίου των ρευστών διαθεσίμων, του αποστολέα, του αποδέκτη ή του τελικού αποδέκτη, το είδος και το ποσό ή την αξία των ρευστών διαθεσίμων, την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση τους.

Μέχρι να υποβληθεί η δήλωση γνωστοποίησης τα ρευστά διαθέσιμα μπορούν να δεσμευτούν με απόφαση του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Αρχής.

Η υποχρέωση δήλωσης γνωστοποίησης θεωρείται ότι δεν έχει εκπληρωθεί αν η δήλωση δεν υποβληθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας, καθώς επίσης και αν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη δήλωση, η οποία δεν υπογράφεται από τον μεταφορέα.

Η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να προβαίνει και στην καταχώριση στοιχείων όταν, ανεξαρτήτως ποσού, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ρευστά διαθέσιμα συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα.

2α. Έντυπη δήλωση ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων.

Η γραπτή δήλωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον υπόχρεο στο σημείο ελέγχου μέσω του οποίου τα ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμπλήρωσή της γίνεται με μελάνι και κεφαλαία γράμματα, χωρίς διαγραφές, σβησίματα ή άλλες μετατροπές.

Η δήλωση υποβάλλεται άπαξ και ενυπόγραφη από τον υπόχρεο προς δήλωση, ο οποίος μπορεί να αιτηθεί να του χορηγηθεί επικυρωμένο αντίγραφό της (παρ. 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού).

Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα πεδία του εντύπου της δήλωσης δεν είναι επαρκή για τη γραπτή δήλωση από τον υπόχρεο, του χορηγείται πρόσθετο φύλλο ιδίου τύπου δήλωσης, το οποίο επισυνάπτεται στο κύριο σώμα της δήλωσης και θεωρείται ως ένα ενιαίο σώμα.

Τα πεδία της γραπτής δήλωσης συμπληρώνονται από τον υπόχρεο και η δήλωση υπογράφεται από αυτόν.

Οι δηλώσεις καταχωρίζονται από την αρμόδια Tελωνειακή Υπηρεσία σε ειδικό θεωρημένο βιβλίο. Ειδικότερα καταχωρίζονται ο αριθμός καταχώρισης της δήλωσης (αύξων αριθμός), τα στοιχεία του δηλούντος, τα στοιχεία του αποστολέα, τα στοιχεία του αποδέκτη, η χώρα προέλευσης των χρημάτων και το ποσό των ρευστών διαθεσίμων.

Ο αριθμός καταχώρισης συμπληρώνεται και στο έντυπο της δήλωσης.

2β. Ηλεκτρονική δήλωση ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων.

Η ηλεκτρονική δήλωση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, περιλαμβάνει τις πληροφορίες του κοινού εντύπου της δήλωσης, αλλά και του πρόσθετου φύλλου, μπορεί να αναπαραχθεί με εκτύπωση στην ίδια μορφή με το κοινό έντυπο της δήλωσης και μπορεί να επιδειχθεί είτε ηλεκτρονικά, είτε σε εκτυπωμένη μορφή.

Η αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία ανακτά τα στοιχεία της ηλεκτρονικής δήλωσης με τον αύξοντα αριθμό υποβολής της και προβαίνει σε οριστικοποίηση της δήλωσης.»

 

 

 

Άρθρο 3

Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης

 

1. Πριν την πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως:«Στις περιπτώσεις που κατά τον έλεγχο εντοπίζονται ρευστά διαθέσιμα που κατά την κρίση των τελωνειακών υπαλλήλων ενδέχεται να εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) του άρθρου 1 και ειδικότερα:

i) κέρματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 90% ή και

ii) ράβδοι χρυσού, όπως πλάκες, ψήγματα ή βώλοι, με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 99,5%,

είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό με λοιπά ρευστά διαθέσιμα των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 1 της παρούσας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι εμπίπτουν στον ανωτέρω ορισμό και εάν το σύνολο των ρευστών διαθεσίμων είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο των 10.000 ευρώ, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

α) Οι τελωνειακοί υπάλληλοι που διενήργησαν τον έλεγχο ερευνούν εάν υπάρχουν διαθέσιμα παραστατικά ή λοιπά συνοδευτικά έγγραφα που να επιτρέπουν τη συναγωγή ασφαλούς συμπεράσματος ως προς την περιεκτικότητα, το βάρος ή και την αξία των κερμάτων ή ράβδων που εντοπίστηκαν.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια έγγραφα ή παραμένουν εύλογες και βάσιμες αμφιβολίες ως προς τα ανωτέρω χαρακτηριστικά των κερμάτων και ράβδων, εφόσον πρόκειται για συνοδευόμενα ρευστά διαθέσιμα αυτά δεσμεύονται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 164 ν. 2960/2001 ”Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας“ και εφόσον πρόκειται για ασυνόδευτα αποσπώνται από το μέσο ή τη συσκευασία δια των οποίων μεταφέρονται και δεσμεύονται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 164 του ν. 2960/2001 ”Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας“, για τον βραχύτερο δυνατό χρόνο και η Τελωνειακή Αρχή προσφεύγει στην τεχνική συνδρομή των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους ή επικουρικά της Τραπέζης της Ελλάδος.

Ειδικά για τα κέρματα, διεξάγεται υποχρεωτικά προηγούμενος έλεγχος μέσω διεθνώς αναγνωρισμένου καταλόγου χρυσών νομισμάτων και η προσφυγή στην τεχνική συνδρομή των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους ή επικουρικά της Τραπέζης της Ελλάδος λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον ο έλεγχος αυτός αποβεί άκαρπος ή δεν οδηγήσει σε απολύτως ασφαλές συμπέρασμα.

β) Στις περιπτώσεις που κατά τα ανωτέρω, απαιτηθεί η προσφυγή στην τεχνική συνδρομή των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους και επικουρικά της Τραπέζης της Ελλάδος, τα κέρματα ή και οι ράβδοι μεταφέρονται κατεπειγόντως στις υπηρεσίες αυτές με ευθύνη του Τελωνείου που τα εντόπισε και με τρόπο μεταφοράς που να διασφαλίζει αφενός την ακεραιότητά τους και αφετέρου ότι δεν παραβλάπτεται η αξία τους.

Κατά την παράδοση προς εκτίμηση στις ανωτέρω υπηρεσίες, όπως και κατά την παραλαβή από τις ανωτέρω υπηρεσίες, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που υπογράφεται από τους τελωνειακούς υπαλλήλους που διενήργησαν την παράδοση και παραλαβή αλλά και τους εκπροσώπους του άλλου φορέα.

Εάν εκ μέρους του ενδιαφερομένου υπάρχει αμφισβήτηση του εργαστηριακού αποτελέσματος, που έχει προκύψει από τη συνδρομή των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση στο Τελωνείο με την οποία να ζητείται η επαναληπτική (Β’ Εξέταση) των κερμάτων ή ράβδων, πλακών, ψηγμάτων, βόλων κ.λπ.

Η αίτηση αυτή διαβιβάζεται από το Τελωνείο στη Χημική Υπηρεσία προ-κειμένου να πραγματοποιήσει τη Β’ εξέταση το συντομότερο δυνατόν.

Στη Β’ εξέταση μπορεί να παρευρίσκεται ιδιώτης χημικός ως εκπρόσωπος του ενδιαφερομένου. Το αποτέλεσμα της Β’ εξέτασης είναι οριστικό.

γ) Εφόσον από την τεχνική συνδρομή των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους προκύπτει ότι τα κέρματα ή και οι ράβδοι εμπίπτουν στον ορισμό της περ. (γ) του άρθρου 1, τότε για τις ράβδους χρυσού υπολογίζεται η αξία τους βάσει του Δελτίου Τιμών Χρυσού της Τραπέζης της Ελλάδος ενώ για τα κέρματα ζητείται η συνδρομή της Τραπέζης της Ελλάδος.

Εάν η αξία αυτή, σε συνδυασμό με την αξία τυχόν εντοπισμένων κατά τον έλεγχο, λοιπών ρευστών διαθεσίμων των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 1, είναι ίση η μεγαλύτερη του ορίου των 10.000 ευρώ, τότε εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις κατωτέρω παραγράφους».

2. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως:

«Όταν τελωνειακοί υπάλληλοι, κατά τη διενέργεια ελέγχου συνοδευομένων ρευστών διαθεσίμων διαπιστώνουν είσοδο ή έξοδο ρευστών διαθεσίμων χωρίς υποβολή δήλωσης συνοδευομένων ρευστών διαθεσίμων ή με ανακριβή ή ελλιπή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672, εκτός από την επιβολή προστίμου, δύνανται να δεσμεύσουν προσωρινά τα ρευστά διαθέσιμα με σκοπό την περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν αποτελούν προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατά τον ν. 4557/2028, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

3. Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«Όταν τελωνειακοί υπάλληλοι, κατά τη διενέργεια ελέγχου ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων διαπιστώνουν είσοδο ή έξοδο ρευστών διαθεσίμων χωρίς υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων ή με ανακριβή ή ελλιπή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672, εκτός από την επιβολή προστίμου, δύνανται να δεσμεύσουν προσωρινά τα ρευστά διαθέσιμα με σκοπό την περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν αποτελούν προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατά τον ν. 4557/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

4. Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«Όταν τελωνειακοί υπάλληλοι, κατά τη διενέργεια ελέγχου προσωπικών αποσκευών επιβατών οι οποίες εκφορτώνονται σε αεροδρόμιο στο εσωτερικό της χώρας και παραλαμβάνονται από επιβάτες μετά από προηγούμενη μετεπιβίβασή τους σε άλλο αεροδρόμιο στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς όμως οι αποσκευές αυτές να έχουν ελεγχθεί στο πρώτο σημείο μετεπιβίβασης, επειδή μεταφέρθηκαν απευθείας (τράνζιτ) στο τελικό σημείο προορισμού στο εσωτερικό της χώρας, διαπιστώνουν ύπαρξη ρευστών διαθεσίμων, προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α) ελέγχουν εάν ο επιβάτης έχει υποβάλει δήλωση του άρθρου 2 της παρούσας, στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για το πρώτο σημείο εισόδου του στη χώρα από το οποίο μετεπιβιβάστηκε για το τελικό σημείο προορισμού του,

β) σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει ότι:

αα) έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση, τα ρευστά διαθέσιμα δεν δεσμεύονται και αποδίδονται στον κομιστή τους,

ββ) δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση, τα ρευστά διαθέσιμα δεσμεύονται από το τελωνείο ελέγχου το οποίο ενημερώνει άμεσα το τελωνείο που είναι αρμόδιο για το πρώτο σημείο εισόδου.

γ) Το τελωνείο που είναι αρμόδιο για το πρώτο σημείο εισόδου, προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες από την παρούσα ενέργειες, για τις περιπτώσεις μη υποβολής της δήλωσης του άρθρου 2 της παρούσας.».

5. Προστίθεται τέταρτο εδάφιο στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«Οι τελωνειακοί υπάλληλοι δύνανται να δεσμεύουν προσωρινά τα ρευστά διαθέσιμα και ανεξαρτήτως ποσού, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα.»

6. Προστίθεται πέμπτο εδάφιο στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«Η απόφαση προσωρινής δέσμευσης υπόκειται σε διοικητική προσφυγή μόνο για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Αρχής που εξέδωσε την απόφαση.

Η διοικητική προσφυγή ασκείται με δικόγραφο που κατατίθεται στην γραμματεία της οικείας Τελωνειακής Αρχής εντός προθεσμίας πέντε ημερών αρχόμενης από την επίδοση της απόφασης προσωρινής δέσμευσης στον κομιστή των συνοδευομένων ρευστών διαθεσίμων ή στον αποστολέα, παραλήπτη ή νόμιμο αντιπρόσωπό τους εάν πρόκειται για ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα.

Η προθεσμία και η άσκηση της διοικητικής προσφυγής δεν αναστέλλει την ισχύ της απόφασης προσωρινής δέσμευσης.

Η απόφαση επί της διοικητικής προσφυγής εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του δικογράφου της διοικητικής προσφυγής».

7. Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως:

«Η περίοδος της προσωρινής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες.

Κατ’ εξαίρεση και αφού προηγηθεί τεκμηριωμένο έγγραφο αίτημα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προς την Τελωνειακή Αρχή που διενήργησε την προσωρινή δέσμευση, στο οποίο να αιτιολογείται η ανάγκη της παράτασης της προσωρινής δέσμευσης, μπορεί η Τελωνειακή Αρχή με νέα απόφασή της να παρατείνει τη δέσμευση μέχρι τη συμπλήρωση ανώτατου ορίου ενενήντα ημερών.».

 

 

 

Άρθρο 4

 

Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης1.Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

Υποδείγματα - Στατιστικά Στοιχεία

 

1. Τα υποδείγματα των υποχρεωτικών εντύπων των δηλώσεων συνοδευομένων και ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων και τα λοιπά έγγραφα που ανά περίπτωση πρέπει να συμπληρώνονται καθώς και οι τεχνικοί κανόνες για τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων και τα στατιστικά στοιχεία ορίζονται δια του Εκτελεστικού Κανονισμού της Ε. Επιτροπής υπ’ αρ. 2021/776 της 11ης Μαΐου 2021».

2. Τα Παραρτήματα της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης καταργούνται.

Θεσπίζονται νέα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

 

Άρθρο 5

Έναρξη Ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις παραγράφους 1β και 2β του άρθρου 2, η ισχύς των οποίων αρχίζει, από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης δηλώσεων ρευστών διαθεσίμων.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm