Open menu
06 | 07 | 2022

Αθήνα 01/07/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1146

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν.2960/2001 για τη διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή

 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

 

Με την παρούσα απόφαση:

α) Καθορίζονται οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν. 2960/2001 για την διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ως άνω νόμου, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή, τα σημεία σφράγισης, τα χαρακτηριστικά των σφραγίδων καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία φέρουν υποχρεωτικά τα στοιχεία των σφραγίδων και

β) παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 63 του ν. 4758/2020(Α’ 242) (με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 112 Α στον ν. 2960/2001), βάσει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 69 του ίδιου νόμου.

 

 

 

Άρθρο 2

Διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου

 

1. Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές του άρθρου 55 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) οι οποίοι πραγματοποιούν εξαγωγές των προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ως άνω νόμου, με βυτιοφόρα οχήματα, υποχρεούνται να τηρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112Α του ν.2960/2001, με την επιφύλαξη της παρ. 4, του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα, θα πρέπει:

α) Τα διαμερίσματα των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων να σφραγίζονται, κατά τη φόρτωση, με εταιρικές σφραγίδες, ώστε να διασφαλίζεται το απαραβίαστο των διαμερισμάτων τους, κατά τη διακίνηση,

β) τα βυτιοφόρα οχήματα να διαθέτουν πιστοποιητικό ογκομέτρησης με τα στοιχεία ογκομέτρησης όλων των διαμερισμάτων των δεξαμενών τους, εκδιδόμενο από αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς, καθώς και βέργα μέτρησης στάθμης των δεξαμενών τους συνοδευόμενη από το απαιτούμενο πιστοποιητικό διακρίβωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137), σε συνδυασμό με τα άρθρα 30 και 31 του ν. 4608/2019 (Α’ 66),γ) τα βυτιοφόρα οχήματα να διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση και αριθμό Μητρώου «Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων» (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.).

2. Ως προς τα σημεία σφράγισης των βυτιοφόρων και τα χαρακτηριστικά των εταιρικών σφραγίδων εφαρμόζονται αναλογικά τα όσα ορίζονται στις παρ. 2, 3 και 4 αντίστοιχα του άρθρου 96 της υπ’ αρ. 91354/2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β’ 2983).

Ειδικότερα:

α) Τα σημεία σφράγισης είναι τα στόμια πλήρωσης των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, οι ανθρωποθυρίδες και οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής.

β) Για τη σφράγιση χρησιμοποιούνται σφραγίδες μιας χρήσεως, εντελώς διακριτές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών και των δειγμάτων καυσίμων, με τα εξής χαρακτηριστικά:

(1) Υλικό κατασκευής εξ’ ολοκλήρου από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων.

(2) Έμβλημα ή σήμα ή επιγραφή του κυρίου του προϊόντος.

(3) Κωδικό: κάθε σφραγίδα θα είναι ανεξίτηλα αριθμημένη με έναν εξαψήφιο τουλάχιστον αριθμό.

(4) Λειτουργία: κάθε σφραγίδα θα είναι κατασκευασμένη ώστε η αποσφράγισή της να γίνεται μόνο με καταστροφή της (μίας χρήσεως) ώστε να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο.

Για τις παραπάνω σφραγίσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν και διατάξεις σφράγισης άλλης τεχνολογίας, που εξασφαλίζουν ισοδύναμο αποτέλεσμα.

3. Οι αριθμοί των σφραγίδων που τίθενται στο βυτιοφόρο όχημα, αναγράφονται στα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών και στην άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων για εξαγωγή (Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής -Σ.Ε.Ε.) που συνοδεύει την αποστολή μέχρι το τελωνείο εξόδου ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος επαλήθευσης των στοιχείων τους από το τελωνείο εξόδου.

4. Στις εξαγωγές υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, στις οποίες πραγματοποιείται από το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής φυσικός έλεγχος, οι εταιρικές σφραγίδες που έχουν τεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, αφαιρούνται και πραγματοποιείται τελωνειακή σφράγιση.

5. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας συνιστά απλή τελωνειακή παράβαση κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 119 Α του ν. 2960/2001 και επισύρει τα πρόστιμα της παρ. 2 του άρθρου 112 Α του ίδιου νόμου σε βάρος των εγκεκριμένων αποθηκευτών για τις ποσότητες ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή.

 

 

 

 

Άρθρο 3

 

Βάσει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4758/2020 (Α’ 242), η ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 63 του ίδιου νόμου, με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 112 Α στον ν. 2960/2001, παρατείνεται και ορίζεται η 1η.1.2022.

 

 

 

 

Άρθρο 4

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1.1.2022.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm