Open menu
22 | 09 | 2021

Αθήνα 16/04/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2080

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του ένατου, του δωδέκατου και του δέκατου τέταρτου άρθρου του ν. 4783/2021 (Α΄38/12-3-2021)

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του ένατου, του δωδέκατου και του δέκατου τέταρτου άρθρου του ν. 4783/2021 («Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ησ Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 38/12-3-2021»).

1. Άρθρο ένατο («Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014»)

Σύμφωνα με το ένατο άρθρο η διάρκεια των διαδικασιών ειδικής διαχείρισης των οποίων η νόμιμη διάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 (Α' 246), έχει λήξει ή λήγει εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η.3.2021 έως και την 30η.6.2021 παρατείνεται αυτοδίκαια κατά έξι (6) επιπλέον μήνες από τη λήξη της νόμιμης διάρκειάς τους.

Η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει και διαδικασίες που έχουν ήδη παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4714/2020, Α' 148 (σχετική η εγκύκλιος Ε. 2171/27-10-2020) καθώς και με το άρθρο 80 του ν. 4756/2020, Α' 235 (σχετική η εγκύκλιος Ε. 2203/23-12-2020), εφόσον η λήξη τους λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.3.2021 έως την 30η.6.2021.

2. Άρθρο δωδέκατο («Ρυθμίσεις για το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»)

Σύμφωνα με το δωδέκατο άρθρο, προβλέπεται η απαλλαγή, από τις 09.02.2021 έως και 09.08.2021, του ν.π.ι.δ. «Άσυλο Πενήτων Βασ. Αθανασίου Πρωθιερέως Γηροκομείον Πειραιώς» από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές στις οποίες αυτά απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην της μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας.

Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα

α) δεν διενεργείται εις βάρος αυτού συμψηφισμός του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Α'90) ή άλλης διάταξης της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις του Δημοσίου ή Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, ακόμα και εάν έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής,
β) αναστέλλεται κάθε διαδικασία διοικητικής εκτέλεσης κατά αυτού και αίρονται τυχόν μέτρα που έχουν επιβληθεί σε αυτό προς είσπραξη ή διασφάλιση απαιτήσεων του Δημοσίου ή Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και διασφαλιστικά μέτρα των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 (Α'170) με την επιφύλαξη του α' εδαφίου του παρόντος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παραταθεί έως 6 μήνες ακόμη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου του παρόντος.

3. Άρθρο δέκατο τέταρτο («Ακατάσχετο πληρωμής εταίρων υλοποίησης δικαιούχων του στεγαστικού προγράμματος ESTIA 2021»)

Σύμφωνα με το δέκατο τέταρτο άρθρο, τα ποσά της χρηματοδότησης που καταβάλλονται σύμφωνα με την υπ' αρ. 270/2.2.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β'451), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 24 Α του ν. 4540/2018 (Α'91), στους εταίρους υλοποίησης - δικαιούχους του προγράμματος «ESTIA 2021 Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» και προορίζονται για τη στέγαση και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους αιτούντες διεθνή προστασία στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής ενημερότητας εφαρμόζονται το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (Α'90) περί συμψηφισμού και το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (Α'170) περί βεβαίωσης οφειλής.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί ασφαλιστικής ενημερότητας, εφαρμόζονται το άρθρο 24 του ν. 4611/2019 (Α'73), η υπ' αριθμ. 15435/913/23.4.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β'1559) και οι οικείες διατάξεις περί συμψηφισμού οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η καταβολή αυτή εμπίπτει στο παρόν άρθρο.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm