Κεντρικό Μενού

Αθήνα 30/12/2020
Αρ. πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1000249


ΘΕΜΑ: Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά προϊόντα.

 

ΣΧΕΤ.:

α. Η με αρ. πρωτ. 129830/16-12-2020Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 68966/03-07-2020Απόφασης

β. Η με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1086363ΕΞ 2020/20-07-2020διαταγή της Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών

Σας κοινοποιούμε την ανωτέρω (α)) σχετική Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων με την οποία τροποποιείται η απόφαση 68966/03-07-2020 για την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση αφορά την άρση της απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης για τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 1 αυτής και την προσθήκη των προϊόντων του Πίνακα 2 αυτής στην απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης.

Ως προς την απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών (επανεξαγωγών), επισημαίνεται ότι εξαιρείται η διακίνηση φαρμάκων από ή μέσω Ελλάδας προς άλλο κ - μ της Ε.Ε. όταν αυτή γίνεται από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας ή τους εξουσιοδοτημένους διανομείς τους και προβλέπεται ρητά σε σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής εταιρείας και της εταιρείας του άλλου κ - μ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία οι τελωνειακές Αρχές της χώρας διαπιστώσουν - στο πλαίσιο των καθηκόντων τους - απόπειρα εξαγωγής (επανεξαγωγής) των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον συγκεντρωτικό Πίνακα 3 της σχετικής (α) Απόφασης, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ο.Φ..

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω (β) σχετική παύει να ισχύει ως προς τα συγκεκριμένα σημεία.