Open menu
19 | 09 | 2021

Αθήνα 15/04/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2048

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, δέκατου, εξηκοστού τρίτου και εξηκοστού ένατου της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) και του άρθρου τριακοστό όγδοο παράγραφος 5 της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των εν θέματι άρθρων της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), προς ενημέρωση:
Ειδικότερα, με τις ως άνω διατάξεις ορίζονται τα εξής:

«Άρθρο δεύτερο

Δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης


1. Για τους σκοπούς εφαρμογής των κάθε είδους οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που αφορούν τον μήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής, η αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση της παρ. 1 είναι ανακριβής, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( Ν. 4174/2013, Α΄ 170), επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις σωρευτικά:

α) Η επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετημάτων έκπτωσης και συμψηφισμού φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που επωφελήθηκε από τις σχετικές διατάξεις, εντόκως από την ημέρα καταβολής του.
β) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και πάντως όχι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
γ) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος της επιχείρησης με τη μορφή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Για τη διαδικασία του ελέγχου, την επιβολή και την αμφισβήτηση των ανωτέρω κυρώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.».


«Άρθρο εβδομηκοστό πέμπτο

Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.».

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής υποστήριξης των Δ.Ο.Υ., διευκρινίζονται και τα κάτωθι:

1) H διάταξη του άρθρου δεύτερου της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84) αφορά σε υποβολή δήλωσης μεταβολών για την τροποποίηση του κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) ο νέος κύριος ΚΑΔ έχει ήδη δηλωθεί στο Φορολογικό Μητρώο έως την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων ως δευτερεύων ΚΑΔ και

β) είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.

2) Η καταχώρηση της ως άνω δήλωσης πραγματοποιείται από τον αρμόδιο υπάλληλο εφόσον διαπιστωθεί από το τηρούμενο αρχείο της Δ.Ο.Υ. ότι, ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται είχε ήδη δηλωθεί έως την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων ως δευτερεύων ΚΑΔ της επιχείρησης ήτοι την 13 Απριλίου 2020.

Κατά την υποβολή της δήλωσης μεταβολών βάσει των εν λόγω διατάξεων δεν εξετάζεται από την Υπηρεσία εάν πρόκειται για τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019 καθώς αυτός δηλώνεται με ευθύνη του φορολογούμενου και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Α΄170) περί εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης μεταβολής, καθώς η δυνατότητα διόρθωσης παρέχεται απευθείας από τον νόμο εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.

Ο έλεγχος για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων κατ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων δηλώσεων μεταβολών, ότι δηλαδή πρόκειται για τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019, θα διενεργηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, από το περιεχόμενο αυτών.».

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm