Open menu
19 | 01 | 2022

Αθήνα 20/03/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2036

ΘΕΜΑ: Διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη / μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας

 

Σχετ.: Η εγκύκλιος ΠΟΛ 1046/7.4.2016

 

Με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ΠΟΛ 1006/2013 (Β’ 19), όπως τροποποιημένη ισχύει,καθορίστηκαν, κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), η διαδικασία και τα δικαιολογητικά απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και μεταβολής ατομικών στοιχείων εγγραφής καθώς και αυτά της έναρξης, μεταβολής και διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση, ως ισχύει σήμερα, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, και «Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ενδεικτικά τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου ή αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης χώρου», (άρθρο 6).

Για τη δήλωση μεταβολής της επαγγελματικής εγκατάστασης συνυποβάλλεται με τη δήλωση και το ως άνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό (άρθρο 7).

Επιπλέον, κατά τα οριζόμενα στην ίδια ως άνω απόφαση, η διαδικασία έναρξης ή μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης (έδρα ή άλλες εγκαταστάσεις της επιχείρησης) ολοκληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. χωρίς να προβλέπεται η άμεση διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) και χορηγείται η σχετική, κατά περίπτωση, βεβαίωση.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία), μόνον σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν υπάρχουν πληροφορίες ή κάθε είδους επιβαρυντικά στοιχεία (π.χ ανάμειξη του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σε υποθέσεις φοροδιαφυγής κ.λπ.), υπόνοιες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε υπόθεσης, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, η ύπαρξη της επιχείρησης στη συγκεκριμένη έδρα, καθώς και αν έχουν επέλθει μεταβολές στα δεδομένα της επιχείρησης που δεν έχουν καταχωρηθεί στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS επειδή οι φορολογούμενοι δεν υπέβαλλαν, ως όφειλαν, τις σχετικές δηλώσεις στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.

Εκ των υστέρων επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία) κατά τα ανωτέρω πραγματοποιείται ιδίως στις περιπτώσεις που με τη δήλωση έναρξης / μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας δηλώνεται η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών  συναλλαγών.

Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η εγκύκλιος ΠΟΛ 1046/2016.

Εκκρεμείς αιτήσεις έναρξης ή μεταβολής επαγγελματικής εγκατάστασης για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί η σχετική, κατά περίπτωση, βεβαίωση λόγω μη διενέργειας αυτοψίας διεκπεραιώνονται άμεσα.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm