Open menu
19 | 01 | 2022

Αθήνα 09/01/2015
Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 302

ΘΕΜΑ: Περί της υπαγωγής επιχειρήσεων στην υποχρέωση του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας».


Σχετ.: Το υπ΄ Αριθμ. Πρωτ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 34508/17-12-2014 έγγραφο της δικηγόρου Αθηνών, ...............

Σε απάντηση του ως άνω εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου Α΄ της ΠΟΛ.1097/09-04-2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 883/09-04-2014)΄ τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013 )΄ για τις συναλλαγές, καθώς και τη μεταφορά λειτουργιών που πραγματοποιούν με άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περιπτώσεως ζ΄ του ιδίου άρθρου και οι οποίες εμπίπτουν στα άρθρα 50 και 51 του Κ.Φ.Ε , υποχρεούνται να τηρούν τον Φάκελο Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013 ).
2. Με την περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 διευκρινίζεται^ ότι ως συνδεδεμένο πρόσωπο νοείται κάθε πρόσωπο που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση^ στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο άλλου προσώπου το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα ως συνδεδεμένα πρόσωπα θεωρούνται τα κατωτέρω:

(α) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%)΄ βάσει αξίας ή αριθμοί ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου΄
(β) δυο ή περισσότερα πρόσωπα^ εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές μερίδα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%)΄ βάσει αξίας ή αριθμοί ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου και
(γ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δυο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.

3. Βάσει των δεδομένων που τέθηκαν στη διάθεση της υπηρεσίας μας με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 34508/17-12-2014 έγγραφο της δικηγόρου Αθηνών ................΄ προκύπτει ότι μεταξυ των ανωνύμων εταιρειών «`Αλφα Α.Ε.» και «Βήτα Α.Ε.» υφίσταται κοινή μετοχική σύνθεση ήτοι σε αμφότερες μετέχουν τα ίδια τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα και με τα ίδια ποσοστά συμμετοχής (25% έκαστο). Περαιτέρω΄ εκ των τεσσάρων μετόχων οι μέτοχοι Νο 1΄ 2 και 3 συνδέονται με συγγενική σχέση (αδέλφια). Επιπροσθέτως΄ οι μέτοχοι Νο 2΄ 3 και 4 μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο (πενταμελές) της εταιρείας «`Αλφα ΑΕ»΄ ενώ οι μέτοχοι Νο 1΄ 2 και 4 μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο (επίσης^ πενταμελές) της εταιρείας «Βήτα ΑΕ». Οι αποφάσεις των Δ.Σ. και των δυο εταιρειών λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.
4. Συνεκτιμώντας τα ανωτέρας η θέση της υπηρεσίας μας είναι ότι^ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-ξεις΄ οι εταιρείες «`Αλφα Α.Ε.» και «Βήτα Α.Ε.» νοούνται ως συνδεδεμένες λόγω της συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιό τους. Ήτοι υπάγονται στην υποπερίπτωση γ΄ της περιπτώσεως ζ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4174/2013 ΄ αφου λόγω της συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιό τους υπάρχει σε αμφότερες εταιρείες σχέση ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου από τρίτα πρόσωπα (τους μετόχους αυτών). Επομένως΄ για τις συναλλαγές και τη μεταφορά λειτουργιών των άρθρων 50 και 51 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που πραγματοποιούν οι εταιρείες «`Αλφα Α.Ε.» και «Βήτα Α.Ε.» μεταξυ τους΄ υπόκεινται στις υποχρεώσεις του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) περί τηρήσεως Φακέλου Τεκμηρίωσης.
5. Περαιτέρωω σας καλουμε να λάβετε υπ΄ όψιν σας, ότι η εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών ανήκει στην αρμοδιότητα των εντελλομένων ελεγκτών για τη διενέργεια του πλήρους επιτόπιου φορολογικου ελέγχου στις εν θέματι επιχειρήσεις.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm