Open menu
19 | 01 | 2022

Αθήνα 05/08/2014
Αρ. πρωτ.: 22890


ΘΕΜΑ: Περί της υπαγωγής επιχειρήσεων στην υποχρέωση του άρθρου 21 του Ν.4174/2013 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ».

 

ΣΧΕΤ. 1: Η Υπ΄ Αριθμ. Πρωτ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 21303/16-07-2014 Αίτηση-Ερώτημα του δικηγόρου Θεσσαλονίκης, ................
ΣΧΕΤ. 2: Το Υπ΄ Αριθμ. Πρωτ. Δ12Β 1192020 ΕΞ 2013/12-12-2013 Εγγραφο της Διεύθυνσης φορολογίας εισοδήματος του υπουργείου οικονομικών

Σε απάντηση της ως άνω αιτήσεώς σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου Α΄ της ΠΟΛ. 1097/09-04-2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 883/09-04-2014), τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., για τις συναλλαγές καθώς και τη μεταφορά λειτουργιών που πραγματοποιούν με άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περιπτώσεως ζ΄ του ιδίου άρθρου και οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 50 και 51 του Κ.Φ.Ε., υποχρεούνται να τηρούν τον Φάκελο Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) .
2. Με την περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του Ν.4172/2013 διευκρινίζεται, ότι ως συνδεδεμένο πρόσωπο νοείται κάθε πρόσωπο που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, ως συνδεδεμένα πρόσωπα θεωρούνται τα κατωτέρω:

(α) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, η δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
(β) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, η δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου και
(γ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.

3. Βάσει των στοιχείων του υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 21303/16-07-2014 ερωτήματος του δικηγόρου....... προς την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών «Μ...........» και «Γ..........» δεν υφίσταται σχέση μητρικής-θυγατρικής. Περαιτέρω, κανένα εκ των δύο φυσικών προσώπων (........... ...........του ........... και ........ ........ του......) που μετέχουν σε αμφότερες τις προαναφερθείσες εταιρείες, δεν κατέχει και στις δύο ποσοστό μετοχών ανώτερο του 33%. Επιπλέον, τα δύο αυτά φυσικά πρόσωπα, αν και συγγενικά (αδέλφια), έχουν απόλυτη οικονομική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία και δεν έχουν συνάψει συμφωνία για την ενιαία άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που τους αναλογούν. Επιπροσθέτως, τα δύο ως άνω φυσικά πρόσωπα μετέχουν μεν στα Διοικητικά Συμβούλια και των δυο ανωνύμων εταιρειών, όμως δεν έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της πλειοψηφίας κανενός εξ αυτών (έστω και από κοινού).
4. Αξιολογώντας τα δεδομένα που θέσατε στη διάθεσή μας, σας γνωρίζουμε ότι οι..........και............ .......... θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα προς την επιχείρηση «Μ..........», κατά την έννοια του άρθρου 2, περ. ζ΄ του Ν. 4172/2014 , αφού έκαστος συμμετέχει στο κεφάλαιό της με ποσοστό μεγαλύτερο του 33%. Συνεπώς, σε περίπτωση που υφίστανται συναλλαγές μεταξύ της προαναφερθείσας επιχείρησης και του........ ..........του..............ή του..............του............, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 . Εν αντιθέσει, τα δυο ως άνω φυσικά πρόσωπα δεν δύνανται να θεωρηθούν ως συνδεδεμένα προς την επιχείρηση «Γ................», αφενός διότι έκαστος συμμετέχει στο κεφάλαιό της με ποσοστό μικρότερο του 33% και αφετέρου, διότι δεν προκύπτουν στοιχεία ότι μπορεί ο καθένας τους να ασκήσει καθοριστική επιρροή στη διοίκηση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.
5. Βάσει των διαπιστώσεων της παραγράφου 4 του ανά χείρας και δεδομένου ότι μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών «Μ............» και «Γ............» δεν υφίσταται σχέση μητρικής-θυγατρικής, συνάγεται ότι οι δυο αυτές εταιρείες δεν νοούνται ως συνδεδεμένες, κατά την έννοια του άρθρου 2, περ. ζ΄ του Ν. 4172/2014. Ως εκ τούτου, οι μεταξύ τους συναλλαγές δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4172/2013 και άρα, δεν υποχρεούνται σε κατάρτιση Φάκελου Τεκμηρίωσης του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 για τις μεταξύ τους συναλλαγές.
6. Τέλος, σας καλούμε να λάβετε υπ΄ όψιν σας ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα είναι απόρροια των συγκεκριμένων δεδομένων που τέθηκαν στη διάθεσή μας δια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 21303/16-07-2014 εγγράφου σας. Σε κάθε περίπτωση, η εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών (επί παραδείγματι, η εν τοις πράγμασι υιοθέτηση τιμολογιακών πρακτικών ίσων αποστάσεων, η τυχόν «ταύτιση» απόψεων και ο επαναλαμβανόμενα ενιαίος τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου των ............και............ ............πέραν των ορίων του τυχαίου ή συμπτωματικού, η άσκηση καθοριστικής επιρροής στις αποφάσεις των Δ.Σ., κ.ο.κ.) ανήκει στην αρμοδιότητα των εντελλομένων ελεγκτών για τη διενέργεια του πλήρους επιτόπιου ελέγχου στις υπό συζήτηση επιχειρήσεις.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm