Open menu
22 | 05 | 2022

Αθήνα 02/12/2014
Αρ. πρωτ.: 4009444


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. Δ5Α 1123655 ΕΞ 2013/6-8-2013 Α.Υ.Ο. σχετικά με την ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ


1. Στο άρθρο 1 της αρ. Δ5Α 1123655 ΕΞ 2013/6-8-2013 Α.Υ.Ο. η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οποτεδήποτε είναι εφικτή η είσοδος φορέα είσπραξης στην διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, καθώς επίσης και η έξοδος από αυτήν, που πρέπει να γνωστοποιείται:

α) στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
β) στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και ειδικότερα στη Διεύθυνση Εισπράξεων,
γ) στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ και ειδικότερα στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών - Κεντρικός Διαχειριστής και
δ) στη ΔΙΑΣ Α.Ε, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την επιθυμητή ημερομηνία προσχώρησης ή αποχώρησης».

2. Στο άρθρο 2 η κατηγορία 1 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

I.

α) Δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που βεβαιώνονται στα Τελωνεία με την υποβολή παραστατικών με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, όπου η καταβολή του χρηματικού ποσού είναι απαραίτητη για την έκδοση της άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Πληρωμής».
β) Βεβαιωμένων, ρυθμισμένων ή μη, Οφειλών σε Τελωνεία. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Πληρωμής» ο οποίος εκδίδεται για κάθε βεβαιωμένη και ρυθμισμένη ή μη οφειλή.

3. Στο άρθρο 2 το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Καθώς και κάθε νέο φορολογικό και τελωνειακό έσοδο που θα εντάσσεται σε κάποια από τις ανωτέρω τέσσερις (4) κατηγορίες».
4. Στο άρθρο 3 οι παράγραφοι ΙΙ, ΙΙΙ και IV αντικαθίσταται ως εξής:

II. Η απόδοση των εισπραττομένων ποσών γίνεται, με εντολή της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι λογαριασμοί αυτών και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των εισπράξεων ο λογαριασμός 200/1152383 με περιγραφή «Ηλεκτρονικές εισπράξεις - πληρωμές Τελωνείων» (κατηγορία 1, παράγραφος Β της παρούσης) και ο λογαριασμός 200/1/21010 Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού (κατηγορίες 2, 3, 4 του άρθρου 2 της με αρ. Δ5Α1123655 ΕΞ 2013/6-8-2013 Α.Υ.Ο.).

Με την πίστωση των ανωτέρω λογαριασμών, η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει χωριστή απόδειξη κατάθεσης για τις εισπράξεις αυτές,

α) στον Κεντρικό Διαχειριστή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών για την πίστωση του λογαριασμού 200/1152383 και
β) στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, για την πίστωση του λογαριασμού 200/1/21010, με τα στοιχεία της οποίας η Δ.Ο.Υ. εν συνεχεία ενημερώνει το ημερολόγιο πληρωμών της, χρεώνοντας τον λογαριασμό 200/1/21010 Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.

ΙΙΙ. Επιπρόσθετα στην περίπτωση που τα εισπραττόμενα ποσά αφορούν:

Α.1 Σε δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που βεβαιώνονται με την υποβολή τελωνειακών παραστατικών με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου (κατηγορία 1 περίπτωση πρώτη, παράγραφος 2 της παρούσης).

1.

α) Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. μόλις ολοκληρωθεί μία επιτυχημένη πληρωμή, αποστέλλει στη Δ.ΗΛΕ.Δ. σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (on-line) μέσω του οποίου, ενημερώνεται αυτόματα το ICISnet και συνακόλουθα τα σχετικά τελωνειακά παραστατικά, έτσι ώστε να προωθηθεί η τελωνειακή διαδικασία.
β) Σε αμοιβαία προσυμφωνημένες χρονικές στιγμές της ημέρας, η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. ετοιμάζει και αποστέλλει στη Δ.ΗΛΕ.Δ. ηλεκτρονικό αρχείο batch. Αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των επιτυχών πληρωμών που έγιναν από τη στιγμή της δημιουργίας του αμέσως προηγούμενου χρονικά παρόμοιου αρχείου έως εκείνη τη στιγμή.
γ) Μία πληρωμή θεωρείται επιτυχημένη εφόσον περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα παραπάνω αρχεία (online και batch). Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν την ταυτότητα πληρωμής, την ημερομηνία πληρωμής και το ποσό.
δ) Σε περίπτωση αδυναμίας αυτόματης ενημέρωσης του ICISnet από τα αρχεία online ή batch, λόγω τυχόν τεχνικού προβλήματος στην επικοινωνία των συστημάτων, τότε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αρμόδιου τμήματος της Δ.ΗΛΕ.Δ., της Γ.Γ.Δ.Ε, η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ασφαλή τρόπο επικοινωνίας (secure e-mail) το πλέον πρόσφατο αρχείο batch, προκειμένου να γίνει επεξεργασία του από το ICISnet και να προωθηθούν οι σχετικές τελωνειακές διαδικασίες.

2. Πληρωμές με ταυτότητες πληρωμής που δεν έχουν παραχθεί από το σύστημα bisnet ή πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μετά την καταληκτική ημερομηνία οφειλής απορρίπτονται. Η Γ.Γ.Δ.Ε αποστέλλει στη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε - στα πλαίσια του συστήματος πληρωμών ΔΙΑ.Σ. ΑΕ - αρχείο απορρίψεων με τις μη ταυτοποιημένες εντολές πληρωμής. Το συνολικό ποσό των απορριφθεισών πληρωμών εκκαθαρίζεται συμψηφιστικά από την ΔΙΑ.Σ. Α.Ε με τις πληρωμές του φόρου με ίδια ημερομηνία εκκαθάρισης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται πάντοτε κατά την εκκαθάριση η πίστωση του λογαριασμού 200/1152383 που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος.
3. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. σε περίπτωση απόρριψης πληρωμής ή λανθασμένης πληρωμής η οποία έχει αποδοθεί στο Δημόσιο, αποτυπώνει τα αντίστοιχα ποσά στη στήλη «ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ» της συγκεντρωτικής κατάστασης είσπραξης που αποστέλλει σε ημερήσια βάση με ηλεκτρονικό αρχείο στον Κεντρικό Διαχειριστή.
4. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στον Κεντρικό Διαχειριστή ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεων, με ανάλυση ανά φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής, πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης.
5. Επιπλέον, η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε αποστέλλει στον Κεντρικό Διαχειριστή στο τέλος κάθε μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) συγκεντρωτική κατάσταση με τις εισπράξεις των ανωτέρω εσόδων ανά ημερομηνία εκκαθάρισης.

Α.2 Σε βεβαιωμένες, ρυθμισμένες ή μη, οφειλές σε Τελωνεία (κατηγορία 1, περίπτωση δεύτερη, παράγραφος 2 της παρούσης).

1. Το αρχείο πληρωμών των βεβαιωμένων οφειλών, αποστέλλεται από την ΔΙΑ.Σ. Α.Ε στη Γ.Γ.Δ.Ε. και θα περιέχει την ταυτότητα πληρωμής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί. Πληρωμές με ταυτότητες πληρωμής που δεν είναι έγκυρες, με συνέπεια την αδυναμία πίστωσης των οφειλών, απορρίπτονται.
2. Δεν απαιτείται η ενημέρωση του Κεντρικού Διαχειριστή για τις περιπτώσεις απορρίψεων από την ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. λανθασμένων πληρωμών (π.χ. διότι δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεωτικοί έλεγχοι που ορίζονται στις παραμέτρους ένταξης από το πιστωτικό ίδρυμα) και εφόσον τα ποσά των απορρίψεων αυτών δεν έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο.
3. Στις περιπτώσεις που φορέας είσπραξης αιτείται εγγράφως προς τον Κεντρικό Διαχειριστή την απόρριψη συγκεκριμένης πληρωμής η οποία έχει αποδοθεί στο Δημόσιο:

α) εάν η συγκεκριμένη πληρωμή έχει αποσταλεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και έχει ενημερώσει το υπόλοιπο του οφειλέτη, το αίτημα για απόρριψη δεν γίνεται αποδεκτό,
β) εάν η συγκεκριμένη πληρωμή δεν έχει αποσταλεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και μετά την διερεύνηση του αιτήματος σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκύπτει ότι αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί, τότε αποστέλλεται απορριπτικό αρχείο στην ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. για την τακτοποίησή του.

4. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στον Κεντρικό Διαχειριστή ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης με ονομασία «Βεβαιωμένες οφειλές σε Τελωνεία» με ανάλυση ανά φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής, πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης.
5. Στην περίπτωση καταβολής ποσού για χρέος το οποίο έχει εξοφληθεί, το ποσό που έχει πληρωθεί για το χρέος αυτό επιστρέφεται στον οφειλέτη μέσω του Τελωνείου, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Β. Σε βεβαιωμένες, ρυθμισμένες ή μη, οφειλές σε Δ.Ο.Υ. (κατηγορία 2 της αρχικής απόφασης):

1. Το αρχείο πληρωμών των βεβαιωμένων οφειλών, αποστέλλεται από τη ΔΙΑΣ Α.Ε στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) και περιέχει την ταυτότητα οφειλής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί (ΑΦΜ, Κωδικός τράπεζας, ημερομηνία πληρωμής, ποσό κ.λπ.). Πληρωμές με ταυτότητες οφειλής που δεν είναι έγκυρες, με συνέπεια την αδυναμία πίστωσης των οφειλών, απορρίπτονται.
2. Δεν απαιτείται η ενημέρωση του τμήματος Δ΄ της Διεύθυνσης Εισπράξεων για τις περιπτώσεις απορρίψεων από τη ΔΙΑ.Σ Α.Ε. λανθασμένων πληρωμών (όπως στη περίπτωση που δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεωτικοί έλεγχοι που ορίζονται στις παραμέτρους ένταξης από το πιστωτικό ίδρυμα) και εφόσον τα ποσά των απορρίψεων αυτών δεν έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο.
3. Στις περιπτώσεις που φορέας είσπραξης αιτείται εγγράφως προς το τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Εισπράξεων την απόρριψη συγκεκριμένης πληρωμής η οποία έχει αποδοθεί στο Δημόσιο:

α) εάν η συγκεκριμένη πληρωμή έχει αποσταλεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και έχει ενημερώσει την μερίδα του φορολογούμενου, το αίτημα για απόρριψη δεν γίνεται αποδεκτό,
β) εάν η συγκεκριμένη πληρωμή δεν έχει αποσταλεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μετά την διερεύνηση του αιτήματος σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Δ.ΗΛΕ.Δ., προκύπτει ότι αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί, τότε αποστέλλεται απορριπτικό αρχείο στη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. για την τακτοποίησή του.

4. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στο τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Εισπράξεων ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης με ονομασία «ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ.» με ανάλυση ανά φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής, πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης.
5. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού εισάγει το γενικό σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας το λογαριασμό 111-763 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών - Βεβαιωμένων εσόδων μέσω Τραπεζών».
6. Επιπλέον η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει στο τέλος κάθε μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) συγκεντρωτική κατάσταση με τις εισπράξεις των ανωτέρω εσόδων στην παραπάνω Δ.Ο.Υ., για την λογιστική τακτοποίησή της.
7. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. και τους φορείς είσπραξης, αποστέλλει άμεσα ηλεκτρονικά αρχεία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την πίστωση των χρεών των υπόχρεων καθώς και για την λογιστική ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων και των ημερολογίων εισπράξεων/ πληρωμών, πιστώνοντας τον λογαριασμό 111-762 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών - Πληρωμές με Ταυτότητες Οφειλών» και χρεώνοντας τον λογαριασμό 111-763 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών - Βεβαιωμένων εσόδων μέσω Τραπεζών».
8. Στην περίπτωση καταβολής ποσού για χρέος το οποίο έχει εξοφληθεί, το ποσό που έχει πληρωθεί για το χρέος αυτό επιστρέφεται στον φορολογούμενο μέσω της Δ.Ο.Υ., τηρουμένων των διατάξεων του Ν.Δ.356/1974, «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», του Π.Δ.16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) «Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, Κ.Φ.Δ.», καθώς και τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού.
Ανάλογη διαδικασία τηρείται και σε λοιπές εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας πίστωσης των χρεών.

Γ. Σε τέλη κυκλοφορίας οχημάτων (κατηγορία 3 του άρθρου 2 της αρχικής απόφασης).

1. Το αρχείο πληρωμών των τελών κυκλοφορίας οχημάτων, αποστέλλεται από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. στη Δ.ΗΛΕ.Δ και περιέχει τον κωδικό πληρωμής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί (Α.Φ.Μ, Κωδικός τράπεζας, ημερομηνία πληρωμής, ποσό κ.λπ.). Πληρωμές με κωδικούς πληρωμής που δεν είναι έγκυροι απορρίπτονται.
2. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στο τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Εισπράξεων, ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεως με ονομασία «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων Οχημάτων», με ανάλυση ανά φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής, πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης.
3. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εισάγει το γενικό σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας τον λογαριασμό 111-764 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων».
4. Επιπλέον, η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει στο τέλος κάθε μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) συγκεντρωτική κατάσταση με τις εισπράξεις των ανωτέρω εσόδων στην παραπάνω Δ.Ο.Υ. για την λογιστική τακτοποίησή της.
5. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε., δημιουργεί ανά μήνα ένα συγκεντρωτικό χρηματικό κατάλογο και αντίστοιχα ένα συγκεντρωτικό διπλότυπο στη γραμμή Χ.Κ., τον οποίο αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ώστε να γίνεται η ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων προϋπολογισμού ως προς την βεβαίωση και είσπραξη ανά ΚΑΕ εσόδου.
6. Μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τελών κυκλοφορίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η εκπρόθεσμη απόδοση ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο, που αφορούν εμπρόθεσμες καταβολές, που έχουν πραγματοποιηθεί από τους φορολογούμενους, στους φορείς είσπραξης.

Δ. Στο e - Παράβολο (κατηγορία 4 του άρθρου 2 της αρχικής απόφασης)

1. Το αρχείο πληρωμών του e-παραβόλου, αποστέλλεται από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής - Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΠΣ ΔΥ ΥΠ.ΟΙΚ) και περιέχει τον κωδικό του e-παραβόλου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί (Α.Φ.Μ. Κωδικός τράπεζας, ημερομηνία πληρωμής, ποσό κ.λπ.). Πληρωμές με κωδικούς e-παραβόλου που δεν είναι έγκυροι απορρίπτονται.
2. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρο­μείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στο τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Εισπράξεων ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης με ονομασία «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών e-Παραβόλου», με ανάλυση ανά φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής, πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης.
3. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εισάγει το συνολικό ποσό κατάθεσης της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας τον λογαριασμό 111-765 «Τα-κτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών - Ηλεκτρονικό Παράβολο».
4. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. στο τέλος κάθε μήνα αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) συγκεντρωτική κατάσταση με τις ημερήσιες εισπράξεις των ανωτέρω εσόδων που πραγματοποιήθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα στην παραπάνω Δ.Ο.Υ., για την λογιστική τακτοποίησή της.
5. Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής - Επικοινωνιών της ΓΓΠΣ, ΔΥ ΥΠΟΙΚ σε συνεργασία με τη Δ.ΗΛΕ.Δ., με βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. και τους φορείς είσπραξης, που αφορούν τις καταθέσεις των ανωτέρω εσόδων, δημιουργεί ανά μήνα συγκεντρωτικό χρηματικό κατάλογο (Χ.Κ.) και αντίστοιχα συγκεντρωτικό διπλότυπο στη γραμμή Χ.Κ., τον οποίο αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ώστε να γίνει η ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων προϋπολογισμού ως προς την βεβαίωση και είσπραξη ανά ΚΑΕ εσόδου.

IV. Εφόσον οι φορείς είσπραξης καθυστερούν υπαιτίως την απόδοση των ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο, η Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων καταλογίζει τόκους υπερημερίας επί των ποσών αυτών. Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. ποσό ίσο με τον τόκο υπερημερίας καταλογίζεται σε αυτή ομοίως από την Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων. Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων για τέτοιες καθυστερήσεις γίνεται από τη Διεύθυνση Εισπράξεων ή τη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών - Κεντρικός Διαχειριστής.

5. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 η περίπτωση α, αντικαθίσταται ως εξής:

«να μην απαιτούν από τους υπόχρεους προς καταβολή φόρου, την τήρηση τραπεζικού λογαριασμού σε αυτούς».

6. Στο άρθρο 5 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε Φορέας Είσπραξης, από τον επόμενο μήνα της είσπραξης, υποβάλλει κατά περίπτωση στην Διεύθυνση Εισπράξεων και στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών - Κεντρικό Διαχειριστή, προς έλεγχο και θεώρηση την Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβών στην οποία αναγράφεται αναλυτικά, ανά έσοδο, το πλήθος των έγκυρων συναλλαγών, μέσω καταστήματος και εναλλακτικών δικτύων, με το αντίστοιχο ποσό αμοιβής.
Η ΔΙΑ.Σ. ΑΕ, ανά μήνα, υποβάλλει κατά περίπτωση στην Διεύθυνση Εισπράξεων και στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών - Κεντρικό Διαχειριστή, προς έλεγχο και θεώρηση την Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβών, ανά έσοδο, στην οποία αναγράφεται αναλυτικά, ανά Φορέα Είσπραξης, το πλήθος των έγκυρων συναλλαγών με το αντίστοιχο ποσό αμοιβής».

 

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm