Κεντρικό Μενού

Αθήνα 25/01/2013

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1012

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του N . 2065/1992.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Ορίζουμε ότι η δήλωση φόρου υπεραξίας, για το έτος 2012, που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, αποτελείται από τρία έντυπα, ήτοι:

α) Από τη δήλωση φόρου υπεραξίας.
β) Από την αναλυτική κατάσταση των κτιρίων, η αξία των οποίων υπόκειται σε αναπροσαρμογή.
γ) Από την αναλυτική κατάσταση των γηπέδων, η αξία των οποίων υπόκειται σε αναπροσαρμογή.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα Φ.01.020, Φ.01.021 και Φ.01.022, τα οποία επισυνάπτονται ως παράρτημα της παρούσας.
3. Σημειώνεται ότι στον πίνακα 2 του εντύπου της δήλωσης φόρου υπεραξίας (Φ.01.020), για τον υπολογισμό της φορολογητέας υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων και του φόρου που οφείλεται, κατά περίπτωση, όπως αυτός έχει απεικονισθεί στην εφαρμογή παραλαβής της δήλωσης στο σύστημα TAXIS, το πεδίο «Μείον: Ζημία που αναλογεί (αυτή που αναγνωρίζεται)» έχει χαρακτηρισθεί ως κωδικός 449.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  

Δήλωση Φόρου Υπεραξίας dil_for_yper_pol_1012-13.jpg

 

Δήλωση Φόρου Υπεραξίας dil_for_yper_pol_1012-13.jpg

Δήλωση Φόρου Υπεραξίας1 dil_for_yper1_pol_1012-13.jpg

Δήλωση Φόρου Υπεραξίας3 dil_for_yper3_pol_1012-13.jpg

Δήλωση Φόρου Υπεραξίας4 dil_for_yper4_pol_1012-13.jpg

 

Δήλωση Φόρου Υπεραξίας5 dil_for_yper5_pol_1012-13.jpg