Open menu
06 | 06 | 2023

Αθήνα 04/08/2015
Αρ. πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ10/91/1314496

ΟΑΕΕ 17

ΘΕΜΑ:Μετάπτωση προσωρινού διακανονισμού Ν.3943/2011 στη ρύθμιση Ν.4321/2015.

Σχετικά : Η αριθμ. 5/2015 Εγκύκλιος οδηγία της Υπηρεσίας μας.

Με τη διάταξη της παρ.9 του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 , όπως ισχύει, προβλέπεται ότι, «Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 , όπως ισχύει, και τηρούν τους όρους αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο ύψος της οφειλής τους είναι άνω των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθμιση σε 100 δόσεις, εκτός αν με αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι 31.07.2015 ζητήσουν την υπαγωγή σε μικρότερο αριθμό δόσεων».
Με την αρ. Β/7/οικ.16648/801/27-4-2015 ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Κ.Α., δόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες για την υλοποίηση της προαναφερόμενης διάταξης.
Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, υλοποιήθηκε μηχανογραφικά η μετάπτωση των ασφαλισμένων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης, στο καθεστώς της ρύθμισης Ν.4321/2015, γεγονός για το οποίο έχετε πρόσφατα ενημερωθεί.
Για την ομοιόμορφη εφαρμογή και παρακολούθηση της διαδικασίας μετάπτωσης παρέχονται οι πιο κάτω οδηγίες-διευκρινίσεις:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εμπίπτουν ασφαλισμένοι που κατά την 21.3.2015 (ημερομηνία δημοσίευσης της διάταξης) είχαν ενεργό προσωρινό διακανονισμό Ν.3943/2011 και το υπόλοιπο της οφειλής τους υπερέβαινε τις δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€).
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Όπως αναφέρεται ρητά στη διάταξη, η μετάπτωση στις περιπτώσεις αυτές είναι αυτοδίκαιη. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται νέα αίτηση και δε γίνεται επαναυπολογισμός της οφειλής με βάση την ημερομηνία της νέας αίτησης (όπως προβλέπεται στις μεταπτώσεις ρυθμίσεων Ν.4305/2014 ,Ν.4152/2013 ).
Στις περιπτώσεις των προσωρινών διακανονισμών ακολουθείται η πιο κάτω σειρά ενεργειών για τον υπολογισμό του υπολοίπου της οφειλής και την μετάπτωσή του στη νέα ρύθμιση:

- Λαμβάνεται ως βάση η οφειλή (εισφορές, επιβαρύνσεις, εκπτώσεις) κατά την ημερομηνία αρχικής αίτησης του διακανονισμού (αρχική οφειλή).
- Υπολογίζονται οι καταβληθείσες, μέχρι σήμερα, δόσεις μέσω του διακανονισμού.
- Αφαιρείται το ποσό των δόσεων από την αρχική οφειλή.
- Το υπόλοιπο της οφειλής ρυθμίζεται σε εκατό (100) δόσεις Ν.4321/2015, λαμβάνοντας έκπτωση 50% επί των Τελών Καθυστέρησης.

Το ρυθμιζόμενο ποσό επιβαρύνεται μόνο με τόκο αποπληρωμής 0,25% μηνιαίως.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων αλλά και την αποφόρτιση των Περιφερειακών Υπηρεσιών προγραμματίστηκαν οι πιο κάτω ενέργειες για την υλοποίηση της διαδικασίας μετάπτωσης:

1.Την 19.6.2015, προσωρινοί διακανονισμοί που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, κατέστησαν ανενεργοί (ομαδική διακοπή με ένδειξη «Μ»).
2.Η δόση προσωρινού διακανονισμού δεν συμπεριλήφθηκε στην απόδειξη πληρωμής 3ου διμήνου 2015.
3. Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, υλοποιήθηκε ηλεκτρονική εφαρμογή εκκαθάρισης των διακανονισμών και μετάπτωσής τους στη ρύθμιση Ν.4321/2015 (σύμφωνα με τα προαναφερόμενα).Για την καταχώρηση των διακανονισμών στη νέα ρύθμιση δημιουργήθηκαν νέοι κωδικοί ρυθμίσεων:

• Μ394320110 για ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 48 του Ν.3943/2011.
• Μ394320111 - // - (έκπτωση 40% στα Τ.Κ.)
• Μ394320120 για ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 21 του Ν.4038/2012
• Μ394320121 για ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 23 του Ν.4075/2012
• Μ394320122 για ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν.4087/2012
• Μ394320123 - // - (έκπτωση 40% στα Τ.Κ.)

Ως ημερομηνία αίτησης των νέων ρυθμίσεων ελήφθη η αρχική ημερομηνία αίτησης του προσωρινού διακανονισμού.
4. Δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Εσόδων ενημερωτικό σημείωμα προς τους ασφαλισμένους με το οποίο ενημερώνονται για το περιεχόμενο της νέας διάταξης και λαμβάνουν οδηγίες για την καταβολή της 1ης δόσης καθώς και των επόμενων (έχει σταλεί υπόδειγμα με ηλεκτρονική αλληλογραφία).
5. Ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής της 1ης δόσης ορίστηκε η 14.8.2015.
6. Έχουν δημιουργηθεί νέες αποφάσεις ρύθμισης (συνημμένα).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΟΣΕΩΝ
Παρέχεται δυνατότητα επιλογής μικρότερου αριθμού δόσεων μέσω της ίδιας εφαρμογής με την πιο κάτω διαδικασία:

-Η επιθυμία του ασφαλισμένου για μικρότερο αριθμό δόσεων εκφράζεται με σχετική αίτηση (δεν καταχωρείται στην εφαρμογή).
-Πριν την οριστικοποίηση της ρύθμισης (πληρωμή 1ης δόσης) δίνεται δυνατότητα διαγραφής της αρχικής αίτησης του διακανονισμού και εκ νέου καταχώρησής της με ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία αίτησης και νέο κωδικό ρύθμισης, κατά περίπτωση (περ. 3 προηγούμενης ενότητας).
-Επιλέγεται το επιθυμητό σενάριο και εκδίδεται παραστατικό Α4 και έντυπο 1ης δόσης, κατά τα γνωστά.

Ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτηση μετάπτωσης σε μικρότερο αριθμό δόσεων θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν ώστε να λάβουν νέα παραστατικά για να εξοφλήσουν την 1η δόση έως 14.8.2015.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Με ευθύνη των προϊστάμενων Περιφερειακών Διευθύνσεων θα πρέπει άμεσα να εντοπισθούν οι περιπτώσεις προσωρινών διακανονισμών ανά Περιφερειακό Τμήμα που εμπίπτουν σε αυτοδίκαια μετάπτωση και να ενεργήσουν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Τυχόν ενεργό δικαίωμα επιλογής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία στον προσωρινό διακανονισμό, μεταφέρεται στη νέα ρύθμιση.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΗΣ
Για τη χορήγηση πιστοποιητικού οφειλής κατά το χρονικό διάστημα έως 14.8.2015 θα πρέπει να έχει καταβληθεί η 1η δόση ρύθμισης Ν.4321/2015. Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό των Υπηρεσιών, με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm