Αθήνα 17/05/2023
ΥΠΕΡΓ.: 246813


ΘΕΜΑ:
Οδηγίες προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, για τη διαχείριση μεταβολών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ της Επικουρικής Ασφάλισης των Μισθωτών Μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4756/2020, για μισθολογικές περιόδους από 01/01/2020 έως 30/09/2022.

 

 

Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. 34/2022 Εγκύκλιος e- Ε.Φ.Κ.Α.

Με την εγκύκλιο 34/2022 δόθηκαν οδηγίες για την απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης των Μισθωτών Μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ 235/Α΄/26.11.2020).
Με το παρόν Γενικό Έγγραφο παρέχονται οδηγίες προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας του Δημοσίου Τομέα για τη διαχείριση των μεταβολών στην ΑΠΔ Δημοσίου, προηγούμενων μισθολογικών περιόδων (από 01/01/2020 έως 30/09/2022) προκειμένου να τακτοποιηθεί η απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης των Μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και να ολοκληρωθεί τμηματικά ή μη, μέσω της μισθοδοσίας, η τακτοποίηση των επιπλέον παρακρατηθέντων ποσών ασφαλιστικών εισφορών.
Κατόπιν τούτου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για την απεικόνιση από 01/2020 έως 09/2022 στην ΑΠΔ Δημοσίου της επικουρικής ασφάλισης των Μισθωτών Μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση Δημοσίου Δικαίου, θα υποβληθούν διαδικτυακά στην πλατφόρμα ΑΠΔ Δημοσίου, συμπληρωματικές ΑΠΔ (τύπος δήλωσης 04) ανά μισθολογική περίοδο, για πακέτο κάλυψης 2717, αποτελούμενες από προσθετική εγγραφή για κάθε ασφαλισμένο με τύπο αποδοχών 01 σύμφωνα με τις οδηγίες απεικόνισης και κωδικοποίησης της Εγκυκλίου 34/2022.
Επιπροσθέτως, στην τρέχουσα ΑΠΔ θα υποβληθούν αντίστοιχες αφαιρετικές-συμψηφιστικές εγγραφές με κωδικό τύπου αποδοχών 88 για χρονικό διάστημα 01/2020 έως 09/2022.

(Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η τρέχουσα ΑΠΔ καταλήγει σε αρνητικό ποσό εισφορών και αποδοχών λόγω του πλήθους των αρνητικών-συμψηφιστικών εγγραφών δεν θα οριστικοποιείται από την διαδικτυακή εφαρμογή και δια τούτο θα πρέπει οι εναπομένουσες συμψηφιστικές εγγραφές να απεικονιστούν σε επόμενες ΑΠΔ. Ωστόσο, η διαδικασία υποβολής των συμπληρωματικών ΑΠΔ (με τύπο αποδοχών 01) θα πρέπει να ολοκληρωθεί κατά το χρονικό διάστημα που θα είναι ανοιχτή προς υποβολή η ηλεκτρονική εφαρμογή ενώ η διαδικασία υποβολής συμψηφιστικών-αρνητικών εγγραφών (με τύπο αποδοχών 88) θα ολοκληρωθεί, αν αυτό απαιτείται, σε μελλοντικές ΑΠΔ τρεχουσών περιόδων).
Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας καλούνται να προβούν σε ενέργειες μεταβολών ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ προηγούμενων μισθολογικών περιόδων από 01/01/2020 έως 30/09/2022. (Για μισθολογικές περιόδους 10/2022 και εφεξής, εφαρμόζεται ήδη, η απεικόνιση και η κωδικοποίηση της Εγκυκλίου 34/2022).
Ενδεικτικά αναφέρεται παράδειγμα της διαδικασίας τροποποίησης μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, επικουρικής ασφάλισης για (Νέο) ασφαλισμένο τ.ΕΤΑΑ που έχει επιλέξει την 1η ασφαλιστική κατηγορία, όπου αντιστοιχούν πλασματικές αποδοχές 646,15€ και εισφορές 21€ για τον ασφαλισμένο και 21 € για τον εργοδότη.
Ο εκκαθαριστής θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

• Άνοιγμα περιόδου υποβολής: Ιανουάριος 2020 συμπληρωματική ΑΠΔ (τύπος δήλωσης 04)

Α) Προσθετική Εγγραφή Ιανουαρίου 2020:

ΚΑΔ: 0821 ή 0822 ή 0823 ή 0824 ή 0825
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 000747
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 2717
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ: 01
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 25
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: 646,15€
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 21€
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 21ευρώ

• Άνοιγμα περιόδου υποβολής: Φεβρουάριος 2020 συμπληρωματική ΑΠΔ (τύπος δήλωσης 04)

Β) Προσθετική Εγγραφή Φεβρουαρίου 2020:

ΚΑΔ: 0821 ή 0822 ή 0823 ή 0824 ή 0825
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 000747
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 2717
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ: 01
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 25
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: 646,15€
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 21€
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 21ευρώ

• Άνοιγμα περιόδου υποβολής τρέχουσας ΑΠΔ (πχ Μαρτίου 2023):

Α.1) Αφαιρετική Εγγραφή Ιανουαρίου 2020:

ΚΑΔ: 0821 ή 0822 ή 0823 ή 0824 ή 0825
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 001021 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 2717
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ: 88
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: -25 (το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται αυτόματα με την καταχώρηση τύπου αποδ.88)
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: -1496€ (το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται αυτόματα με την καταχώρηση τύπου αποδ.88)
ΕΙΣΦ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ: -48.62€ (το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται αυτόματα με την καταχώρηση τύπου αποδ.88)
ΕΙΣΦ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: -48.62€ (το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται αυτόματα με την καταχώρηση τύπου αποδ.88)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ: 01/01/2020 έως 31/01/2020

(ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 88 ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 34 και 35 της ΑΠΔ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ)

Β.1) Αφαιρετική Εγγραφή Φεβρουαρίου 2020:

ΚΑΔ: 0821 ή 0822 ή 0823 ή 0824 ή 0825
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 001021
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 2717
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ: 88
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: -25 (το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται αυτόματα με την καταχώρηση τύπου αποδ.88)
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: -1496€ (το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται αυτόματα με την καταχώρηση τύπου αποδ.88)
ΕΙΣΦ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ: -48.62€ (το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται αυτόματα με την καταχώρηση τύπου αποδ.88)
ΕΙΣΦ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: -48.62€ (το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται αυτόματα με την καταχώρηση τύπου αποδ.88)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ: 01/02/2020 έως 29/02/2020
(ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 88 ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 34 και 35 της ΑΠΔ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ)

Η παραπάνω διαδικασία θα συνεχιστεί για το χρονικό διάστημα 03/2020 έως 09/2022 σύμφωνα με κωδικοποίηση της Εγκυκλίου 34/2022.
Τα πιστωτικά υπόλοιπα που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία, θα συμψηφιστούν με μελλοντικές υποχρεώσεις καταβολής τρεχουσών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου.
Για την υποβολή των συμπληρωματικών ΑΠΔ η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους εργοδότες μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες /Εργοδότες /Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου από 19/05/2023 έως 31/08/2023.

Με ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων των Τοπικών Διευθύνσεων να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών.