Κεντρικό Μενού

Αθήνα, 19/10/2016

ΥΠΕΡΓ.:46214/1903

 

ΘΕΜΑ: Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταβολή εισφορών Ναυτικών.

 

Άρθρο 1
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών)


Κάθε υπόχρεος του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης υποβάλλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών, η οποία στο εξής αποκαλείται ΑΠΔ Ναυτικών. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται στα ναυτολόγια που χορηγούνται από 1.7.2017 και εφεξής. Για τα ναυτολόγια που έχουν χορηγηθεί έως τις 30.06.2017 και μέχρι τη λήξη τους, καθώς και για τις εκκρεμείς μέχρι την ημερομηνία αυτή εκκαθαρίσεις ναυτολογιών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κείμενες περί πρώην NAT διατάξεις.

 

Άρθρο 2
Πεδίο ισχύος


Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους ναυτικούς, δηλαδή τους απογεγραμμένους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ναυτικούς ή τους κατέχοντες πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας αντίστοιχης υπηρεσίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Έλληνες ή και υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελούν μέλη συγκροτημένου πληρώματος πλοίου με Ελληνική σημαία ή σημαία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου, καθώς και των πλοίων με ξένη σημαία που συμβάλλονται με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT).
2. Προέδρους, Γραμματείς και Ταμίες των νομίμως αναγνωρισμένων οργανώσεων των ναυτικών και τους νόμιμους αναπληρωτές τους καθώς και τους εκπροσώπους την Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
3. Αρχιπλοιάρχους και Αρχιμηχανικούς ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
4. Αρχιπλοηγούς, πλοηγούς και το βοηθητικό προσωπικό των πλοηγικών σταθμών.
5. Καθηγητές και Διευθυντές Σπουδών των Ανωτάτων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.
6. Που εργάζονται σε πλοία, μη εφοδιασμένα προσωρινά με ναυτολόγιο, που βρίσκονται σε παροπλισμό ή αργία.
7. Που απασχολούνται σε πλοία εφοδιασμένα με καταστάσεις του Ν. 2575/1998 (Α΄, 23) που επέχουν θέση ναυτολογίου.
8. Κάθε άλλο πρόσωπο που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην NAT.

 

 

Άρθρο 3
Μητρώο Εισφερόντων μέσω ΑΠΔ Ναυτικών


Ως Μητρώο Εισφερόντων μέσω ΑΠΔ Ναυτικών νοείται:

α. Το Μητρώο Πλοίων.
β. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που απασχολούν ναυτικούς.
γ. Οι ναυτιλιακές εταιρείες.
δ. Η Πλοηγική Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι Ανώτατες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού.


Άρθρο 4
Μητρώο Ασφαλισμένων Ναυτικών


Στο Μητρώο Ασφαλισμένων Ναυτικών καταχωρίζονται τα στοιχεία των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην NAT, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και περιλαμβάνει:

1. Μητρώο Εργάτου θαλάσσης (ΜΕΘ)
2. Αριθμός Μητρώου Ναυτικού (ΑΜΗΝΑ)
3. Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
5. Επώνυμο
6. Όνομα
7. Ημερομηνία Γέννησης
8. Φύλο
9. Όνομα Πατρός
10. Εθνικότητα
11. Ημερομηνία Απογραφής Ναυτικού
12. Κωδικός Λιμενικής Αρχής έκδοσης Ναυτικού Φυλλαδίου
13. Στοιχεία Επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

 

 

Άρθρο 5
Υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ Ναυτικών


Ως υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ Ναυτικών ορίζονται:

α. Κάθε Πλοιοκτήτης ή Εφοπλιστής ή Εκπρόσωπος ή Διαχειριστής ή Διευθυντής ή Πράκτορας ή Εκκαθαριστής, που εκμεταλλεύεται πλοίο με ελληνική σημαία ή σημαία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δραστηριοποιείται εντός των ορίων του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου, καθώς και των πλοίων με ξένη σημαία που συμβάλλονται με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), για το προσωπικό που υπάγεται, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, στην ασφάλιση του πρώην NAT,
β. οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ναυτικών και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους,
γ. οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, για το προσωπικό που υπάγεται, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, στην ασφάλιση του πρώην NAT,
δ. η Πλοηγική Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι Ανώτατες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, για το προσωπικό που υπάγεται, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, στην ασφάλιση του πρώην NAT.

 

 

Άρθρο 6
Τρόπος- χρόνος Υποβολής ΑΠΔ Ναυτικών


α. Η ΑΠΔ Ναυτικών υποβάλλεται μέσω διαδικτύου κάθε μήνα.
β. Η ΑΠΔ Ναυτικών συναρτάται με την χορήγηση ναυτολογίου από τις υπηρεσίες του NAT και δημιουργεί ημερολόγιο υποβολής των ΑΠΔ με βάση την ημερομηνία έναρξης και λήξης του εκάστοτε εξαμηνιαίου ναυτολογίου, δηλαδή η 1η έως και η 5η ΑΠΔ Ναυτικών υποβάλλονται από την 1η έως και την 10η ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης και η 6η ΑΠΔ Ναυτικών υποβάλλεται με την λήξη του ναυτολογίου.
 

 

Άρθρο 7
Τύποι ΑΠΔ Ναυτικών


1. Κανονική (κωδ. 01):

περιλαμβάνει τα στοιχεία απασχόλησης της περιόδου αναφοράς και υποβάλλεται στις προθεσμίες του άρθρου 6 της παρούσης απόφασης.

2. Συμπληρωματική (κωδ. 04):

αφορά συμπλήρωση τυχόν ελλιπών στοιχείων του περιεχομένου της υποβληθείσης Κανονικής και υποβάλλεται στις προθεσμίες του άρθρου 6 της παρούσης.

3. Επανυποβολή (κωδ. 03):

υποβάλλεται για την διόρθωση των λαθών που εντοπίστηκαν κατά την επεξεργασία ή τον έλεγχο της ΑΠΔ Ναυτικών και γνωστοποιήθηκαν στον εισφέροντα.

 

 

Άρθρο 8
Περιεχόμενο ΑΠΔ Ναυτικών


Η ΑΠΔ Ναυτικών περιέχει:

1. Τον κωδικό τύπο ΑΠΔ Ναυτικών
2. Την περίοδο απασχόλησης - αναφοράς της ΑΠΔ
3. Τον αριθμό σήματος χορήγησης ναυτολογίου ή ελευθεροπλοΐας
4. Τα στοιχεία των εισφερόντων, δηλαδή:

α. Κωδικός Αριθμός Πλοίου
β. Είδος Πλοίου
γ. Αριθμό Νηολογίου ή ΙΜΟ ή Πιστοποιητικό ή Αδεια Κυριότητας
δ. Όνομα Πλοίου
ε. Ιδιότητα υπόχρεου
στ. ΑΦΜ υπόχρεου
ζ. Ονοματεπώνυμο
η. Στοιχεία Υπόχρεου

5. Τα στοιχεία των ασφαλισμένων, δηλαδή:

α. Μητρώο Εργάτου θαλάσσης (ΜΕΘ)
β. Αριθμός Μητρώου Ναυτικού (ΑΜΗΝΑ)
γ. Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
δ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ε. Επώνυμο
στ. Εθνικότητα
ζ. Όνομα
η. Όνομα Πατρός
θ. Ημερομηνία Γέννησης
ι. Φύλο
ια. Κωδικός εξαίρεσης
ιβ. Ειδικότητα βάσει προσόντων
ιγ. Ειδικότητα ναυτολόγησης
ιδ. Ημερομηνία πρόσληψης
ιε. Ημερομηνία απόλυσης
ιστ. Αιτιολογία απόλυσης

 

 

Άρθρο 9
Έλεγχος στοιχείων ΑΠΔ Ναυτικών

 

Εάν με την οριστικοποίηση της υποβολής της ΑΠΔ Ναυτικών και τον έλεγχο αυτής εντοπισθούν από το ηλεκτρονικό σύστημα λάθη ή παραλείψεις, το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή της αλλά τη διόρθωσή της.
Με την κατάθεση, μετά τη λήξη του, του ναυτολογίου στο NAT, διενεργείται έλεγχος ταυτοποίησης των στοιχείων των υποβληθέντων ΑΠΔ Ναυτικών, με το περιεχόμενο του ναυτολογίου.

 

 

Άρθρο 10
Κυρώσεις, επιβαρύνσεις στις περιπτώσεις μη υποβολής, εκπρόθεσμης, ανακριβούς υποβολής ΑΠΔ Ναυτικών


Στα πρόσωπα του άρθρου 5 που:

α. δεν υποβάλλουν Α.Π.Δ Ναυτικών επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί του ποσού των εισφορών που προκύπτουν από την Α.Π.Δ ή τις Α.Π.Δ που είχαν υποχρέωση να υποβάλουν,
β. υποβάλλουν εκπρόθεσμα την ΑΠΔ Ναυτικών, επιβάλλεται επιβάρυνση εισφορών 3% επί του ποσού των εισφορών που προκύπτει από αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και προσαυξάνεται κατά 1% μηνιαίως μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ κα μέχρι 30% συνολικά,
γ. υποβάλλουν την ΑΠΔ Ναυτικών με ανακριβή στοιχεία απασχόλησης, ασφάλισης, επιβάλλεται επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των εισφορών που υπολογίζονται μετά από τον έλεγχο,
δ. για την μη εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών της ΑΠΔ Ναυτικών επιβάλλεται προσαύξηση επί του συνολικού ποσού καταβολής σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων,
στ. η μη υποβολή ΑΠΔ Ναυτικών επιφέρει την άρση της ελευθεροπλοϊας του πλοίου.

 

 

Άρθρο 11
Εισφορές που δηλώνονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών)-Υπόχρεοι παρακράτησης και καταβολής των εισφορών

 

1. Στην ΑΠΔ Ναυτικών δηλώνονται εισφορές υπέρ Κύριας Ασφάλισης, Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθένειας Ναυτικών (ΚΑΑΝ), πρώην Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) και πρώην Ταμείων Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ, ΤΠΚΠΕΝ) του ΕΤΕΑΕΠ, Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ), Εστίας Ναυτικών (ΕΝ), Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ), Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ), κατά ποσοστά όπως αυτά ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 792/1978 (Α΄,220) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Υπόχρεοι παρακράτησης, απόδοσης και καταβολής των εισφορών είναι οι υπόχρεοι υποβολής της ΑΠΔ Ναυτικών, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσης. Οι εισφορές υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 6 του Ν. 4387/2016.

 

 

Άρθρο 12
Καταβολή εισφορών- Προθεσμίες


Α. Με την υποβολή και οριστικοποίηση της ΑΠΔ Ναυτικών, το ηλεκτρονικό σύστημα εκδίδει αυτόματα αποδεικτικό παραλαβής και ταυτότητα πληρωμής που περιέχει:

1. Την περίοδο υποβολής.
2. Τα στοιχεία του Εισφέροντος.
3. Τα στοιχεία των απασχολούμενων ναυτικών και το χρόνο απασχόλησης.
4. Ανάλυση ποσών εισφορών, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, οικογενειακών επιδομάτων, Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Εστίας Ναυτικών, εργαζομένων και εργοδοτών.
5. Το σύνολο των άνω εισφορών.
6. Το νόμισμα υπολογισμών.
7. Την συμμετοχή του κράτους στις εξαιρέσεις.
8. Τις συνολικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου.
9. Τις τυχόν οφειλές ανεξόφλητων ΑΠΔ Ναυτικών ή πιστωτικών υπολοίπων.
10. Τα τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις.
11. Το σύνολο καταβολής σε Ευρώ.
12. Την ημερομηνία συναλλαγματικής ισοτιμίας.
13. Την συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας υποβολής της ΑΠΔ.

14. Την μετατρεπόμενη αξία καταβολής σε αξία ξένου νομίσματος (Δολάριο ΗΠΑ ή Λίρα Αγγλίας).
15. Την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εισφορών.
16. Τον κωδικό εντολής Πληρωμής (RF).

Β. Η καταληκτική προθεσμία καταβολής των εισφορών της ΑΠΔ Ναυτικών ορίζεται ως παρακάτω:

1. Για την 1η, 2η, και 3 η ΑΠΔ Ναυτικών, η καταληκτική προθεσμία καταβολής των εισφορών ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης 3ης ΑΠΔ Ναυτικών.
2. Για την 4η, 5η και 6η ΑΠΔ Ναυτικών, η καταληκτική προθεσμία καταβολής των εισφορών ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της 6ης ΑΠΔ Ναυτικών.
3. Στην περίπτωση καταβολής των εισφορών, όπως αυτές προκύπτουν από την ΑΠΔ Ναυτικών, σε ξένο νόμισμα (Δολάρια ΗΠΑ ή Λίρες Αγγλίας), η αξία του ξένου νομίσματος υπολογίζεται με την ισοτιμία του σε Ευρώ, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά την ημερομηνία καταβολής των εισφορών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.